Holmens delårsrapport januari-mars 2018

Kvartal Helår
Mkr 1-18 4-17 1-17 2017
Nettoomsättning 4 099 3 908 4 131 16 133
Rörelseresultat   653 421 627 2 166
Resultat efter skatt 507 332 485 1 668
Resultat per aktie, kr 6,0 4,0 5,8 19,9
Rörelsemarginal, % 15,9 10,8 15,2 13,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,5 6,7 10,2 8,7
Avkastning på eget kapital, % 9,1 6,1 9,2 7,8
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 586 588 742 2 310
Skuldsättningsgrad 0,11 0,13 0,16 0,13
  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 653 Mkr (januari-mars 2017: 627 Mkr). I resultatet ingår en skogsfastighetsförsäljning med 70 Mkr. Priserna för papper och trävaror steg medan kostnaderna för ved och andra insatsvaror ökade.
  • Jämfört med fjärde kvartalet 2017 var resultatet 232 Mkr högre huvudsakligen till följd av intäkter från skogsfastighetsförsäljning och av att fjärde kvartalets resultat belastades av underhållsstopp. 
  • Resultatet efter skatt för januari-mars uppgick till 507 (485) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,0 (5,8) kronor.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,5 (10,2) procent.
  • Nettoskulden minskade med 368 Mkr till 2 568 Mkr.
  • Årsstämman 2018 beslutade om en utdelning om 13 (12) kr per aktie och om en aktiesplit 2:1, innebärande att varje aktie delas upp i två aktier. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 25 april 2018 kl 13.00.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.