Delårsrapport Januari - September 2017

Period 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgår till 119 624 (90 929) kkr motsvarande en tillväxt om    31,6 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 13 156 (11 485) kkr och efter avskrivningar till 11 933 (10 346) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 10,0 % (11,4 %). Resultatet före skatt uppgår till 11 904 (10 334) kkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 10 477 (3 659) kkr.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,50 (0,43) kr.

Period 1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgår till 323 172 (264 131) kkr motsvarande en tillväxt om   22,4 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 25 485 (24 263) kkr och efter avskrivningar till 22 099 (20 876) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 6,8 % (7,9 %). Resultatet före skatt uppgår till 22 019 (20 748) kkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 20 968 (12 580) kkr.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,91 (0,86) kr.

Väsentliga händelser juli – september 2017

 • HomeMaid tillträdde den      förvärvade verksamheten, VIP Service i Uppsala, den 1 september
 • Miljöprovsprogrammet för      Betjäntens totalt tre anläggningar är avslutat med inga efterföljande      åtgärder.
 • Styrelsen      för HomeMaid AB (publ) beslutade under kvartalet att utvärdera möjligheten att dela ut det helägda      dotterbolaget Veteranpoolen AB till sina aktieägare. Utvärderingen      inkluderar även möjligheten att notera Veteranpoolen AB på Aktietorget. 
      HomeMaids verksamhet     syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. HomeMaid     erbjuder kundanpassade lösningar som riktar sig till både privatpersoner och     företag för alla typer av hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och     kontorsservice. HomeMaid heläger dotterbolagen Veteranpoolen AB, som är     Sveriges största veteranbemanningsbolag samt Betjänten AB, tvättverksamhet     i Göteborg. HomeMaid AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 2     300 aktieägare.       

VD ord:

HomeMaid, Veteranpoolen och Betjänten är de tre ingående verksamheterna i koncernen.

Det tredje kvartalet har haft god tillväxt men något lägre marginal än motsvarande period föregående år.

HomeMaid kunde under tredje kvartalet se en stark tillväxt och samtidigt glädjas åt möjligheten att fira 20-års jubileum. Detta skedde i Göteborg i dagarna två. Över 400 medarbetare närvarade från HomeMaids 18 lokalkontor runt om i landet. Vi representerar tillsammans 68 olika ursprungsländer. Jubileet gav energi och kraft framåt.
Nu närmast ser vi fram emot att göra en gedigen satsning på miljön där vi ersätter plastpåsar för engångsbruk, som används hos våra kunder och hos oss själva, med komposterbara sådana. HomeMaid har alltid använt Svanenmärkt kemmedel. Nu går vi ett steg längre och introducerar närproducerat kemmedel. Detta också Svanenmärkt.  

Veteranpoolen hade en fortsatt bra utveckling under det tredje kvartalet. Företagets tjänster mot företagsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket positivt. Fler och fler företag väljer att anlita Veteranpoolen vid tillfälliga arbetstoppar eller specifika kompetensbehov. Under kvartalet har ett specifikt uppdrag inom företagssegmentet stått för en signifikant del av tillväxten.

För Betjäntens tre tvättanläggningar i Göteborg är miljöprovsprogrammet nu avslutat. Inga efterföljande åtgärder krävs.

Eva-Karin Dahl  

                        Utveckling rullande fyra kvartal

* Den röda linjen avser vinstmarginal

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Juli - september 2017

Nettoomsättningen uppgår till 119 624 (90 929) kkr vilket innebär en tillväxt om 31,6 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 13 156 (11 485) kkr och efter avskrivningar till 11 933 (10 346) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 10,0 % (11,4 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 11 904 (10 334) kkr.

Januari – september 2017

Nettoomsättningen uppgår till 323 172 (264 131) kkr vilket innebär en tillväxt om 22,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 25 485 (24 263) kkr och efter avskrivningar till 22 099 (20 876) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 6,8 % (7,9 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 22 019 (20 748) kkr.


Kassaflödet

Juli – september 2017

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 10 477 (3 659) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 11 562 (9 795) kkr.

Januari – september 2017

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 20 968 (12 580) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 20 353 (18 590) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2017-09-30 till 29 958 (23 981) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2017-09-30 till 63 969 (62 263) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 38,2 % (44,1 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 22 849 (18 382) kkr. Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser januari – september 2017

Betjänten AB

Miljöprovsprogrammet för Betjäntens totalt tre anläggningar är avslutat med inga efterföljande åtgärder.

Årsstämma

Årsstämma hölls den 23 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 5 899 279 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 3 649 279 av aktieslag B) av totalt           18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 54 7 % av rösterna. Följande beslutades:

-       Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

-       Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela   19 153 kkr motsvarande en utdelning om 1,05 kr per aktie.

-       För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Ingrid Nordlund (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs         Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

-       Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 aktier av aktieslag B med aktieägarnas företrädesrätt.

-       Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om emission av teckningsoptioner av högst 600 000 aktier av aktieslag B med aktieägarnas företrädesrätt.

-       Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förvärv

HomeMaid förvärvade den 7 mars inkråmet i Stormtrivs i Skåne AB. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen reglerades under Q3 2017. Förvärvet finansierades genom en kombination av interna medel och lån.

HomeMaid förvärvade den 27 juni inkråmet VIP Service i Uppsala AB. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tillträde skedde den 1 september. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2017. Förvärvet finansieras genom en kombination av interna medel och lån.

Övrigt

Styrelsen för HomeMaid AB (publ) beslutade under kvartalet att utvärdera möjligheten att dela ut det helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB till sina aktieägare. Utvärderingen inkluderar även möjligheten att notera Veteranpoolen AB på Aktietorget.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Veteranpoolen öppnade under oktober ett nytt kontor i Norrköping.

Moderbolaget under rapportperioden

Juli – september 2017

Nettoomsättningen uppgår till 50 066 (45 563) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 3 905 (4 461) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2017-09-30 till 6 962 (5 725) kkr.

Januari – september 2017

Nettoomsättningen uppgår till 157 516 (145 191) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 7 885 (9 524) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom områdena RUT och ROT. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2016. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller resultat.

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké              2018-02-28

Halmstad 2017-11-13

Mats Claesson                      Eva-Karin Dahl                      Ingrid Nordlund                    

Styrelseordförande               VD och ledamot                   Ledamot

Fredrik Grevelius                   Patrik Torkelson                   

Ledamot                               Ledamot                              

Prenumerera

Dokument & länkar