Delårsrapport januari–mars 2015

Period 1 januari - 31 mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %.  

  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365 (1 916) kkr och efter avskrivningar till 3 343 (888). Resultatet före skatt uppgår till 3 246 (744) kkr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 3 701 (4 858) kkr.

  • Resultat per aktie uppgår till 0,13 (0,03) kr.

Väsentliga händelser januari - mars 2015

- Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 21 maj i Halmstad. Förslag till utdelning är 75 öre per aktie.

- Under första kvartalet startade Veteranpoolen verksamhet i Eskilstuna.

VD ord:

HomeMaid har haft en positiv utveckling både avseende omsättning och resultat jämfört med föregående år. Kvartalet har varit intensivt med satsningar på utbildning och merförsäljning och våren kommer att fortsätta i samma tecken. Regeringens vårproposition klargjorde avsikter avseende RUT och ROT inför 2016 och med anledning av denna har HomeMaid haft anledning att förklara och kommunicera de planerade förändringarna till våra kunder – informationen har mottagits väl och rätat ut onödiga frågetecken.

Veteranpoolen har haft en bra utveckling under kvartalet med ökad omsättning och förbättrat resultat. Fler och fler företag väljer att använda Veteranpoolen som en extraresurs och hjälp vid tillfälliga behovstoppar. Under kvartalet startade Veteranpoolen verksamhet i Eskilstuna.

Miljöundersökningen inom dotterbolaget Betjänten AB har fortsatt under kvartalet om än i mer begränsad omfattning.

Eva-Karin Dahl   

Prenumerera

Dokument & länkar