Delårsrapport januari - mars 2018

Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) den 21 december 2017 fattades beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Veteranpoolen AB. Utdelning genomfördes i januari 2018. Aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades den 30 januari 2018 på Aktietorget.

Med anledning av beslutet om utdelning redovisas Veteranpoolens intäkter och kostnader för januari netto på enskild rad i koncernens rapport över totalresultatet under rubriken resultat från avvecklad verksamhet.

Då utdelningen var beslutad men ej genomförd per årsskiftet redovisades utdelningen som skuld i koncernens balansräkning. Enligt IFRS redovisades utdelningen och skulden till dess verkliga värde om 232 Mkr. Detta ledde till att koncernens egna kapital per den 31 december var negativt och uppgick till minus 161 Mkr. I samband med att utdelningen genomfördes i januari uppstod en realisationsvinst om 187 Mkr som påverkar koncernens egna kapital positivt med motsvarande belopp. Realisationsvinsten redovisas också under övriga intäkter i resultatrapporten.

HomeMaidkoncernens kvarvarande verksamhetsområden är HomeMaid AB och Betjänten AB.

Period 1 januari - 31 mars 2018


Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr.

  • Nettoomsättningen uppgår till 56 635 (52 388) kkr motsvarande en tillväxt om 8,1 %.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 3 083 (2 509) kkr och efter avskrivningar till 2 396 (1 978) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 4,2 % (3,8 %). Resultatet före skatt uppgår till 2 325 (1 978) kkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 2 124 (-100) kkr.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,09 (0,07) kr.

Väsentliga händelser januari - mars 2018

  • Samtliga aktier i Veteranpoolen AB      (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på      Aktietorget den 30 januari 2018.
  • I HomeMaids bokslutskommuniké aviserades att:
  • Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 22 maj i Halmstad
  • Förslag till utdelning är 0,55 kronor per aktie


      HomeMaid grundandes 1997     och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom     hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. Den syftar till     att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och ge goda     arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) består av HomeMaid AB     och Betjänten AB, en tvättverksamhet i Göteborg. HomeMaid AB (publ) är     noterat på AktieTorget och har drygt 2 300 aktieägare.           

VD ord:

HomeMaidkoncernen har numera två ingående verksamheter: HomeMaid och

Betjänten efter att Veteranpoolen delades ut till aktieägarna i januari 2018.

HomeMaids tillväxt under första kvartalet var god trots att påsken i mars kändes av. Denna innebar avbokningar av hemservicetillfällen från våra fasta kunder. Dessa tillfällen tar vi dock igen senare under året. Samarbeten med idrottsklubbar inleddes i början på året och har redan givit effekt genom nya kunder. Det redan pågående samarbetet med Sofias Änglar fortsätter under året. Implementering av den nya GDPR-lagen, som träder i kraft i slutet av maj, har tagit och tar ansenlig tid i anspråk! Lönsamheten stärktes under kvartalet trots engångskostnader för avslutande av personal. Satsningar på IT och digitala medier kommer att fortsätta under året med oförminskad kraft.

I Betjänten, tvätt- och skrädderiverksamheten i Göteborg, där miljöprovsprogrammet nu är helt avslutat, är verksamheten i en ny fas med optimering av produktion, personal och priser.

Eva-Karin Dahl   

                                                                          

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Siffrorna nedan redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr, i

resultaträkningen.

Omsättningen och resultatet

Januari – Mars 2018

Nettoomsättningen uppgår till 56 635 (52 388) kkr vilket innebär en tillväxt om 8,1 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 3 083 (2 509) kkr och efter avskrivningar till  2 396 (1 978) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 4,2 % (3,8 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 2 325 (1 978) kkr.

Kassaflödet och investeringarna

Januari – Mars 2018

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till  2 124 (-100) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 2 386 (860) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2018-03-31 till 21 435 (31 712) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2018-03-31 till 28 338 (67 279) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 32,0 % (47,5 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 13 673 (28 172) kkr. Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Veteranpoolen

Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Aktietorget den 30 januari 2018.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt separat kallelse. Nomineringskommittén föreslår följande styrelsesammansättning:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Andreas Gindin (nyval). Andreas Gindin har under de senaste 20 åren verkat som entreprenör och investerare inom tjänsteföretag såsom bland annat Besedo, Ulf & Vänner och Internetgirot. Andreas har lång erfarenhet av att driva tjänsteföretag med tillväxt och god lönsamhet. Andreas har studerat ekonomi och psykologi vid Lunds Universitet samt kommunikation på IHM Business School.

Ingrid Nordlund har avböjt omval.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,55 kronor per aktie.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari – Mars 2018

Nettoomsättningen uppgår till 55 239 (50 979) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 2 174 (2 194) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2018-03-31 till 20 745 (12 905) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2017. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller resultat.

 

Effekter av nya IFRS standards som träder ikraft från 2018

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft 1 januari 2018, standarden ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS 11 Entreprenadavtal. Standarden bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten. Standarden har inte fått någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.

IFRS 9, Finansiella instrument, ska tillämpas från 1 januari 2018 och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden introducerar nya principer avseende nedskrivningar av finansiella tillgångar, där modellen baseras på förväntade förluster. Syftet med den

nya nedskrivningsmodellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede. Standarden har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.  

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas i Halmstad den 22 maj. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till de aktieägare som så önskar.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport                     2018-08-30

Delårsrapport för kvartal 3    2018-11-12

Halmstad 2018-05-15

Mats Claesson                     Eva-Karin Dahl                     Ingrid Nordlund                    

Styrelseordförande               VD                                       Ledamot

Fredrik Grevelius                  Patrik Torkelson

Ledamot                               Ledamot        

Prenumerera

Dokument & länkar