Tvångsinlösen av aktier i Home Capital AB

Home Invest AB, ett av Petter A. Stordalen helägt bolag, har idag meddelat styrelsen för Home Capital AB (publ) att Home Invest inklusive dotterbolag äger mer än 90 procent av röster och kapital i Home Capital. Av detta skäl har styrelsen för Home Invest påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Home Capital.

Home Capital kommer inom kort, att genom brev, underrätta samtliga berörda aktieägare vars adress är känd för bolaget samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Information om tvångsinlösenförfarandet kommer även att hållas tillgängligt på Home Capitals hemsida.


För ytterligare information kontakta:
Mads Koch, CFO för Home Capital, telefon +47 22 40 13 25, mobil +47 482 58 490

Kort om Home Capital
Home Capital är ett kapitalförvaltningsbolag som direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag äger och förvaltar värdepapper och lös egendom. Home Capital genomför främst strategiska och långsiktiga investeringar med betydande värdestegringspotential. Kortsiktiga investeringar sker i aktier, ränte-, valuta-, och derivatinstrument. Home Capitals verksamhet bedrivs genom det helägda norska bolaget Home Capital AS. Bolaget noterades på First North den 26 januari 2007 och handlas under kortnamnet HOCA. Home Capitals certified adviser är Remium AB. För mer information besök www.homecapital.se.

Prenumerera

Dokument & länkar