Bokslutsrapport för 2011

Kvartal Helår
   Mkr 4-11 3-11 4-10 2011 2010
Nettoomsättning 4 630 4 518 4 747 18 656 17 581
Resultat före avskrivningar* 729 838 937 3 240 2 583
Rörelseresultat* 410 519 361 1 980 1 332
Resultat efter skatt 2 939 343 176 3 955 704
Resultat per aktie, kr 35,0 4,1 2,1 47,1 8,4
Avkastning på eget kapital, % 64,0 8,1 4,2 23,1 4,2

* Exklusive jämförelsestörande poster: K4 2011 +3 593 Mkr från omvärdering av skog. K4 2010 netto +264 Mkr.

 • Resultatet efter skatt för 2011 uppgick till 3 955 (2010: 704) Mkr. Omvärdering av skog har påverkat årets resultat efter skatt med 2 648 Mkr.
   
 • Resultat per aktie blev 47,1 (8,4) kr, varav 31,5 kr från omvärdering av skog. Avkastningen på eget kapital var 23,1 (4,2) procent.
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 8 (7) kronor per aktie.
   
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 980 (1 332) Mkr. Förbättringen beror på högre priser för tryckpapper och kartong medan ökade kostnader för ved och returpapper påverkade resultatet negativt.
   
  Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 109 Mkr till 410 Mkr, till följd av säsongsmässigt högre kostnader och marknadsrelaterade produktionsbegränsningar.
 • Efterfrågan i Europa på såväl tryckpapper, kartong som sågade trävaror var fortsatt svag under det fjärde kvartalet.
   

För ytterligare information kontakta:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i bokslutsrapport för 2011. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 2 februari 2012 kl. 12.30.

Taggar:

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar