Kommuniké från årsstämma i HomeMaid 2018-05-22

  • Patrik Torkelson valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 3 167 726  aktier (2 250 000 av aktieslag A och 917 726 aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvaras av 44,7 % av rösterna.
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att de till förfogande stående medlen (10 699 kkr) skulle utdela belopp om 10 033 kkr motsvarande 0,55 kr per aktie.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 3,0 prisbasbelopp per ledamot. Anställd personal får inget arvode.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:
    Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval), Andreas Gindin (nyval). Ingrid Nordlund har avböjt omval.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg omvaldes som revisorer. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningsinnehavare.

Halmstad den 22 maj 2018

Eva-Karin Dahl, VD

För ytterligare information kontakta:

Eva-Karin Dahl, HomeMaid AB (publ), 035-16 15 50, 076-338 70 43

www.homemaid.se; info@homemaid.se

Prenumerera

Dokument & länkar