Holmens delårsrapport januari-september 2015

Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-15 2-15 3-14 2015 2014 2014
Nettoomsättning 4 032 4 139 3 956 12 325 11 983 15 994
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
493 435 522 1 324 1 262 1 734
Rörelseresultat 493 435 522 1 324 1 262 1 284
Resultat efter skatt 377 322 385 997 912 907
Resultat per aktie, kr 4,5 3,8 4,6 11,9 10,9 10,8
Avkastning på eget kapital, % 7,2 6,1 7,4 6,3 5,8 4,3
Kassaflöde före investeringar 654 574 738 1 751 1 762 2 176
Skuldsättningsgrad 0,27 0,29 0,29 0,27 0,29 0,28

  • Rörelseresultatet för januari-september 2015 blev 1 324 Mkr (januari-september 2014: 1 262 Mkr). Resultatförbättringen beror på sänkta kostnader och ökad försäljning av kartong. Priserna för tryckpapper och sågade trävaror sjönk men det uppvägdes till stor del av en svagare svensk krona.
  • Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 58 Mkr till 493 Mkr. Ökningen beror på högre kartongleveranser och säsongsmässigt lägre personalkostnader medan underhålls- och ombyggnadsstopp påverkade resultatet negativt.
  • Resultatet efter skatt för januari-september uppgick till 997 (912) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 11,9 (10,9) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,3 (5,8) procent.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 5 november 2015 kl. 11.30.

Om oss

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information, besök oss på holmen.com