Beslut vid extra bolagsstämma i Home Properties AB

Vid extra bolagsstämma i Home Properties AB (publ) den 18 oktober 2007 fattades, i enlighet med styrelsens förslag, följande beslut.

Home Properties äger efter genomförda återköp 1 191 775 aktier i bolaget, motsvarande 5,7 procent av samtliga aktier i bolaget. I syfte att öka utrymmet för ytterligare återköp beslutade den extra bolagsstämman att minska bolagets aktiekapital med 6 554 762 kronor och 50 öre genom indragning av samtliga återköpta aktier. För att kunna verkställa indragningen utan den tidsutdräkt som är förknippad med ansökan om tillstånd för aktiekapitalminskning hos Bolagsverket eller allmän domstol, beslutades vidare att återställa aktiekapitalet genom en fondemission utan utgivande av nya
aktier. Fondemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 7 897 166 kronor samtidigt som bolagets fria egna kapital minskas med motsvarande belopp. Efter ovannämnda åtgärder uppgår kvotvärdet av bolagets aktier till 5 kronor och 90 öre.

Stockholm den 18 oktober 2007
Home Properties AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Kort om Home Properties
Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 18 oktober 2007 består av totalt 22 fastigheter, varav 18 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt tre hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 2 600. Projektfastigheten i Göteborg, Centralposthuset, ska konverteras till ett högklasshotell. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB under beteckningen HOPR.


Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Prenumerera

Dokument & länkar