Kallelse till extra bolagsstämma i Home Properties AB (publ)

Aktieägarna i Home Properties AB (publ), 556547-6073, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 oktober 2007 klockan 14.00 på Salénhuset, lokal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
• dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 oktober 2007,
• dels anmäla sin avsikt att delta vid den extra bolagsstämman per post till Home Properties AB, Box 5845, 102 48 Stockholm, per telefon 08-446 59 70, per fax 08-753 13 80, eller via e-post: info@homeproperties.se, senast klockan 12.00 måndagen den 15 oktober 2007,
• samt vid anmälan uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 12 oktober 2007 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen.


Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas av Bolaget på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.homeproperties.se , per telefon på 08-446 59 70 eller per fax
08-753 13 80. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per den 12 oktober 2007 till 20 934 690.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.
7. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag (punkterna 6-7)

Punkt 6: Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att aktiekapitalet minskas med 6 554 762,50 SEK genom indragning av återköpta aktier och att minskningen ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

För giltigt beslut enligt denna punkt 6 erfordras biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som företrädda aktierna.

Punkt 7: Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bolagets aktiekapital ökas med 7 897 166 SEK genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av 7 897 166 SEK från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-7 jämte tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.homeproperties.se, och hos bolaget på adress Grev Turegatan 9 i Stockholm, senast från och med den 4 oktober 2007 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Styrelsens fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar kommer även att läggas fram på stämman.

Stockholm i oktober 2007
Home Properties AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Ekonomisk information under 2007
Delårsrapport januari-september Torsdagen den 18 oktober

Kort om Home Properties
Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 2 oktober 2007 bestod av totalt 22 fastigheter, varav 18 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt tre hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 2 600. Projektfastigheten i Göteborg, Centralposthuset, ska konverteras till ett högklasshotell. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB under beteckningen HOPR.
Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Prenumerera

Dokument & länkar