BokslutskommunikéJanuari - december 2017

 •  Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) den 21 december 2017 fattades beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Veteranpoolen AB. Utdelning genomfördes i januari 2018. Aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades den 30/1 2018 på Aktietorget.
 • Då utdelningen var beslutad men ej genomförd per årsskiftet redovisas utdelningen som skuld i koncernens balansräkning. Enligt IFRS redovisas utdelningen och skulden till dess verkliga värde om 232 Mkr. Detta leder till att koncernens egna kapital per den 31 december är negativt och uppgår till minus 161 Mkr. I samband med att utdelningen genomförs i januari kommer en beräknad realisationsvinst uppstå om 187 Mkr som kommer påverka koncernens egna kapital positivt med motsvarande belopp.
 • Med anledning av beslutet om utdelning      redovisas Veteranpoolens intäkter och kostnader netto på enskild rad      i koncernens rapport över totalresultatet under rubriken resultat från      avvecklad verksamhet. I balansräkningen redovisas Veteranpoolens      tillgångar respektive skulder på enskild rad under tillgång- respektive      skuldsidan.
      
      
      
 • HomeMaidkoncernens      kvarvarande verksamheter är HomeMaid AB och Betjänten AB.
      
      

Period 1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgår till 224 876 (207 010) kkr motsvarande en tillväxt om    8,6 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar är 15 212 (17 313) kkr och efter avskrivningar 12 678 (14 851) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,6 % (7,2 %). Resultatet före skatt är 12 529 (14 639) kkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 16 956 (13 843) kkr.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,50 (0,61) kr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 55 öre per aktie för HomeMaid AB.

Period 1 oktober – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgår till 62 868 (57 316) kkr motsvarande en tillväxt om 9,7 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar är 5 383 (5 549) kkr och efter avskrivningar       4 695 (4 958) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 7,5 % (8,6 %). Resultatet före skatt är 4 652 (4 908) kkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 10 310 (-1 640) kkr.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,19 (0,22) kr.

Väsentliga händelser januari – december 2017

 • HomeMaid förvärvade i mars inkråmet i      Stormtrivs i Skåne AB och tillträdde verksamheten den 1 april.
 • HomeMaid förvärvade i juni      inkråmet i VIP Service i Uppsala AB och tillträde verksamheten den 1      september.
 • Miljöprovsprogrammet för      Betjäntens totalt tre anläggningar är avslutat utan efterföljande      åtgärder.
 • Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) beslutades att      dela ut det helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB till aktieägarna i      HomeMaid AB (publ).
      

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång 

 • Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades      ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Aktietorget den      30/1 2018.
      HomeMaid grundandes 1997     och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom     hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. Den syftar till     att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och ge goda     arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) består av HomeMaid AB     och Betjänten AB, en tvättverksamhet i Göteborg. HomeMaid AB (publ) är     noterat på AktieTorget och har drygt 2 300 aktieägare.           

VD ord:

Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) i december 2017 fattades beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Veteranpoolen AB. Utdelning skedde i januari 2018. HomeMaid AB och Betjänten AB är därför de två ingående verksamheterna i koncernen fr.o.m. 2018.

HomeMaid har under året haft en god och tilltagande tillväxt och året avslutades starkt. Årets satsningar på tillväxt har dock påverkat marginalen negativt. Vi har haft glädjen att hälsa nya kunder och kollegor välkomna från två förvärvade verksamheter – en i Lund och en i Uppsala. Övertagandena har gått mycket bra. Genom att förena våra gemensamma resurser har vi fått möjlighet att erbjuda fler tjänster till fler kunder på ett effektivt sätt.

Den 2 september firade vi 20årsjubileum med en tillställning i Göteborg i dagarna två. Över 400 medarbetare närvarade från HomeMaids 18 lokalkontor runt om i landet. Vi representerar tillsammans 68 olika ursprungsländer. Jubileet gav energi och kraft framåt.

Under hösten beslutade vi att göra ännu en satsning på miljön där vi ersätter plastpåsar för engångsbruk, som används hos våra kunder och hos oss själva, med komposterbara sådana. HomeMaid har alltid använt Svanenmärkta kemmedel och nu går vi ett steg längre och introducerar mera effektiva medel. Med detta kan vi använda mindre mängder och bli än mer miljövänliga.  

Vi ser fram emot 2018 och att satsa vidare utifrån HomeMaids strategi om tillväxt genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Tvättverksamheten i Göteborg, Betjänten, tvättar sedan över tre år tillbaka med ny, miljöanpassad teknik vilket är till fördel för både kunder, medarbetare och miljön. Miljöprovsprogrammet för Betjäntens tre tvättanläggningar avslutades under året utan efterföljande krav på åtgärder.

Eva-Karin Dahl  

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Nedanstående redovisning avser kvarvarande verksamheter

Omsättningen och resultatet

Januari - december 2017

Nettoomsättningen uppgår till 224 876 (207 010) kkr vilket innebär en tillväxt om 8,6 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar är 15 212 (17 313) kkr och efter avskrivningar 12 678 (14 851) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,6 % (7,2 %). Koncernens resultat före skatt är 12 529 (14 639) kkr.

Oktober - december 2017

Nettoomsättningen uppgår till 62 868 (57 316) kkr vilket innebär en tillväxt om 9,7 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar är 5 383 (5 549) kkr och efter avskrivningar 4 695       (4 958) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 7,5 % (8,6 %). Koncernens resultat före skatt är 4 652       (4 908) kkr.


Kassaflödet

Januari - december 2017

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 16 956 (13 843) kkr.

Oktober - december 2017

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till  10 310 (-1 640) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2017-12-31 till 19 785 (32 745*) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2017-12-31 till -161 393** (66 445*) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till -94,1 %** (47,8 %*). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 15 759 (28 633*) kkr. Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

* I balansräkningen för 2016 är siffror för Veteranpoolen AB inkluderade.

** Vid redovisningen av utdelningen av aktierna i Veteranpoolen har IFRIC 17 tillämpats vilket bland annat innebär att det verkliga värdet på de aktier i Veteranpoolen som ska delas ut redovisas som skuld och utdelning i koncernredovisningen. I moderbolaget redovisas utdelningen till bolagets anskaffningsvärde för aktierna. I samband med att utdelningen sker i januari 2018 kommer en realisationsvinst redovisas i koncernen motsvarande skillnaden mellan det verkliga värdet och det

koncernmässiga värdet på Veteranpoolen. Realisationsvinsten beräknas uppgå till 187 Mkr och kommer påverka eget kapital positivt med motsvarande belopp. 

Väsentliga händelser 2017

Betjänten AB

Miljöprovsprogrammet för Betjäntens totalt tre anläggningar är avslutat utan efterföljande åtgärder.

Årsstämma

Årsstämma hölls den 23 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 5 899 279 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 3 649 279 av aktieslag B) av totalt           18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 54,7 % av rösterna. Följande beslutades:

-       Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

-       Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela   19 153 kkr motsvarande en utdelning om 1,05 kr per aktie.

-       För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Ingrid Nordlund (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs         Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

-       Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 aktier av aktieslag B med aktieägarnas företrädesrätt.

-       Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om emission av teckningsoptioner av högst 600 000 aktier av aktieslag B med aktieägarnas företrädesrätt.

-       Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förvärv

HomeMaid förvärvade den 7 mars inkråmet i Stormtrivs i Skåne AB. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tillträde skedde den 1 april. Tilläggsköpeskillingen reglerades under Q3 2017. Förvärvet finansierades genom en kombination av interna medel och lån.

HomeMaid förvärvade den 27 juni inkråmet i VIP Service i Uppsala AB. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tillträde skedde den 1 september. Tilläggsköpeskillingen reglerades under Q4 2017. Förvärvet finansierades genom en kombination av interna medel och lån.

Veteranpoolen

Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) beslutades att dela ut det helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB till aktieägarna i HomeMaid AB (publ).

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Aktietorget den 30/1 2018.

Under kvartal 1 2018 kommer det att uppstå en reavinst om 187 Mkr när utdelningen verkställs och samtidigt kommer det att förbättra eget kapital med samma belopp.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari – december 2017

Nettoomsättningen uppgår till 218 768 (200 898) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 12 774 (14 437) kkr.

Moderbolagets likvida medel är per den 2017-12-31 19 451 (10 607) kkr.

Oktober – december 2017

Nettoomsättningen uppgår till 61 289 (55 707) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 4 871       (4 848) kkr.

 

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2016. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller resultat.

Effekter av nya IFRS standards som träder ikraft från 2018

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, träder i kraft 1 januari 2018, standarden ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS 11 Entreprenadavtal. Standarden bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten.

För att uppskatta IFRS 15 kvantitativa effekt på koncernens intäkter har en utvärdering av standardens effekter gjorts under 2017. Slutsatsen av detta arbete är att den inte bedöms få någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna utöver utökade upplysningskrav i delårsrapport och årsredovisning och därmed sker ingen justering av öppningsbalans.

Det finns två övergångsmetoder vid implementering av standarden ”full retroaktivitet” eller framåtriktad tillämpning med ytterligare upplysningar, Koncernen kommer att tillämpa standarden genom framåtriktad tillämpning med ytterligare upplysningar, vilket betyder att jämförelsesiffror inte kommer att räknas om.  

IFRS 9, Finansiella instrument, ska tillämpas från 1 januari 2018 och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden introducerar nya principer avseende nedskrivningar av finansiella tillgångar, där modellen baseras på förväntade förluster. Syftet med den

nya nedskrivningsmodellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede. Slutsatsen av den analys som gjorts är att standarden inte bedöms få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Därmed kommer ingen justering av reserveringar för kreditförluster ske i öppningsbalanserna.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Halmstad den 22 maj 2018. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast två veckor före årsstämman. Årsredovisning kommer även att vara tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas.

Förslag till utdelning

Styrelsen förslår en utdelning om 55 öre per aktie för HomeMaid AB.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 1                          2018-05-15

Halvårsrapport                                            2018-08-30

Delårsrapport för kvartal 3                          2018-11-12

Halmstad 2018-02-28

Mats Claesson                      Eva-Karin Dahl                      Ingrid Nordlund                    

Styrelseordförande               VD och ledamot                   Ledamot

Fredrik Grevelius                   Patrik Torkelson                   

Ledamot                               Ledamot                              

Prenumerera