DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER – PÅ VÄG MOT BÄSTA ÅRET I HQ:s HISTORIA

• RÖRELSENS INTÄKTER 755 (651) MSEK + 16%
• RÖRELSERESULTAT 315 (236) MSEK + 33%
• RESULTAT EFTER SKATT 225 (168) MSEK + 34%
• RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING 8,2 (6,2) SEK + 32%
• RÖRELSEMARGINAL 42 (36)%
• FÖRVALTAT KAPITAL 82,4 (67,1) Mdr SEK, NETTOINFLÖDE OM 6,2 (5,5) Mdr SEK

Kommentar från VD Mikael König

Den finansiella oron under tredje kvartalet med markant höjd kostnad för risk samt minskad likviditet medförde ogynnsamma förutsättningar för branschen som helhet. Marknadsklimatet har även påverkat tradingverksamheten som redovisar sitt första förlustkvartal sedan 1994.
 Trading exkluderad fortsätter dock HQ att leverera. Resultattillväxten exklusive Trading var 54 procent medan intäkterna växte 26 procent, vilket tydliggör skalbarheten i HQ:s affärsmodell. Mycket glädjande var tredje kvartalets nettoinflöde om 2,1 Mdr SEK. Den genomsnittligt förvaltade volymen under perioden var 82 Mdr SEK (62), en tillväxt om 32 procent. De återkommande intäkterna fortsätter därmed att öka betydligt snabbare än kostnaderna vilket ger en stabil grund för fortsatt lönsam tillväxt.
 Framöver ska HQ ytterligare fokusera på att expandera verksamheten inom området Alternativa Investeringar. För kunden innebär det tillgång till nya investeringsområden och minskat beroende av aktier för kapitaltillväxt samt generellt sett lägre risk. Det är en affär med stor potential som stärker HQ Private Banking som en komplett förmögenhetsförädlare. Med unika och attraktiva produkter öppnas också en betydande möjlighet till distribution via externa kanaler. Distributionskraften har stärkts ytterligare under senaste kvartalet i och med nya strategiska samarbetsavtal med Swedbank och finska Aktia.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar