Delårsrapport januari-juni 2007


Kvartal Januari-juni Helår
Mnkr 2-07 1-07 2-06 2007 2006 2006
Nettoomsättning 4 662 4 787 4 661 9 449 9 240 18 592
Rörelseresultat 529 634 485 1 162 1 104 2 303
Resultat efter
skatt 329 397 303 726 709 1 459
Resultat per
aktie, kr 3,9 4,7 3,6 8,6 8,4 17,2
Avkastning på 8,2 9,7 7,5 9,0 8,8 9,0
eget kapital, %· Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2007 uppgick till 9 449
(januari-juni 2006: 9 240) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 726 (709) mnkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 8,6 (8,4) kr. Avkastningen på eget
kapital var 9,0 (8,8) %.

· Rörelseresultatet blev 1 162 (1 104) mnkr. Resultatet påverkades
positivt av högre tidningspapperspriser samtidigt som det belastades av
högre kostnader för virke och returpapper och större underhålls- och
ombyggnadsstopp.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 529 mnkr, vilket var
105 mnkr lägre än under första kvartalet. Resultatet påverkades negativt
av kostnader och produktionsbortfall i samband med underhållsstopp samt
lägre leveranser.

· Efterfrågan på tidningspapper i Europa var stabil under andra
kvartalet. Holmen Papers leveranser var 2 % lägre än under första
halvåret 2006. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 4
% högre jämfört med samma period föregående år.

Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var starkt under andra
kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var på en fortsatt hög nivå
men 1 % lägre än under första halvåret 2006. Prishöjningar har
genomförts mot slutet av andra kvartalet.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar