Årsstämma i HQ AB (publ)

Aktieägarna i HQ AB (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, 103 91 i Stockholm.Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 9 maj 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 9 maj 2017. Anmälan om deltagande sker:

 • per post: Advokatfirman Törngren Magnell KB, ”Bolagsstämma”, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm;
 • per telefon: 08-400 283 00; eller
 • per e-post: viktor.olsson@torngrenmagnell.com

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden, under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 9 maj 2017.

Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.hqab.se.

Förslag till dagordning

1           Stämmans öppnande;

2           Val av ordförande vid bolagsstämman;

3           Upprättande och godkännande av röstlängd;

4           Godkännande av dagordning;

5           Val av två justerare;

6           Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

7           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning en och koncernrevisionsberättelsen;

8           Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

9           Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

10       Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11       Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;

12       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

13       Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;

14       Beslut om ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier;

15       Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare;

16       Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier;

17       Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 14 – Beslut om ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ändringar av Bolagets bolagsordning genom att ändra aktiekapitalets gränser samt antal aktier i 4 § bolagsordningen i enlighet med den föreslagna bolagsordningen som framgår nedan:

BOLAGSORDNING
FÖR
HQ AB
(org nr 556573-5650)

1 §       Firma    

             Bolagets firma är HQ AB. Bolaget är publikt (publ).

2 §       Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

3 §       Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 §       Aktiekapitalet och aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr.

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

5 §       Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

6 §       Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari - 31 december.

7 §       Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.

8 §       Revisorer

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 §       Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

10 §    Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, Iördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke. 

11 §    Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av två justerare;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
 13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.


Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 15 maj 2017.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 630 762,262 kronor genom nyemission av högst 31 765 006 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs femton (15) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 15 882 503 kronor.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 22 maj 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 maj 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 maj 2017.

Teckning av aktier ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 29 maj 2017 till och med den 13 juni 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden från och med den 29 maj 2017 till och med den 9 juni 2017.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Aktietorget från och med den 29 maj 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i tredje och sista hand tilldelas dem som genom avtal med Bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Nyemissionen är i sin helhet garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från större aktieägare.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen enligt punkt 14 i den till årsstämman föreslagna dagordningen.

Punkt 16Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av upp till 200 miljoner nya aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen enligt punkt 14 i den till årsstämman föreslagna dagordningen.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen enligt punkt 14 förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 476 475 090. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016 med tillhörande revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos Advokatfirman Törngren Magnell KB, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm, samt även sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.hqab.se. Valberedningens motiverade yttrande samt uppgifter om de styrelseledamöter som föreslås till omval kommer att inom kort hållas tillgängliga på Bolagets webbplats.

Stockholm i april 2017

HQ AB (publ)

Styrelsen

.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar