Styrelsens förslag till årsstämman i HomeMaid AB (publ) 2018-05-22

Punkt 8b – Förslag till disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att av fria vinstmedel om 10 699 kkr kr utdela belopp om 10 033 kkr motsvarande en utdelning om 0,55 kr per aktie.

Sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning är den 22 maj och avstämningsdag för utdelning är den 24 maj, utbetalning sker den 29 maj.

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 4 § i aktiebolagslagen bedömt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Koncernens soliditet uppgår enligt årsredovisningen till -94,1 (47,8) procent och nettokassan till 15 759 (28 633) kkr. Styrelsen har också tagit hänsyn till moderbolagets resultat och finansiella ställning och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har härvid tagit hänsyn till kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernbolagens ekonomiska ställning.

Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investeringsförmåga eller likviditetsbehov och det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt moderbolagets och koncernens kapitalbehov.

Punkt 9 - Nomineringskommitténs förslag styrelse- och revisionsarvoden

  • Nomineringskommittén föreslår att årsstämman 2018-05-22 fastställer följande förslag till styrelse- och revisorsarvoden:

Till styrelsens ledamöter skall arvode utgå om 3 prisbasbelopp. Det utgår inget styrelsearvode till VD i HomeMaid AB (publ).

Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter och revisor

  • Nomineringskommittén föreslår att årsstämman 2018-05-22 väljer följande personer till ordinarie ledamöter i bolaget:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval), Andreas Gindin (nyval).

Andreas Gindin har under de senaste 20 åren verkat som entreprenör och investerare inom tjänsteföretag såsom bland annat Besedo, Ulf & Vänner och Internetgirot. Andreas har lång erfarenhet av att driva tjänsteföretag med tillväxt och god lönsamhet. Andreas har studerat ekonomi och psykologi vid Lunds Universitet samt kommunikation på IHM Business School.

Ingrid Nordlund har avböjt omval.

  • Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABs mandatperiod som valt revisionsbolag löper till årsstämman år 2020.

Punkt 11 - Styrelsens förslag till nomineringskommitté

Nomineringskommittén skall bestå av maximalt fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna enligt aktieboken per den 31 december 2018 har rätt att utse vardera en ledamot vilket jämte bolagets styrelseordförande utgör bolagets nomineringskommitté. Ordförande och sammankallande skall vara den ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Kommittén ska lämna sina förslag till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsstämma.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningsinnehavare

Styrelsen föreslår årsstämman 2018-05-22 att fastställa följande riktlinjer:

Riktlinjerna skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2018 för tiden intill nästa årsstämma, samt även ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen och denna ska ha rätt att frångå bolagsstämmans beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån mm. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen och/eller personliga mätbara mål. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner på marknadsmässiga villkor och med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom HomeMaid.

Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare skall vid uppsägning från befattningshavarens sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från HomeMaids sida skall uppsägningslön och eventuellt avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning motsvarande sex månadslöner.

Prenumerera

Dokument & länkar