Kallelse till årsstämma inkl förslag till vinstutdelning

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl 10.00 på HomeMaids kontor, Kungsgatan 17 i Halmstad.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 16 maj 2018 vara upptagen i utskrift av den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken,

- dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 16 maj 2018 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per post under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46

Halmstad, eller mail på info@homemaid.se. Vid anmälan skall anges namn, person-

/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt eventuella

biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman,

senast den 16 maj 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (fd VPC). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för

ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis

eller motsvarande (“registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

10. Val av styrelse, suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter

11. Val av nomineringskommitté

12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Stämmans avslutande

Punkt 8b

Styrelsen föreslår att av fria vinstmedel om 10 699 kkr. utdela belopp om 10 033 kkr. motsvarande en utdelning 0,55 kr per aktie.

Punkt 9

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvode utgår med 3 prisbasbelopp per ledamot. Det utgår inget styrelsearvode till VD i HomeMaid AB (publ).

Punkt 10

Nomineringskommitténs förslag till styrelse är: Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Andreas Gindin (nyval).

Andreas Gindin har under de senaste 20 åren verkat som entreprenör och investerare inom tjänsteföretag såsom bland annat Besedo, Ulf & Vänner och Internetgirot. Andreas har lång erfarenhet av att driva tjänsteföretag med tillväxt och god lönsamhet. Andreas har studerat ekonomi och psykologi vid Lunds Universitet samt kommunikation på IHM Business School.

Ingrid Nordlund har avböjt omval.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8, 9,10,11,12 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 8 maj 2018 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.homemaid.se och på bolagets kontor

under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i april

HomeMaid AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar