Bokslutskommuniké

1 januari-31 december 2015

Fjärde kvartalet 2015

 • HQ har lämnat in åtta yttranden och tre nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt ang. tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg och KPMG m fl. I huvudinlagan lägger HQ fram argumenten för varför Mats Qviberg och KPMG m fl gjort sig skyldiga till grova fel och därför är skyldiga att betala skadestånd om ca 5 miljarder kronor inklusive ränta.
 • HQ har i oktober 2015 vunnit bifall till att få ut handlingar från Carnegie i civilmålen.
 • Periodens resultat uppgick till -5 940 (-4 295) tkr.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) kr.

Januari-december 2015

 • Periodens resultat uppgick till -30 943 (-20 168) tkr.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,08) kr.
 • Eget kapital 31 233 (9 927), motsvarande 0,08 (0,04) kr per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ge styrelsen bemyndigande att genomföra en nyemission med företrädesrätt om maximalt 98 819 928 aktier. Styrelsen räknar inte med att hela bemyndigandet kommer att behöva utnyttjas. Det är styrelsens uppfattning att det ytterligare kapitalbehovet för att genomföra förhandlingarna i tingsrätten uppgår till omkring 40 Mkr.

Styrelsens kommentar avseende utvecklingen oktober - december 2015

Under det fjärde kvartalet har förberedelserna inför huvudförhandlingen i tingsrätten mot KPMG, Mats Qviberg med flera fortsatt med skriftväxling och en muntlig förberedelse samt planeringssammanträde i tingsrätten. Detta har kulminerat i att HQ under kvartalet ingivit åtta yttranden innefattande ett större huvudyttrande och ett flertal kompletterande expertutlåtanden.

I dessa viktiga handlingar utvecklar HQ i detalj argumenten för vår talan. Handlingarna finns tillgängliga på vår hemsida.

Det är uppenbart att motparterna på olika sätt sökt förhala tvistemålet. Bland annat har man försökt få målet avvisat, försökt att i en mängd olika instanser klaga på de nyemissioner som skett m.m. Dessa motparternas försök har dock ej rönt framgång utan alla relevanta rättsliga processer har gått HQs väg. Det sista av dessa hinder undanröjdes av Högsta domstolen den 15 juni 2015, när den sista delen i det s.k. avvisningsmålet avgjordes till vår fördel. Vidare har motparterna konsekvent dröjt med att inkomma med handlingar till tingsrätten. Det kan dock med tillfredsställelse noteras den muntliga förberedelsen har börjat och fortsätter vid tillfällen under februari, maj och september 2016.

Tingsrätten har nu fastställt att huvudförhandlingen i tvistemålen skall inledas i början av november 2016 och att den beräknas komma att pågå till juni 2017. 

Brottmålsförhandlingarna inleds den 9 februari 2016 i tingsrätten och beräknas pågå till maj 2016.

Den 22 oktober 2015 erhöll därtill HQ ett positivt beslut från Stockholms tingsrätt som i sak innebär att HQ nu ska erhålla viktiga dokument som kan användas som bevisning, från Carnegie Investment Bank AB. Carnegie har överklagat tingsrättens beslut och begärt prövningstillstånd i hovrätten.

Motparternas förhalningsstrategi kan komma att stå dem dyrt. Det totala skadeståndskravet uppgår till 3,75 miljarder kronor plus ränta – vilket i dagsläget uppgår till väl över 5 miljarder kronor. Varje månads förskjutning av processen ger HQ cirka 25 Mkr i dröjsmålsränta, liksom ersättning för rättegångskostnader, förutsatt att HQ vinner gehör för kraven. Detta är alltså pengar som i slutändan kommer HQs aktieägare tillgodo.

Det är naturligtvis frustrerande att processen drar ut på tiden. Samtidigt kompenseras vi aktieägare för motpartens obstruerande genom dröjsmålsräntorna.

Sammanfattning av tvistens bakgrund

De utredningar och granskningar vilka fram till dags dato presenterats utvisar sammanfattningsvis följande:

HQ har systematiskt och under lång tid manipulerat värdet av sin tradingportfölj.

Det olagliga förfarandet innebar bl.a. att man som grund för såväl den interna bokföringen som den externa rapporteringen använde sig av påhittade volatilitetsvärden. HQ värderade skuldinstrumenten baserat på en lägre volatilitet och tillgångsinstrumenten baserat på en högre volatilitet – oavsett att de avsåg samma underliggande tillgång. Den enda systematik som fanns för hur man tog fram de regelvidriga volatilitetsvärdena var att tillgångarna konsekvent uppvärderades samtidigt som skulderna nedvärderades. Förfarandet var vidare konsekvent i så mån att man gång på gång vägrade besvara såväl externa som interna kontrollinstansers frågor om hur man tagit fram dessa skönsmässiga värden. De aktuella marknadsvärdena tillhandahölls HQ dagligen av OMX respektive SEB Futures. HQs egna manipulerade värden var dock inte i närheten av dessa.

Omedelbart efter det att man förvärvat en option fabricerade man regelmässigt ett volatilitetsvärde som innebar att man genast kunde skriva upp värdet på optionen. På så sätt kunde en option som just inköpts för 100 Mkr genast uppvärderas till 150 Mkr och därmed uppstod ett ”dag 1 resultat”. Man sökte därefter vid avveckling av positioner dölja de förluster som uppstod. Detta skedde genom att man regelmässigt ”rullade” förlusterna framför sig: d.v.s. allteftersom man löpande tvingades avveckla de befintliga optionerna med enorma förluster som följd förvärvade man istället nya optioner som återigen genast kunde uppvärderas o.s.v. Genom denna systematiska manipulationsteknik hoppades man kunna fortsätta mörka förlusterna. Vid halvårsskiften, d.v.s. i samband med HQs rapportering, kunde dock detta visa sig problematiskt eftersom man då hade svårt att dölja hur det verkliga orderläget såg ut på marknaden. Lösningen blev att man just vid sådana halvårsskiften förvrängde orderbilden genom att man lade ordrar som var helt orimliga och som man kände sig säker på ej skulle leda till avslut.

HQs riskavdelning presenterade, internt, på månatlig basis de regelvidriga värderingarna och problemen därmed. Detta var mycket besvärande för ledningen och styrelsen. Det fördes över tid omfattande diskussioner i styrelse och ledning för Banken och koncernen avseende de manipulerade värderingarna och om man nu inte var tvungen att snart synliggöra förlusterna. Inom HQ fungerade det dock så att Riskavdelningen – som var den enhet som skulle kontrollera Tradingavdelningen – i praktiken istället blev en underordnad funktion till Tradingavdelningen. Då Riskavdelningen upprepade gånger varnade för de allvarliga felvärderingarna gavs istället Tradingavdelningen fritt spelrum att kontrollera sig själva liksom att göra sina egna riskanalyser och riskbedömningar avseende sin egen handel.

Manipulationerna har visat sig varit kända av inte bara respektive ledning och styrelse utan också av revisionsbyrån KPMG. Dessa har inte bara underlåtit att vidta åtgärder utan t.o.m. aktivt agerat för att möjliggöra manipulationerna. Till och med det externa kontrollorganet – KPMG – samverkade och vidtog således sådana aktiva åtgärder tillsammans med HQ.  

Genom manipulationerna tillskapade HQ enorma fiktiva övervärden i tradingportföljen. Dessa svarade också för en stor del av respektive års resultat. Luftvinsterna har sedan legat till grund för de otillåtna utdelningar som lämnades under åren 2008-2010 – vilka var sammanlagt 601 Mkr. Detta skedde således då man samtidigt befann sig i en situation där en korrekt bokföring hade utvisat att det förelåg en kraftig kapitalbrist – vilken kapitalbrist naturligtvis i sig var ett brott mot gällande regler. Man vilseledde därmed aktieägare, Finansinspektionen, långivare och allmänheten samtidigt som man lämnade flera otillåtna utdelningar.

Låt oss komma ihåg att detta är styrelser i bank och bankmoderbolag som har särskilda krav på sig – krav som man accepterar genom att ta ett sådant uppdrag. Dessa skulle agerat genom att genast sänka risken och säkerställa att förlustportföljen avvecklades. En bedömning som bl.a. Finansinspektionen delade. En avveckling av förlustportföljen hade naturligtvis kunnat göras på ett ordnat sätt med synliga förluster. Istället närde man en förhoppning om att först vinna åter de förlorade pengarna genom att satsa mer, varefter man hoppades att man med sådana framtida vinster skulle kunna fylla hålen efter de gamla dolda förlusterna – och på så sätt sedan också kunna säga sig ha avvecklat portföljen under ”ordnade former”. Detta visade sig bl.a. genom att man ökade riskmandaten och tillät ännu större ”bets”, rena spekulationsaffärer, med kraftiga överskridanden av limiterna som följd. Banken led av kraftig kapitalbrist och detta spel pågick med såväl egna som med bankkundernas insatta medel. Bara under åren 2009-2010 handlade det om 5,5 miljarder – detta i en bank som hade en angiven kapitalbas om ca 500 Mkr. Styrelserna och ledningen samt revisorerna var hela tiden fullt införstådda med de enorma risker som togs i tradingverksamheten. Omfattningen av verksamheten doldes aldrig för dessa.

HQ lyckades i sin externa information under flera år vilseleda inte bara Finansinspektionen utan också aktieägarna och marknaden i övrigt avseende sin finansiella ställning.

2010 gick det ej längre att dölja förlusterna och oegentligheterna. Tillståndet återkallades av Finansinspektionen som en direkt följd av oegentligheterna och HQ Bank sattes i likvidation. Därmed blev HQ AB i praktiken värdelöst. De olagliga utdelningarna om 601 Mkr sammantaget med den skada som genom ovan nämnda förfarande åsamkades HQ AB har i enlighet med genomförda värderingar därav summerats till totalt 3,75 miljarder kronor. Med dröjsmålsränta uppgår kraven idag sammanlagt till över 5 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår bemyndigande om nyemission

Styrelsen för HQ AB föreslår i kallelsen till årsstämman, som skickas ut den 27 januari 2016, bemyndigande att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet är att säkerställa bolagets finansiering under hela huvudförhandlingen. Styrelsen har föreslagit att bemyndigandet ska uppgå till maximalt 98 819 928 aktier. Styrelsen räknar inte med att hela bemyndigandet kommer att behöva utnyttjas. Det är styrelsens uppfattning att det ytterligare kapitalbehovet för att genomföra förhandlingarna i tingsrätten uppgår till omkring 40 Mkr.

I samband med nyemissionen 2015 flaggade styrelsen för att ytterligare finansiering skulle kunna komma att behövas om huvudförhandlingen inte kunde påbörjas och avslutas under 2016. Det är nu uppenbart att förhandlingarna kommer att pågå även under första halvan av 2017.

Styrelsen har valt att söka bemyndigande i samband med årsstämman för att skapa maximal flexibilitet och för att samtidigt undvika en stor extra kostnad för att fatta beslutet under en extra bolagsstämma.

Övrig väsentlig information

Ekobrottsmyndigheten har åtalat Mats Qviberg för grovt svindleri och KPMG-revisorn Johan Dyrefors för medhjälp till grovt svindleri. Förre VD:n Mikael König, förre ordföranden i banken Stefan Dahlbo samt förre styrelseledamoten Kurt Lönnström har alla åtalats för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Huvudförhandlingen i brottmålet kommer att påbörjas den 9 februari 2016 och beräknas vara avslutad i maj 2016.

HQs nuvarande styrelse välkomnar åtalen på den grund att det generellt är viktigt att misstänkt grov ekonomisk brottslighet beivras. Samtidigt noteras att den rättsliga utgången i dessa brottmål inte i sig påverkar tvisten. Åtalen gäller delvis andra tidsperioder och delvis andra handlingar. Vidare är beviskraven generellt mycket lägre i civilmål än i brottmål.

HQs verksamhet och utvecklingen januari-december 2015

HQs nuvarande verksamhet

Efter försäljningen av HQ Bank i september 2010 till Carnegie har HQ inte bedrivit någon operativ verksamhet och inriktningen har sedan dess varit att avveckla bolagets icke likvida tillgångar och driva de utredningar och domstolsprocesser avseende skadestånds- och återvinningskrav som närmare beskrivs nedan.

Vid bolagsstämma i HQ AB den 24 maj 2011 beslutades att skadeståndstalan skulle väckas mot de tidigare styrelseledamöterna, verkställande direktör, huvudansvarig revisor och KPMG med anledning av den skada som dessa har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina respektive uppdrag.

Styrelsens utredningsarbete

Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman den 24 maj 2011 att driva skadeståndstalan mot de personer och bolag som genom sina ageranden skadat HQ. De händelser och förhållanden som styrelsen fått i uppdrag att utreda är komplexa och omfattar områden som derivatmarknadens funktionssätt, värdering och redovisning av derivatinstrument, risk- och verksamhetskontroll, kapitaltäckning, corporate governance, styrelse- och revisorsansvar med mera, vilket i processerna, erfordrar förutom juridisk expertis, även specialistkompetens inom nämnda områden.

Pågående ärenden

Utveckling under 2015

 • Den muntliga förberedelsen påbörjas i civilmålen i december. Stockholms tingsrätt bestämmer att huvudförhandlingen skall påbörjas i november 2016 och beräknas fortsätta till juni 2017.
 • HQ har lämnat in nio yttranden och flera nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt ang. tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg och KPMG m fl. I huvudinlagan lägger HQ fram argumenten för varför Mats Qviberg och KPMG m fl gjort sig skyldiga till grova fel och därför är skyldiga att betala skadestånd på 5 miljarder kronor inklusive ränta.
 • HQ har vunnit bifall till att få ut handlingar från Carnegie i civilmålen. Beslutet har överklagats av Carnegie.
 • Svea hovrätt har under första kvartalet 2015 ogillat Mats Qvibergs, KPMGs och övriga motparters begäran att skadeståndsmålet skall avvisas. Högsta domstolen meddelar ej prövningstillstånd
 • I januari 2015 har Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König, Kurt Lönnström och Johan Dyrefors i anledning av deras tidigare uppdrag i HQ AB respektive HQ Bank. Brottmålsförhandlingarna inleds den 9 februari 2016 i tingsrätten och beräknas pågå till maj 2016.
 • HQ genomförde under första kvartalet den nyemission som beslutades på årsstämma den 19 februari 2015. Emissionen tillförde HQ cirka 54,5 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket den 10 april 2015.

Utveckling under 2014

 • HQ får genom edition tillgång till ett omfattande bevismaterial från Ekobrottsmyndigheten i skadestånds- och olagliga vinstutdelningsmålen mot Mats Qviberg, tidigare styrelseledamöter, VD:ar, revisor, KPMG och Investment AB Öresund.
 • HQ AB får rätt till bevismaterial från Revisorsnämnden i skadeståndsmålen mot Mats Qviberg, tidigare styrelseledamöter, VD:ar, revisor, KPMG och Investment AB Öresund.
 • Stockholms tingsrätt har den 16 januari 2014 fattat beslut i den s.k. avvisningsfrågan i skadeståndsmålet där Mats Qviberg, KPMG och övriga motparter begärt att HQs skadeståndsmål skall avvisas. Tingsrätten lämnade motparternas avvisningsinvändning utan bifall. Efter att samtliga svaranden lämnat in missnöjesanmälningar mot tingsrättens beslut fattade tingsrätten beslut om att beslutet av den 16 januari 2014 fick överklagas särskilt. Svea hovrätt beslöt att muntlig förhandling i det så kallade avvisningsmålet skulle hållas den 13 februari 2015.
 • Stockholms tingsrätt har den 22 maj 2014 genom ett slutligt beslut lämnat ytterligare ett av motparternas avvisningsyrkanden utan bifall.

Finansiering för fortsatt drift

HQ befinner sig i en mycket speciell situation eftersom den enda kvarvarande verksamhet som bedrivs är pågående utredningar och domstolsprocesser för skadestånds- och återvinningskrav. Kostnaderna för att kunna genomföra detta är höga. Bolaget saknar dessutom löpande intäkter.

Under år 2015 har bolaget genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 54,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna i samband med emissionen uppgick till 2,2 Mkr. Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 10 april 2015.

HQ-aktien

HQ-aktien är noterad på Aktietorget. Antalet registrerade aktier uppgår per den 31 december 2015 till 381 180 072 aktier. Per den 31 december 2015 uppgick bolagets registrerade aktiekapital till 7 569 147,14 kr.

Styrelse och ledning

Styrelsen i HQ AB består av styrelseordförande Christer Sandberg och styrelseledamöterna Peter Zonabend och Johan Wiklund. Joakim Lindén är verkställande direktör.

Ekonomisk utveckling för perioden januari-december 2015

Resultatutveckling för perioden oktober-december 2015

Rörelseresultatet uppgick till -5 982 (-4 309) tkr, och periodens resultat uppgick till -5 940 (-4 295) tkr, motsvarande -0,02 (-0,02) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 5 982 (4 309) tkr.

Resultatutveckling för perioden januari-december 2015

Rörelseresultatet uppgick till -31 087 (-20 323) tkr, och periodens resultat uppgick till -30 943 (-20 168) tkr, motsvarande -0,09 (-0,08) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 31 087 (20 323) tkr.

Likvida medel och eget kapital

Likvida medel uppgick per den 31 december 2015 till 36 103 (13 979) tkr. Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 31 233 (9 927) tkr motsvarande 0,08 (0,04) kr per aktie.

Skatt

Uppskjuten skattefordran avseende uppkomna underskott under perioden har inte bokförts eftersom verksamheten inte genererar några löpande intäkter.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets risker finns beskrivna i årsredovisningen för 2014.

I enlighet med allmänna redovisningsprinciper har HQ inte reserverat något belopp till täckande av eventuell rättegångskostnad.

Närståendetransaktioner under rapportperioden

I samband med bolagets nyemission i mars 2015 ingick HQ garantiavtal med huvudägarna i syfte att säkerställa den av årsstämman beslutade nyemissionen. Den totala garantiprovisionen om 1 096 tkr betalades under andra kvartalet 2015.

HQs styrelse har under första kvartalet 2014 ingått avtal med Advokatfirman Christer Sandberg AB avseende Christer Sandbergs tillhandahållande av juridiska tjänster. För fjärde kvartalet 2015 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 1 203 tkr inkl moms (för samma period 2014 uppgick kostnaderna under detta avtal till 1 151 tkr inkl moms). Under 2015 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 4 985 tkr inklusive moms. För 2014 (vilket endast avsåg den kortare perioden från den 20 februari 2014 till den 31 december 2014) uppgick kostnaderna till 4 257 tkr inklusive moms.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagets fria egna kapital per 2015-12-31 balanseras i ny räkning.

Offentliggörande

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som HQ AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 klockan 11.30 (CET).

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport januari-mars 2016                               29 april 2016

Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 27 januari 2016

Christer Sandberg 
Styrelseordförande    

Peter Zonabend
Styrelseledamot                                                                                     

Johan Wiklund
Styrelseledamot 

Joakim Lindén
Verkställande direktör

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på www.hqab.se.

För mer information:
Christer Sandberg, styrelseordförande, tel. 070-666 10 30
Joakim Lindén, VD, tel. 070-832 68 83

HQ AB (publ), Box 7738, 103 95 Stockholm

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar