Delårsrapport januari-mars 2013

Kvartal Helår
Mkr 1-13 4-12 1-12 2012
Nettoomsättning 4 158 4 276 4 778 17 852
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster* 238 271 560 1 713
Rörelseresultat 98 78 560 1 520
Resultat efter skatt 42 902 389 1 853
Resultat per aktie, kr 0,5 10,7 4,6 22,1
Avkastning på eget kapital, % 0,8 17,7 7,9 9,3

*Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet avser nedskrivning och omstruktureringskostnader inom Holmen Paper om -140 Mkr i K1 2013 och -193 Mkr i K4 2012.

  • Resultatet efter skatt för januari-mars 2013 uppgick till 42 (januari-mars 2012: 389) Mkr.
  • Resultatet per aktie blev 0,5 (4,6) kr.
  • Avkastningen på eget kapital var 0,8 (7,9) procent.
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 238 (560) Mkr. Nedgången förklaras främst av lägre försäljningspriser för tryckpapper och en starkare svensk krona.
  • Jämfört med fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster med 33 Mkr till följd av lägre resultat inom tryckpapper.
  • Marknadsläget för kartong var stabilt medan efterfrågan på tryckpapper och sågade trävaror var fortsatt svag.
  • Under kvartalet fattades beslut om att stänga en pappersmaskin med 200 000 tons produktionskapacitet vid Bravikens Pappersbruk.

  
För ytterligare information kontakta:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-mars 2013. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 24 april 2013 kl.12.50.

Taggar:

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar