Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 263,1 Mkr, motsvarande en ökning om 12 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i USA, som motsvarar c:a 45 procent av den totala omsättningen, har minskat med 11 procent i lokal valuta. Däremot ökar försäljningen med omkring 20 procent på några av de enskilt största marknaderna i Europa. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 40,6 Mkr, att jämföra med 25,7 Mkr samma period föregående år. Huvudorsakerna till resultatförbättringen är genomförda effektiviseringar i organisationen samt fördelaktiga valutakurser. · Vinsten per aktie uppgick till 2,63 kr. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 263,1 (234,7 samma period föregående år) Mkr. Av nettoomsättningen är 45 (50) procent hänförligt till Nordamerika och 50 (44) procent till Europa. Försäljningen i Nordamerika har minskat med 11 procent i lokal valuta (motsvarande en ökning med 2 procent i kr), p g a den kraftiga konjunkturnedgången inom den svetsande industrin. Tillväxten har däremot ökat på de europeiska marknaderna, i synnerhet Tyskland, Skandinavien och Schweiz. Resultat och rörelsemarginal Hörnells rörelseresultat uppgick till 50,9 (30,9) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 19,3 (13,2) procent. Rörelseresultatet har belastats med 6,8 (9,2) Mkr i avskrivningar. Finansiell ställning Hörnells soliditet uppgick till 58 (43) procent. Eget kapital uppgick till 125,3 (84,8) Mkr och likvida medel till 18,8 (13,7) Mkr. Nettoskulden uppgick till 10,4 (46,9) Mkr. Rörelsekapitalet har ökat med 10,1 Mkr jämfört med samma period år 2000. Investeringar Periodens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 10,1 (12,2) Mkr. Personal Per 30 september 2001 var 212 (214) personer anställda i Hörnell, varav 155 (156) i Sverige. Moderbolaget Bolagets nettoomsättning under årets första nio månader uppgick till 195,4 (156,7) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 43,4 (16,1) Mkr, därav utdelning från dotterbolag 14,3 (8,1) Mkr. Bolagets likvida medel uppgick till 12,2 (6,8) Mkr och periodens investeringar till 6,0 (11,3) Mkr. Hörnell har säkrat framtida flöden i valutorna USD, EUR och GBP 12 månader framåt. Genomsnittskurserna per den 30 september 2001 är USD 10,23, EUR 9,06 resp. GBP 14,52. Eget kapital Under perioden har utdelning betalats ut med 7,6 Mkr. Ansvarsförbindelser Inga förändringar av ansvarsförbindelserna har skett under perioden. Skatt Koncernens skattekostnad beräknas enligt respektive lands gällande skattesatser. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Utsikter för helåret Styrelsen bedömer att ökningstakten i försäljning kommer att avta något. Den kraftiga konjunkturnedgången på den enskilt största marknaden, USA, kommer inte att kompenseras fullt ut av motsvarande ökad försäljning på övriga marknader. Lönsamheten bedöms fortsatt vara god. Granskning Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Rapporter Delårsrapport för perioden 1 januari-31 december 2001 kommer att offentliggöras i slutet av februari år 2002. Gagnef den 23 oktober 2001, på styrelsens uppdrag Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00500/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00500/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hörnell International AB (publ) har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare under varumärket SPEEDGLAS. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom dotterföretag i USA, Tyskland, England, Frankrike,Italien och Polen samt ett återförsäljarnät i ytterligare cirka 50 länder.

Dokument & länkar