Bokslutsrapport för 2012

Kvartal Helår
Mkr 4-12 3-12 4-11 2012 2011
Nettoomsättning 4 276 4 230 4 630 17 852 18 656
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster* 271 394 410 1 713 1 980
Rörelseresultat 78 394 4 003 1 520 5 573
Resultat efter skatt 902 249 2 939 1 853 3 955
Resultat per aktie, kr 10,7 3,0 35,0 22,1 47,1
Avkastning på eget kapital, % 17,7 5,0 64,0 9,3 23,1

* Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet avser i K4 2012 nedskrivning och omstruktureringskostnader inom Holmen Paper
(-193 Mkr) samt i K4 2011 omvärdering av skog (+3 593 Mkr).

  • Resultatet efter skatt för 2012 uppgick till 1 853 (2011: 3 955) Mkr. I resultatet ingår nedskrivning och omstruktureringskostnader med -193 Mkr samt +911 Mkr i skattemässiga engångseffekter. Föregående års resultat efter skatt inkluderar +2 648 Mkr från omvärdering av skog.
  • Resultatet per aktie blev 22,1 (47,1) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,3 (23,1) procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 9 (8) kronor per aktie.
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 713 (1 980) Mkr. Bidraget från valutasäkringar minskade medan värdeförändring skog ökade.
  • Fjärde kvartalets rörelseresultat minskade med 123 Mkr till 271 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster. Kostnaderna ökade säsongsmässigt och valutan påverkade resultatet negativt.
  • Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan efterfrågan på tryckpapper och sågade trävaror var svagt.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i bokslutsrapport för 2012. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 7 februari 2013 kl.12.30.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar