Delårsrapport för januari - mars 1999

* Hörnell International AB redovisar kraftigt förbättrat resultat under första kvartalet 1999. * Börsintroduktion planeras Hörnell har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare. I dag tillhandahåller Hörnell svetshjälmar med automatiskt nedbländande svetsglas och aktiva andningsskydd samt därtill hörande tillbehör. Hörnell, som marknadsför svetshjälmar under varumärket SPEEDGLAS, bedöms vara marknadsledande inom det snabbt växande världsmarknaden för svetshjälmar med automatiskt nedbländande svetsglas. De aktiva andningsskydden, som förser svetsaren med svalkande och renad luft i hjälmen, marknadsförs under varumärket SPEEDGLAS Fresh-air. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom ett återförsäljarnät i cirka 60 länder. Huvudkontoret är beläget i Gagnef och dotterföretag finns etablerade i USA, Tyskland, England, Frankrike, Italien och Polen. Av de 204 anställda arbetar 152 i Sverige. Delårsrapport för januari - mars 1999 Hörnells nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 67,2 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 11,8 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 17,6 procent. En fullständig delårsrapport för perioden bifogas. Börsintroduktion planeras Hörnells ägare utgörs i dag av bolagets grundare Åke Hörnell, den av Euroventure Management förvaltade Atle fonden Swedetech Ltd samt Försäkrings AB Skandia. Swedetech Ltd och Försäkrings AB Skandia äger sedan 1996 cirka 30 procent vardera av aktierna i Hörnell. Hörnell är ett snabbt växande företag på marknaden för personlig skyddsutrustning. Under de senaste fem åren har Hörnell vuxit med i genomsnitt 18 procent per år och antalet anställda har ökat från 103 till dagens 204 anställda. Hörnell gör bedömningen att en introduktion av dess aktier på Stockholms Fondbörs är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Hörnell International AB Krister Larnmark Verkställande direktör För ytterligare frågor kontakta: Krister Larnmark, Verkställande direktör, Hörnell International AB Telefon: 0241-624 10 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 1999 * Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,2 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 16 procent jämfört med samma period föregående år. * Nettoomsättningen i Nordamerika ökade med 34 procent mätt i lokal valuta. * Rörelseresultatet ökade med 56 procent till 11,8 miljoner kronor. * Samordningen av produktionen mellan det nyförvärvade Hörnell LCD AB i Borlänge och produktionsanläggningen i Gagnef fortgår enligt plan. Hörnell har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare. I dag tillhandahåller Hörnell svetshjälmar med automatiskt nedbländande svetsglas och aktiva andningsskydd samt därtill hörande tillbehör. Hörnell, som marknadsför svetshjälmar under varumärket SPEEDGLAS, bedöms vara marknadsledande inom den växande världsmarknaden för svetshjälmar med automatiskt nedbländande svetsglas. De aktiva andningsskydden, som förser svetsaren med svalkande och renad luft i hjälmen, marknadsförs under varumärket SPEEDGLAS Fresh-air. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom ett återförsäljarnät i cirka 60 länder. Huvudkontoret är beläget i Gagnef och dotterföretag finns i dag etablerade i USA, Tyskland, England, Frankrike, Italien och Polen. Verksamheten 1) Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 67,2 (57,9) miljoner kronor. Av nettoomsättningen är 43 (38) procent hänförligt till Nordamerika, 52 (57) procent till Europa, därav 13 (15) procent till Norden. I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 33 procent mätt i svenska kronor. De europeiska marknaderna har uppvisat en lägre tillväxttakt. Försäljningen har ökat mest för de mer avancerade modellerna av svetshjälmen SPEEDGLAS 9000 samt för den enklaste modellen SPEEDGLAS Utility. Produktionskapaciteten har utökats genom de pågående utbyggnaderna av anläggningarna i Gagnef och Twinsburg, USA, samt genom förvärvet av Hörnell LCD AB. Vidare har kritiska delprocesser säkerställts som under 1998 förorsakade produktionsstörningar. Samordningen av produktionen mellan Hörnell LCD AB, som förvärvades i slutet av 1998 och produktionsanläggningen i Gagnef fortgår enligt plan. Samordningen bedöms vara fullt genomförd under hösten 1999. Hörnells marknadsorganisation har förstärkts genom etableringen av dotterföretag i Polen. Resultat och rörelsemarginal Hörnells rörelseresultat uppgick till 11,8 (7,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 18 (13) procent. De produktionsstörningar som förekom under 1998 och som medförde betydligt ökade produktionskostnader bland annat i form av en ökad kassationsgrad, har åtgärdats. Rörelseresultatet har belastats med 3,1 (2,0) miljoner kronor i avskrivningar. 1) Jämförelsesiffror inom parentes avser proformaräkenskaper. Finansiell ställning och likviditet Hörnells soliditet uppgick till 29 procent. Eget kapital uppgick till 50,8 miljoner kronor och likvida medel till 8,1 miljoner kronor. Nettoskulden uppgick till 60,0 miljoner kronor. Rörelsekapitalet har ökat med 16,9 miljoner kronor jämfört med samma period 1998. Kundfordringar har ökat med 2,3 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. I syfte att minska leveranstid till slutkund och att undvika leveransstörningar under den svenska sommarsemestern har en lageruppbyggnad skett innebärande att lager ökat med 17,2 miljoner kronor jämfört med samma period 1998. Periodens investeringar i nyanläggningar, maskiner samt inventarier uppgick till 12,1 miljoner kronor. Personal Nyrekrytering av personal i Sverige och utomlands har fortsatt under perioden. Antalet anställda har ökat med 16 personer under perioden. Per 31 mars 1999 var 204 personer anställda i Hörnell, varav 152 i Sverige. Moderbolaget Bolagets nettoomsättning under årets första tre månader uppgick till 46,5 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,3 miljoner kronor. Bolagets likvida medel uppgick till 1,9 miljoner kronor och periodens investeringar till 10,1 miljoner kronor. Utsikter för helåret Styrelsen bedömer att Hörnell är väl positionerat på den växande marknaden för personlig skyddsutrustning för svetsarens huvud, ansikte och luftvägar. Hörnells utsikter till god tillväxt avseende såväl nettoomsättning som resultat bedöms därför som fortsatt positiva. Delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 1999 kommer att offentliggöras den 31 augusti 1999. Gagnef den 26 maj 1999, på styrelsens uppdrag Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef Granskningsberättelse Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Falun den 3 maj 1999 Öhrlings Coopers & Lybrand Koncernens Resultaträkningar 1) BELOPP I TUSEN KRONOR JAN-MARS JAN-MARS 1998 JAN-MARS JAN-DEC 1998 1999 1998 Nettoomsättning 67 200 57 875 57 875 238 251 Kostnad för sålda - 33 041 - 32 186 - 32 687 - 127 506 varor Bruttoresultat 34 159 25 689 25 188 110 745 Försäljningskostnader - 13 924 - 11 807 - 12 143 - 51 006 Administrationskostnad - 4 414 - 3 201 - 3 201 - 14 262 er Forsknings- och - 4 024 - 3 140 - 3 476 - 15 112 utvecklingskostnader Rörelseresultat 11 797 7 541 6 368 30 365 Räntenetto - 941 - 996 - 996 - 3 148 Övriga finansiella 592 0 0 -284 poster Resultat efter 11 448 6 545 5 372 26 933 finansiella poster Beräknad skatt - 4 036 - 2 589 - 2 589 - 11 469 Periodens resultat 7 412 3 956 2 783 15 464 Periodens 3 095 2 002 3 175 10 877 avskrivningar Koncernens Balansräkningar 1) BELOPP I TUSEN KRONOR 31 MARS 31 MARS 1998 31 MARS 1998 31 DEC 1998 1999 Anläggningstillgångar 72 492 35 087 63 715 63 444 Omsättningstillgångar 93 920 71 104 71 104 80 662 exkl. likvida medel Likvida medel 8 084 13 351 13 351 10 946 Summa tillgångar 174 496 119 542 148 170 155 052 Eget kapital 50 750 27 645 56 273 40 158 Långfristiga räntebärande 58 892 36 169 36 169 47 526 skulder Långfristiga icke- 16 902 12 147 12 147 17 197 räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande 9 163 10 687 10 687 9 152 skulder Kortfristiga icke- 38 789 32 894 32 894 41 019 räntebärande skulder Summa eget kapital och 174 496 119 542 148 170 155 052 skulder Finansieringsanalys 1) JAN-MARS JAN-MARS 1998 JAN-MARS 1998 JAN-DEC 1998 1999 Kassaflöde från den - 4 815 6 884 6 884 24 832 löpande verksamheten Varav förändring av -15 488 -1 099 -1 099 -6 937 rörelsekapital Kassaflöde från - 12 144 - 1 266 - 1 266 - 18 889 investerings verksamheten Kassaflöde från 14 097 - 6 238 - 6 238 - 10 473 finansierings verksamheten Periodens kassaflöde - 2 862 - 620 - 620 - 4 530 1) Proformaräkenskaper Nyckeltal 1) 31 MARS 1999 31 MARS 1998 31 MARS 1998 31 DEC 1998 Rörelsemarginal, % 17,6 13,0 11,0 12,7 Räntabilitet på 65,2 61,7 20,3 33,0 eget kapital, % Soliditet, % 29,1 23,1 38,0 25,9 Genomsnitt antal 189 146 146 174 anställda Data per aktie 1) BELOPP I KRONOR 31 MARS 31 MARS 1998 31 MARS 1998 31 DEC 1998 1999 Antal aktier vid 10 160 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 periodens slut Genomsnittligt antal 10 080 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 aktier Vinst per aktie 0,74 0,40 0,28 1,55 Vinst per aktie efter 0,70 0,38 0,27 1,49 full utspädning Eget kapital per aktie 5,03 2,76 5,63 4,02 Eget kapital per aktie 6,30 4,18 6,86 5,35 efter full utspädning 1) Proformaräkenskaper ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Hörnell International AB (publ) har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare under varumärket SPEEDGLAS. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom dotterföretag i USA, Tyskland, England, Frankrike,Italien och Polen samt ett återförsäljarnät i ytterligare cirka 50 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar