Home Capital beslutar att senarelägga delårsrapporten för det tredje kvartalet

Home Capital har i dag beslutat att senarelägga delårsrapporten för det tredje kvartalet från den 9 november 2007 till den 22 november 2007.

För ytterligare information kontakta:
Mads Koch, CFO för Home Capital, telefon +47 22 40 13 25, mobil +47 482 58 490
Kort om Home Capital
Home Capital är ett kapitalförvaltningsbolag som direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag äger och förvaltar värdepapper och lös egendom. Home Capital genomför främst strategiska och långsiktiga investeringar med betydande värdestegringspotential. Kortsiktiga investeringar sker i aktier, ränte-, valuta-, och derivatinstrument. Home Capitals verksamhet bedrivs genom det helägda norska bolaget Home Capital AS. Bolaget noterades på First North den 26 januari 2007 och handlas under kortnamnet HOCA. Home Capitals certified adviser är Remium AB. För mer information besök www.homecapital.se.

Prenumerera

Dokument & länkar