Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

FINANSIELL INFORMATION ÖVER KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

  Q2 2010 Q2 2009 1 jan 2010 - 30 juni 2010 1 jan 2009 - 30 juni 2009 1 juli 2009 - 30 juni 2010 Helår 2009
Intäkter, MSEK 134 172 285 288 592 594
Rörelseresultat, MSEK 3 41 34 37 109 112
Resultat efter skatt, MSEK 0 32 22 28 85 91
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,0 1,1 0,8 1,0 3,2 3,4
Rörelsemarginal, % 2 24 12 13 18 19
Förvaltat kapital, Mdr SEK 59,5 51,0 59,5 51,0 59,5 61,0
Nettoflöde, Mdr SEK 0,4 1,1 0,4 2,1 2,6 4,3

 FINANSIELL INFORMATION INKLUSIVE AVVECKLAD VERKSAMHET

  Q2 2010 Q2 2009 1 jan 2010 - 30 juni 2010 1 jan 2009 - 30 juni 2009 1 juli 2009 - 30 juni 2010 Helår 2009
Intäkter, MSEK -801 237 -617 424 -274 768
Rörelseresultat, MSEK -966 76 -934 114 -871 177

 

 VD har ordet

  • Tradingportföljen avvecklad
  • HQ Fonder ska köpas tillbaka efter nyemission
  • Kraftigt sänkt risknivå och stabil finansiell ställning
  • Fullt fokus på kärnverksamheten

Det andra kvartalet blev det svåraste någonsin i HQ:s snart 30-åriga historia. De osäkra utsikterna för tradingportföljen gjorde att styrelsen beslutade om en forcerad avveckling, vilket blev både komplicerat och mycket kostsamt. Försäljningen av HQ Fonder – som dock ska köpas tillbaka – och behovet av en nyemission på upp till 1 Mdr SEK sammanfattar allvaret.

Efter avvecklingen av tradingportföljen har vi en fortsatt stabil finansiell ställning, särskilt med beaktande av den sänkta risknivån i koncernen. Men självklart är det vår skyldighet att dra lärdom av det som har hänt och samtidigt säkerställa att våra interna rutiner och processer tillhör branschens bästa. Som ett led i detta har vi initierat en lång rad aktiviteter, tillsatt en extern granskning och dessutom inväntar vi Finansinspektionens utredning.

En lärdom som vi kan dra redan nu är betydelsen av fokus. Framöver ska vi fullt ut fokusera på det vi är bäst på, det vill säga kvalificerad finansiell rådgivning, kapital-förvaltning samt analys- och mäkleritjänster för privatpersoner såväl som institutioner. HQ:s bas finns i och har alltid funnits i vår kunskap om den svenska marknaden och tillväxtmarknader. Här har vi en djup tradition och goda resultat, men också fantastiska möjligheter. Kina, Indien och andra så kallade Emerging Markets är framtidens marknader och Sveriges statsfinanser och börsföretag hör till världens allra bäst skötta. HQ är rätt positionerat.

Även om den akuta krisen är bakom oss kan det ta tid innan förtroendekapitalet är helt återställt. HQ:s kunder har dock visat en stor lojalitet under det gångna och turbulenta kvartalet, vilket är mycket glädjande och givetvis avgörande för fortsatt framgång. Men nöjda kunder är ingen slump – de är belöningen för skicklig personals arbete. Det gäller inte bara HQ:s rådgivare utan också våra mindre synliga kollegor. Alla behövs för att det ska bli affärer.

Avslutningsvis, kära kunder, medarbetare och ägare:

Tack för förtroendet!

Stefan Dahlbo

Tf VD och koncernchef.

För ytterligare information:
Stefan Dahlbo, Tf VD och koncernchef tel. 08 696 17 00
Mattias Arnelund, ekonomichef tel. 08 696 17 00
Mediaförfrågningar: Erik Amcoff, informationschef tel. 0730 89 17 61

 

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar