Holmen och E.ON i samarbete om  vindkraft

Holmen och E.ON har idag tecknat avtal om att tillsammans utveckla vindkraft i Örnsköldsvik kommun.

- Avtalet innebär ett viktigt steg mot  ökad produktion av förnybar el i Sverige, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall.

Vindkraftverk planeras att byggas inom tre olika vindkraftsområden, i huvudsak belägna på Holmens marker och samtliga utpekade av Örnsköldsviks kommun som lämpliga. Årsproduktionen beräknas till cirka 330 GWh och omfattar
cirka 70 vindkraftverk. Ambitionen är att även teckna avtal med privata markägare i dessa områden.

- Samarbetet ligger helt i linje med E.ONs strategi att bidra till energiomställningen i Sverige och för att lyckas med detta är samarbetet med stora industriella partners avgörande, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för E.ON Sverige.

Samarbetet bygger på gemensam projektutveckling och en intention att investera tillsammans. Detta för att förverkliga E.ONs och Holmens gemensamma ambitioner att bygga ytterligare förnybar elproduktion. Holmen har här en unik position som en av Sveriges största markägare, medan E.ON är ledande när det gäller industriellt uppförande av vindkraftparker.

- Om samarbetet faller väl ut  finns förhoppningen om ytterligare samarbeten kring nya områden, säger Jonas Abrahamsson.

Målet är att ha alla verken på plats till 2015. Beslut om investeringen fattas tidigast 2013.

_______________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Brynolf Alexandersson, chef för Holmen Energi, tel. 076-110 55 01
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar