Delårsrapport januari-september 2007


Kvartal Januari-september Helår
Mnkr 3-07 2-07 3-06 2007 2006 2006
Nettoomsättning 4 637 4 662 4 521 14 086 13 762 18 592
Rörelseresultat 642 529 610 1 804 1 714 2 303
Resultat efter
skatt 438 329 382 1 164 1 090 1 459
Resultat per
aktie, kr 5,2 3,9 4,5 13,7 12,9 17,2
Avkastning på 10,6 8,2 9,5 9,5 9,0 9,0
eget kapital, %

- Koncernens nettoomsättning för januari-september 2007 uppgick till 14 086 (januari-september 2006: 13 762) mnkr.

- Resultatet efter skatt blev 1 164 (1 090) mnkr.

- Resultatet per aktie uppgick till 13,7 (12,9) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,5 (9,0) %.

- Rörelseresultatet blev 1 804 (1 714) mnkr. Resultatet påverkades positivt av högre tidningspapperspriser samtidigt som det belastades av högre kostnader för virke och returpapper, större underhålls- och ombyggnadsstopp samt lägre leveranser.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 642 mnkr, vilket var 113 mnkr högre än under andra kvartalet. I resultatet ingår 105 mnkr från försäljning av aktier. Resultatet påverkades i övrigt negativt av kostnader och produktionsbortfall i samband med ombyggnadsstopp vid Iggesunds Bruk.

- Marknadsläget för tidningspapper i Europa har påverkats av lägre efterfrågan och ökad import. Holmen Papers leveranser var 1 % lägre än under januari-september 2006. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 3 % högre jämfört med samma period föregående år.

Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var bra under tredje kvartalet. Efterfrågan på Iggesund Paperboards produkter var fortsatt god men leveranserna minskade med 4 % jämfört med januari-september 2006 på grund av ombyggnadsstoppet. Prishöj­ningar har fått visst genomslag under tredje kvartalet.

- Holmens styrelse har beslutat att bygga ett sågverk vid Bravikens pappersbruk i Norrköping.


För ytterligare information kontakta gärna:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 16
Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 – 666 21 15

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar