Kanonresultat - tredje kvartalet

KANONRESULTAT - TREDJE KVARTALET Viktiga händelser under juli till september 2001 · Resultatet före skatt uppgick till 18,9 Mkr jämfört med 6,3 Mkr motsvarande period 2000. · Vinsten per aktie uppgick till 0,94 kr (0,47). · Kundintäkterna ökade till 78,3 Mkr (38,7). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,6 Mkr (5,0). · En emission av konvertibla skuldebrev riktad till aktieägarna om 95,2 miljoner kronor har genomförts och i sin helhet inbetalats. · Nio månader - januari till september 2001 · Resultatet före skatt uppgick till 44,1 Mkr jämfört med 15,0 Mkr motsvarande period 2000. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,0 Mkr (11,0). · Vinsten per aktie uppgick till 1,98 kr (1,27). · Kundintäkterna mer än fördubblades och uppgick till 205,2 Mkr (96,7). Utsikter Tidigare lagd prognos för 2001 om 65 till 75 Mkr preciseras till 65 till 70 Mkr. För 2002 beräknas resultatet bli betydligt bättre. För ytterligare information hänvisas till den fullständiga delårsrapporten. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 2001 22 februari 2002 Ytterligare information lämnas av: Peter Buttenschön, VD och koncernchef, tfn 08-555 177 90. Hoist förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. Hoist har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. Hoist uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. Hoist är verksamt i Tyskland, Frankrike och Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01220/bit0001.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar