Delårsrapport januari - september 2001

DELåRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SAMMANFATTNING KONCERNEN · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört med 610 Mkr för andra kvartalet. · Nettoomsättningen uppgick till 12 312 (11 107) Mkr. Nettoomsättningen för tredje kvartalet var 4 099 Mkr jämfört med 4 097 Mkr för andra kvartalet. · Rörelseresultatet blev 2 275 (1 857*) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 909 Mkr jämfört med 663 Mkr för andra kvartalet. · Resultatet efter skatt blev 1 958 (3 656) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 24,50 (41,20) kronor. Vinsten per aktie för tredje kvartalet blev 13,00 kronor. · Avkastningen på operativt kapital blev 14,3 (14,3*) procent. Avkastningen på eget kapital var 19,3 (29,9) procent. · Marknadsläget för tidnings- och journalpapper försvagades under tredje kvartalet. Holmen Papers kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila. Marknadsläget för kartong var oförändrat svagt under tredje kvartalet. Iggesund Paperboards produktion fortsatte att begränsas av marknadsskäl. Priserna var stabila. * exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter AFFÄRSOMRÅDEN Holmen Paper Marknadsläget för tidnings- och journalpapper försvagades under tredje kvartalet. Leveranserna av tidningspapper till Västeuropa under januari- september var något lägre jämfört med samma period föregående år. Leveranserna av MF-Journal och SC-papper ökade med knappt två procent. För bestrukna kvaliteter minskade leveranserna med fyra procent. Holmen Papers leveranser ökade med fyra procent under tredje kvartalet, men orderläget har försvagats. Kapacitetsutnyttjandet var fortsatt högt och priserna stabila. Rörelseresultatet för januari-september blev 1 842 (1 084) Mkr. Resultatförbättringen förklaras i huvudsak av genomförda prishöjningar, positiva valutaeffekter och ett positivt resultat från det spanska tidningspappersbruket som förvärvades i juli förra året. Resultatet för tredje kvartalet ökade jämfört med andra kvartalet med 153 Mkr till 750 Mkr beroende på högre leveransvolymer samt lägre kostnader, till stor del säsongsmässigt. Underhållsstopp samt ökade investeringsaktiviteter kommer att belasta resultatet under fjärde kvartalet. Kvartal Januari- Helår september Holmen Paper 3-01 2-01 2001 2000 2000 Nettoomsättning Mkr 2 260 2 173 6 474 5 481 7 618 Rörelseresultat Mkr 750 597 1 842 1 084 1 389 Rörelsemarginal % 33 27 28 20 18 Avkastning på operativt 32 27 27 19 17 kapital % Produktion 1 000 ton 410 394 1 198 1 133 1 535 Leveranser 1 000 ton 388 374 1 131 1 126 1 560 Iggesund Paperboard Marknadsläget för kartong var oförändrat svagt under tredje kvartalet. Orderingången för västeuropeiska producenter minskade säsongsmässigt under tredje kvartalet, medan leveranserna var oförändrade. Iggesund Paperboards leveranser ökade med sex procent jämfört med andra kvartalets låga leveransnivå. Produktionen fortsatte att begränsas av marknadsskäl. Priserna var stabila. Rörelseresultatet uppgick för januari-september till 345 (477) Mkr. Nedgången förklaras främst av minskade produktions- och leveransvolymer. Resultatet för tredje kvartalet ökade jämfört med andra kvartalet med 97 Mkr till 150 Mkr. Resultatet förbättrades till följd av högre leveranser och säsongsmässigt lägre kostnader. Andra kvartalets resultat påverkades av ombyggnads- och underhållsstopp vid kartongbruket i Sverige. Lönsamheten vid kartongbruket i England är fortsatt otillfredsställande. Kvartal Januari- Helår september Iggesund Paperboard 3-01 2-01 2001 2000 2000 Nettoomsättning Mkr 1 131 1 053 3 286 3 110 4 186 Rörelseresultat Mkr 150 53 345 477 569 Rörelsemarginal % 13 5 10 15 14 Avkastning på operativt 12 4 9 14 12 kapital % Produktion, kartong1 000 99 92 297 335 442 ton Leveranser, kartong1 000 103 97 304 308 415 ton Iggesund Timber Marknadsläget för trävaror var fortsatt svagt, med starkt utbudstryck och pressade priser. Rörelseresultatet för januari-september blev 55 (32) Mkr. Försämringen beror bland annat på högre virkeskostnader och ökade avskrivningar. Tredje kvartalets resultat blev 19 (K 2: 20) Mkr. I enlighet med beslut i december 2000 har verksamheten vid Iggesunds Sågverk koncentrerats till sågning av enbart furu från och med 1 augusti och verksamheten vid Domsjö Sågverk har avvecklats. Det beslutade investeringsprogrammet vid Iggesunds Sågverk fortgår planenligt. Kvartal Januari- Helår september Iggesund Timber 3-01 2-01 2001 2000 2000 Nettoomsättning Mkr 175 196 551 560 762 Rörelseresultat Mkr 19 20 55 32 116 Rörelsemarginal % 11 11 10 6 7 Avkastning på operativt 19 20 18 9 28 kapital % Produktion 1 000 m3 71 78 236 275 374 Leveranser egna sågverk1 74 92 251 264 360 000 m3 Holmen Skog Rörelseresultatet för januari-september blev 262 (358) Mkr. Det lägre resultatet beror på att avverk- ning från egen skog nedprioriterats under perioden. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 83 (K 2: 79) Mkr. En ny avverkningsberäkning visar att Holmen Skog kan öka virkesuttaget från egna skogar med cirka tio procent. Den ökade volymen bedöms framöver medföra en resultatförbättring på cirka 50 Mkr på årsbasis med nuvarande marknadsförhållanden. Holmen Skogs resultat kommer främst från försäljning av virke som avverkats på egen skog. Volymen motsvarar cirka 50 procent av koncernens virkesbehov. Kvartal Januari- Helår september Holmen Skog 3-01 2-01 2001 2000 2000 Nettoomsättning Mkr 808 1 005 2 985 3 138 4 117 härav externa kunder 438 586 1 696 1 731 2 257 Rörelseresultat Mkr 83 79 262 358 466 Virkesförbrukning - koncernens svenska 1 019 1 006 3 140 3 383 4 546 enheter 1 000 m3 Avverkning egen skog1 00 567 504 1 461 1 718 2 338 0 m3 Holmen Kraft Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 56 (58) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet påverkades av hög produktion av egen vattenkraft och uppgick till 15 (K 2: 5) Mkr. Holmen Krafts resultat kommer huvudsakligen från elkraftproduktion vid hel- och delägda vattenkraftstationer, som tillsammans med fabrikernas elproduktion normalt motsvarar cirka 35 procent av koncernens svenska elkraftbehov. Kvartal Januari- Helår september Holmen Kraft 3-01 2-01 2001 2000 2000 Nettoomsättning Mkr 263 251 822 763 1 110 härav externa kunder 102 95 326 243 356 Rörelseresultat Mkr 15 5 56 58 99 Elkraftförbrukning - koncernens svenska 1 021 984 3 009 3 120 4 171 enheter GWh Produktion egen elkraftG 399 317 1 181 1 187 1 552 Wh FINANSIERING Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 4 133 (31 december 2000: +294) Mkr. Förändringen förklaras främst av positivt kassaflöde från rörelsen, 1 156 Mkr, samt utbetalning av ordinarie och extra aktieutdelning, 5 518 Mkr. Under tredje kvartalet minskade nettoskulden med 161 Mkr. Skuldsättningsgraden var 0,29 (0,02). Soliditeten uppgick till 54,9 (64,7) procent. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar var 1 270 (669 exkl. företagsförvärv. Inkl. företagsförvärv: 2 722) Mkr. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 842 (761) Mkr. PERSONAL Medelantalet årsanställda i koncernen var 5 266 (helåret 2000: 5 275). SKATT Holmen har i Länsrätten fått rätt till skattemässigt avdrag för underskott vid 1997 års taxering. Resultateffekten om 325 Mkr redovisas i tredje kvartalet. Ytterligare ett skattemål har avgjorts till Holmens fördel. Holmen har i Kammarrätten fått rätt till skattemässigt avdrag för underskott vid 1996 års taxering. Domen har vunnit laga kraft och medför att 2001 års beräknade skattekostnad blir cirka 200 Mkr lägre. Resultateffekten kommer att redovisas i fjärde kvartalet. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Med anledning av Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter har uppskjuten skatteskuld avseende skogstillgångar inom koncernen samt uppskjutna skattefordringar bruttoredovisats i koncernbalansräkningen. Förändringen innebär att anläggningstillgångar ökar med 1 715 Mkr, uppskjuten skatteskuld med 1 906 Mkr och uppskjuten skattefordran med 191 Mkr per 2000-12-31. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som vid föregående årsbokslut. Stockholm den 25 oktober 2001 Per Ericson VD och koncernchef Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. Bokslut för 2001 offentliggörs den 31 januari 2002. För ytterligare information kontakta gärna: Per Ericson, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 00 Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16 Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00820/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00820/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar