Årsstämma i HQ AB (publ)

Aktieägarna i HQ AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 februari 2016 klockan 13.00 i Celsiussalen i Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 februari 2016 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 19 februari 2016). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 19 februari 2016. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast den 22 februari 2016. Anmälan om deltagande sker

  • via bolagets hemsida: www.hqab.se,
  • per post: till HQ AB, ”Bolagsstämma”, Box 7832, 103 98 Stockholm, eller
  • per telefon: 08-402 90 66 mellan kl. 10.00 – 16.00.

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 22 februari 2016.

Förslag till dagordning

1           Stämmans öppnande

2           Val av ordförande vid bolagsstämman

3           Upprättande och godkännande av röstlängd

4           Godkännande av dagordning

5           Val av två justerare

6           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8           Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9           Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10       Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

11       Bestämmande av antalet styrelseledamöter

12       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

13       Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

14       Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna

15       Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med företrädesrätt för aktieägarna.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, vilket innebär att teckningskursen ska baseras på den kurs som bolagets aktie handlas till på marknadsplatsen. Sedvanliga och marknadsmässiga emissionsrabatter är emellertid tillåtna. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande.

Styrelsen såväl som verkställande direktören föreslås bli bemyndigade att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Bemyndigandet avser att möjliggöra för styrelsen att besluta om nyemission och därmed tillföra bolaget likvida medel att användas för att fortsätta driva utredningar och processer.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 381 180 072. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015 med tillhörande revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos Advokatfirman Törngren Magnell KB, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm, samt även sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.hqab.se. Valberedningens motiverade yttrande samt uppgifter om de styrelseledamöter som föreslås till omval kommer att inom kort hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

Stockholm i januari 2016

HQ AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar