Delårsrapport Januari - september 2015

Period 1 juli – 30 september 2015

  • Nettoomsättningen uppgår till 83 192 (69 703) kkr motsvarande en tillväxt om 19,4%.  
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 11 142 (8 565) kkr och efter avskrivningar till 10 090 (7 545) kkr. Resultatet före skatt uppgår till 10 029 (7 432) kkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 7 238 (8 085) kkr.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,42 (0,32) kr.

Period 1 januari – 30 september 2015

  • Nettoomsättningen uppgår till 242 497 (213 323) kkr motsvarande en tillväxt om   13,7%. 
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 24 450 (20 145) kkr och efter avskrivningar till 21 337 (17 111) kkr. Resultatet före skatt uppgår till 21 106 (16 704) kkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 18 626 (22 123) kkr.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,89 (0,70) kr.

 

VD ord:

Det tredje kvartalet 2015 har varit framgångsrikt för koncernen med tillväxt och god lönsamhet.

Omsättningen för HomeMaid har under det tredje kvartalet varit högre än föregående år och resultatet är i linje med föregående år. Tillväxten har begränsats av att ett flertal kunder valt att vila sitt avtal med HomeMaid för att under andra halvåret 2015 istället köpa ROT-tjänster. Anledningen till detta är att kunderna vill få gjort sina ROT-uppdrag innan skattereduktionen för ROT-tjänster sänks från nuvarande 50% till 30% från och med 2016. HomeMaids satsningar på IT och digitala medier har pågått under kvartalet och den stora inledande fasen kommer att vara färdig innan året är slut.

Veteranpoolen har haft en god utveckling under perioden med kraftigt ökad omsättning och

förbättrat resultat. Företagets tillväxt har framförallt varit stark inom trädgård och

hantverkstjänster mot privatkunder. Tillväxten har påverkats positivt av aviserade förändringar av ROT-avdraget. Veteranpoolen har även haft en bra utveckling inom tjänster mot företagskunder och fler och fler företag väljer att använda Veteranpoolen som en extraresurs vid tillfälliga behovstoppar.

Miljöundersökningen inom dotterbolaget Betjänten kommer att fortsätta under hösten.    

Eva-Karin Dahl  

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Juli - september 2015

Nettoomsättningen uppgår till 83 192 (69 703) kkr vilket innebär en tillväxt om 19,4%.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 11 142 (8 565) kkr och efter avskrivningar till 10 090 (7 545) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 12% (11%). Koncernens resultat före skatt uppgår till 10 029 (7 432) kkr.

Januari – september 2015

Nettoomsättningen uppgår till 242 497 (213 323) kkr vilket innebär en tillväxt om 13,7%.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 24 450 (20 145) kkr och efter avskrivningar till 21 337 (17 111) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 8,8% (8,0%). Koncernens resultat före skatt uppgår till 21 106 (16 704) kkr.


Kassaflödet

Juli – september 2015

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 7 238 (8 085) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 9 749 (5 219) kkr.

Januari – september 2015

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 18 626 (22 123) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 20 499 (16 146) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2015-09-30 till 22 799 (16 412) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2015-09-30 till 61 656 (52 905) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 44,5% (41,6%). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 12 280 (210) kkr. Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomfört förvärv.

Väsentliga händelser

Betjänten AB

Utredning angående miljöpåverkan i dotterbolaget Betjänten AB pågick under hela kvartalet. Osäkerhet råder avseende utfall av utredningen såväl som eventuella konsekvenser av denna.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner

HomeMaids (publ) VD Eva-Karin Dahl tecknade sig under andra kvartalet för 400 000 B-aktier med stöd av teckningsoptioner emitterade efter beslut på bolagsstämman den 28 maj 2012. Aktierna medförde rätt till utdelning. Emissionen tillförde bolaget 3 MSEK. Efter emissionen uppgår antalet aktier i HomeMaid (publ) till 18 241 474 st fördelade på 2 250 000 A-aktier och 15 991 474 B-aktier. Aktiekapitalet efter emissionen uppgår till 912 073,70.

Årsstämma

Årsstämma hölls den 21 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 105 435 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 855 435 av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 44,4% av rösterna. Följande beslutades:

-       Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

-       Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela    13 681 kkr motsvarande en utdelning om 0,75 kr per aktie.

-       För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Paul Rönnberg (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs       Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

-       Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

-       Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om emission av teckningsoptioner av högst 600 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

-       Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Moderbolaget under rapportperioden

Juli – september 2015

Nettoomsättningen uppgår till 43 918 (41 893) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 4 368 (4 429) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2015-09-30 till 4 377 (6 220) kkr.

Januari – september 2015

Nettoomsättningen uppgår till 142 486 (135 767) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 9 937 (10 032) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området ROT och RUT. I en kraftigt ökande konkurrenssituation blir marknadsinsatser, kommunikation och god kvalitet i både service och anställningsförhållanden av stor vikt. HomeMaid har ett fortsatt intresse av att genomföra förvärv.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2014. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller resultat.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké              2016-02-29

Halmstad 2015-11-13

Mats Claesson                      Eva-Karin Dahl                     Paul Rönnberg                     

Styrelseordförande               VD och ledamot                    Ledamot

Fredrik Grevelius                   Patrik Torkelson                   

Ledamot                               Ledamot

Prenumerera

Dokument & länkar