Delårsrapport 1 januari-30 september 2015

Tredje kvartalet 2015

 • Periodens resultat uppgick till -6 586 (-3 765) tkr.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,01) kr.
 • Eget kapital uppgick till 37 173 (14 222 tkr), motsvarande 0,10 (0,05) kr per aktie.

Januari-september 2015

 • Periodens resultat uppgick till -25 003 (-15 873) tkr.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,07) kr.
 • Eget kapital 37 173 (14 222) tkr, motsvarande 0,10 (0,05) kr per aktie.

Styrelsens kommentar avseende utvecklingen juli – september 2015

Under det tredje kvartalet har förberedelserna inför huvudförhandlingen i tingsrätten mot KPMG, Mats Qviberg med flera fortsatt med mycket omfattande skriftväxling. Detta har kulminerat i att HQ under oktober ingivit fyra yttrande innefattande ett större huvudyttrande och ett flertal kompletterande expertutlåtanden. Dessa viktiga handlingar har nu också gjorts tillgängliga på vår hemsida.

Det är uppenbart att motparterna på olika sätt sökt förhala tvistemålet. Bland annat har man försökt få målet avvisat, försökt att i en mängd olika instanser klaga på de nyemissioner som skett m.m. Dessa motparternas försök har dock ej rönt framgång utan alla relevanta rättsliga processer har gått HQs väg. Det sista av dessa hinder undanröjdes av Högsta domstolen den 15 juni i år, när den sista delen i det s.k. avvisningsmålet avgjordes till vår fördel. Vidare har motparterna konsekvent dröjt med att inkomma med handlingar till tingsrätten. Det kan dock med tillfredsställelse noteras att tingsrätten likväl nu satt ut tider för muntliga förberedelser i december 2015, samt mars, juni och september 2016 inför huvudförhandlingen.

Sammantaget betyder detta att huvudförhandlingen beräknas inledas under november 2016 och kommer fortsätta en bra bit in på 2017. 

Den 22 oktober i år erhöll därtill HQ ett positivt beslut från Stockholms tingsrätt som i sak innebär att HQ nu ska erhålla viktiga dokument som kan användas som bevisning, från Carnegie Investment Bank AB. Detta stärker ytterligare HQs bevisläge inför tingsrättsförhandlingen.

Motparternas förhalningsstrategi kan komma att stå dem dyrt. Det totala skadeståndskravet uppgår till 3,75 miljarder kronor plus ränta – vilket i dagsläget uppgår till väl över 5 miljarder kronor. Varje månads förskjutning av processen ger HQ cirka 25 Mkr i dröjsmålsränta, liksom ersättning för rättegångskostnader, förutsatt att HQ vinner gehör för kraven. Detta är alltså pengar som i slutändan kommer HQs aktieägare tillgodo.

Det är naturligtvis frustrerande att processen drar ut på tiden. Samtidigt kompenseras vi aktieägare för motpartens obstruerande genom dröjsmålsräntorna.

Sammanfattning av tvistens bakgrund

De utredningar och granskningar vilka fram till dags dato presenterats utvisar sammanfattningsvis följande:

HQ har systematiskt och under lång tid manipulerat värdet av sin tradingportfölj.

Det olagliga förfarandet innebar bl.a. att man som grund för såväl den interna bokföringen som den externa rapporteringen använde sig av påhittade volatilitetsvärden. HQ värderade skuldinstrumenten baserat på en lägre volatilitet och tillgångsinstrumenten baserat på en högre volatilitet – oavsett att de avsåg samma underliggande tillgång. Den enda systematik som fanns för hur man tog fram de regelvidriga volatilitetsvärdena var att tillgångarna konsekvent uppvärderades samtidigt som skulderna nedvärderades. Förfarandet var vidare konsekvent i så mån att man gång på gång vägrade besvara såväl externa som interna kontrollinstanser avseende hur man tagit fram dessa skönsmässiga värden. De aktuella marknadsvärdena tillhandahölls HQ dagligen av OMX respektive SEB Futures. HQs egna manipulerade värden var dock inte i närheten av dessa.

Omedelbart efter det att man förvärvat en option fabricerade man regelmässigt ett volatilitetsvärde som innebar att man genast kunde skriva upp värdet på optionen. På så sätt kunde en option som just inköpts för 100 Mkr genast uppvärderas till 150 Mkr och därmed upstod ett ”dag 1 resultat”. Man sökte därefter vid avveckling av positioner dölja de förluster som uppstod. Detta skedde genom att man regelmässigt ”rullade” förlusterna framför sig: d.v.s. allteftersom man löpande tvingades avveckla de befintliga optionerna med enorma förluster som följd förvärvade man istället nya optioner som återigen genast kunde uppvärderas o.s.v. Genom denna systematiska manipulationsteknik hoppades man kunna fortsätta mörka förlusterna. Vid halvårsskiften, d.v.s. i samband med HQs rapportering, kunde dock detta visa sig problematiskt eftersom man då hade svårt att dölja hur det verkliga orderläget såg ut på marknaden. Lösningen blev att man just vid sådana halvårsskiften förvrängde orderbilden genom att man lade ordrar som var helt orimliga och som man kände sig säker på ej skulle leda till avslut.

HQs riskavdelning presenterade, internt, på månatlig basis de regelvidriga värderingarna och problemen därmed. Detta var mycket besvärande för ledningen och styrelsen. Det fördes över tid omfattande diskussioner i styrelse och ledning för Banken och koncernen avseende de manipulerade värderingarna och om man nu inte var tvungen att snart synliggöra förlusterna. Inom HQ fungerade det dock så att Riskavdelningen – som var den enhet som skulle kontrollera Tradingavdelningen – i praktiken istället blev en underordnad funktion till Tradingavdelningen. Då Riskavdelningen upprepade gånger varnade för de allvarliga felvärderingarna gavs istället Tradingavdelningen fritt spelrum att kontrollera sig själva liksom att göra sina egna riskanalyser och riskbedömningar avseende sin egen handel.

Manipulationerna har visat sig varit kända av inte bara respektive ledning och styrelse utan också av revisionsbyrån KPMG. Dessa har inte bara underlåtit att vidta åtgärder utan t.o.m. aktivt agerat för att möjliggöra manipulationerna. Till och med det externa kontrollorganet – KPMG – samverkade och vidtog således sådana aktiva åtgärder tillsammans med HQ.  

Genom manipulationerna tillskapade HQ enorma fiktiva övervärden i tradingportföljen. Dessa svarade också för en stor del av respektive års resultat. Luftvinsterna har sedan legat till grund för de otillåtna utdelningar som lämnades under åren 2008-2010 – vilka var sammanlagt 601 Mkr. Detta skedde således då man samtidigt befann sig i en situation där en korrekt bokföring hade utvisat att det förelåg en kraftig kapitalbrist – vilken kapitalbrist naturligtvis i sig var ett brott mot gällande regler. Man vilseledde därmed aktieägare, Finansinspektionen, långivare och allmänheten samtidigt som man lämnade flera otillåtna utdelningar.

Låt oss komma ihåg att detta är styrelser i bank och bankmoderbolag som har särskilda krav på sig – krav som man accepterar genom att ta ett sådant uppdrag. Dessa skulle agerat genom att genast sänka risken och säkerställa att förlustportföljen avvecklades. En bedömning som bl.a. Finansinspektionen delade. En avveckling av förlustportföljen hade naturligtvis kunnat göras på ett ordnat sätt med synliga förluster. Istället närde man en förhoppning om att först vinna åter de förlorade pengarna genom att satsa mer, varefter man hoppades att man med sådana framtida vinster skulle kunna fylla hålen efter de gamla dolda förlusterna – och på så sätt sedan också kunna säga sig ha avvecklat portföljen under ”ordnade former”. Detta visade sig bl.a. genom att man ökade riskmandaten och tillät ännu större ”bets”, rena spekulationsaffärer, med kraftiga överskridanden av limiterna som följd. Banken led av kraftig kapitalbrist och detta spel pågick med såväl egna som med bankkundernas insatta medel. Bara under åren 2009-2010 handlade det om 5 500 Mkr – detta i en bank som hade en angiven kapitalbas om ca 500 Mkr. Styrelserna och ledningen samt revisorerna var hela tiden fullt införstådda med de enorma risker som togs i tradingverksamheten. Omfattningen av verksamheten doldes aldrig för dessa.

HQ lyckades i sin externa information under flera år vilseleda inte bara Finansinspektionen utan också aktieägarna och marknaden i övrigt avseende sin finansiella ställning.

2010 gick det ej längre att dölja förlusterna och oegentligheterna. Tillståndet återkallades av Finansinspektionen som en direkt följd av oegentligheterna och HQ Bank sattes i likvidation. Därmed blev HQ AB i praktiken värdelöst. De olagliga utdelningarna om 601 Mkr sammantaget med den skada som genom ovan nämnda förfarande åsamkades HQ AB har i enlighet med genomförda värderingar därav summerats till totalt 3,75 miljarder kronor. Med dröjsmålsränta uppgår kraven idag sammanlagt till över 5 miljarder kronor.

Övrig väsentlig information

Ekobrottsmyndigheten har åtalat Mats Qviberg för grovt svindleri och KPMG-revisorn Johan Dyrefors för medhjälp till grovt svindleri. Förre VD:n Mikael König, förre ordföranden i banken Stefan Dahlbo samt förre styrelseledamoten Kurt Lönnström har alla åtalats för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Huvudförhandlingen i brottmålet kommer att påbörjas den 9 februari 2016 och beräknas vara avslutad i maj 2016.

HQs nuvarande styrelse välkomnar förvisso åtalen på den grund att det generellt är viktigt att misstänkt grov ekonomisk brottslighet beivras. Samtidigt noteras att den rättsliga utgången i dessa brottmål inte i sig påverkar tvisten. Åtalen gäller delvis andra tidsperioder och delvis andra handlingar. Vidare är beviskraven generellt mycket lägre i civilmål än i brottmål.

HQs verksamhet och utvecklingen januari-september 2015

HQs nuvarande verksamhet

Efter försäljningen av HQ Bank i september 2010 till Carnegie har HQ inte bedrivit någon operativ verksamhet och inriktningen har sedan dess varit att avveckla bolagets icke likvida tillgångar och driva de utredningar och domstolsprocesser avseende skadestånds- och återvinningskrav som närmare beskrivs nedan.

Vid bolagsstämma i HQ AB den 24 maj 2011 beslutades att skadeståndstalan skulle väckas mot de tidigare styrelseledamöterna, verkställande direktör, huvudansvarig revisor och KPMG med anledning av den skada som dessa har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina respektive uppdrag.

Styrelsens utredningsarbete

Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman den 24 maj 2011 att driva skadeståndstalan mot de personer och bolag som genom sina ageranden skadat HQ. De händelser och förhållanden som styrelsen fått i uppdrag att utreda är komplexa och omfattar områden som derivatmarknadens funktionssätt, värdering och redovisning av derivatinstrument, risk- och verksamhetskontroll, kapitaltäckning, corporate governance, styrelse- och revisorsansvar med mera, vilket i processerna, erfordrar förutom juridisk expertis, även specialistkompetens inom nämnda områden.

Pågående ärenden

Utveckling under 2015

 • HQ har lämnat in fyra yttranden och tre nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt ang. tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg och KPMG m fl. I huvudinlagan lägger HQ fram argumenten för varför Mats Qviberg och KPMG m fl gjort sig skyldiga till grova fel och därför är skyldiga att betala skadestånd på 5 miljarder kronor inklusive ränta.
 • HQ har vunnit bifall till att få ut handlingar från Carnegie i civilmålen
 • Högsta domstolen ogillar Mats Qvibergs med fleras krav på att skadeståndsprocessen ska avvisas.
 • Svea hovrätt har under första kvartalet 2015 ogillat Mats Qvibergs, KPMGs och övriga motparters begäran att skadeståndsmålet skall avvisas.
 • I januari 2015 har Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König, Kurt Lönnström och Johan Dyrefors i anledning av deras tidigare uppdrag i HQ AB respektive HQ Bank.
 • HQ genomförde under första kvartalet den nyemission som beslutades på årsstämma den 19 februari 2015. Emissionen tillförde HQ cirka 54,5 mkr före emissionskostnader. Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket den 10 april 2015.

Utveckling under 2014

 • HQ får genom edition tillgång till ett omfattande bevismaterial från Ekobrottsmyndigheten i skadestånds- och olagliga vinstutdelningsmålen mot Mats Qviberg, tidigare styrelseledamöter, VD:ar, revisor, KPMG och Investment AB Öresund.
 • HQ AB får rätt till bevismaterial från Revisorsnämnden i skadeståndsmålen mot Mats Qviberg, tidigare styrelseledamöter, VD:ar, revisor, KPMG och Investment AB Öresund.
 • Stockholms tingsrätt har den 16 januari 2014 fattat beslut i den s.k. avvisningsfrågan i skadeståndsmålet där Mats Qviberg, KPMG och övriga motparter begärt att HQs skadeståndsmål skall avvisas. Tingsrätten lämnade motparternas avvisningsinvändning utan bifall. Efter att samtliga svaranden lämnat in missnöjesanmälningar mot tingsrättens beslut fattade tingsrätten beslut om att beslutet av den 16 januari 2014 fick överklagas särskilt. Svea hovrätt beslöt att muntlig förhandling i det så kallade avvisningsmålet skulle hållas den 13 februari 2015.
 • Stockholms tingsrätt har den 22 maj 2014 genom ett slutligt beslut lämnat ytterligare ett av motparternas avvisningsyrkanden utan bifall.

Finansiering för fortsatt drift

HQ befinner sig i en mycket speciell situation eftersom den enda kvarvarande verksamhet som bedrivs är pågående utredningar och domstolsprocesser för skadestånds- och återvinningskrav. Kostnaderna för att kunna genomföra detta är höga. Bolaget saknar dessutom löpande intäkter.

Under år 2015 har bolaget genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 54,5 mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna i samband med emissionen uppgick till 2,2 mkr. Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 10 april 2015.

HQ-aktien

HQ-aktien är noterad på Aktietorget. Antalet registrerade aktier uppgår per den 30 september 2015 till 381 180 072 aktier. Per den 30 september 2015 uppgick bolagets registrerade aktiekapital till 7 569 147,14 kr.

Styrelse och ledning

Styrelsen i HQ AB består av styrelseordförande Christer Sandberg och styrelseledamöterna Peter Zonabend och Johan Wiklund. Joakim Lindén är verkställande direktör.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

HQ har efter rapportperiodens utgång lämnat in fyra yttrande och tre nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt ang. tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg och KPMG m fl. I huvudinlagan lägger HQ fram argumenten för varför Mats Qviberg och KPMG m fl gjort sig skyldiga till grova fel och därför är skyldiga att betala skadestånd på 5 miljarder kronor inklusive ränta.

HQ har i oktober 2015 vunnit bifall till att få ut handlingar från Carnegie i civilmålen.

Ekonomisk utveckling för perioden januari-september 2015

Resultatutveckling för perioden juli - september 2015

Rörelseresultatet uppgick till -6 647 (-3 795) tkr, och periodens resultat uppgick till -6 586 (-3 765) tkr, motsvarande -0,02 (-0,01) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 6 647 (3 795) tkr.

Resultatutveckling för perioden januari - september 2015

Rörelseresultatet uppgick till -25 105 (-16 014) tkr, och periodens resultat uppgick till -25 003 (-15 873) tkr, motsvarande -0,07 (-0,07) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 25 105 (16 014) tkr.

Likvida medel och eget kapital

Likvida medel uppgick till 44 032 tkr (19 286 tkr per den 30 september 2014). Eget kapital uppgick till 37 173 tkr (14 222 tkr per den 30 september 2014) motsvarande 0,10 (0,05) kr per aktie.

Skatt

Uppskjuten skattefordran avseende uppkomna underskott under perioden har inte bokförts eftersom verksamheten inte genererar några löpande intäkter.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets risker finns beskrivna i årsredovisningen för 2014.

I enlighet med allmänna redovisningsprinciper har HQ inte reserverat något belopp till täckande av eventuell rättegångskostnad.

Närståendetransaktioner under rapportperioden

I samband med bolagets nyemission i mars 2015 ingick HQ garantiavtal med huvudägarna i syfte att säkerställa den av årsstämman beslutade nyemissionen. Den totala garantiprovisionen om 1 096 tkr betalades under andra kvartalet 2015.

HQs styrelse har under första kvartalet 2014 ingått avtal med Advokatfirman Christer Sandberg AB avseende Christer Sandbergs tillhandahållande av juridiska tjänster. För tredje kvartalet 2015 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 1 225 tkr inkl moms (för samma period 2014 uppgick kostnaderna under detta avtal till 1 334 tkr inkl moms). Under de tre första kvartalen 2015 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 3 782 tkr inklusive moms. För de tre första kvartalen 2014 (vilket endast avsåg den kortare perioden från den 20 februari 2014 till den 30 september 2014) uppgick kostnaderna till 3 106 tkr inklusive moms.

Offentliggörande

Informationen i denna delårsrapport är sådan som HQ AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015 klockan 15.00 (CET).

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2015                                                                        27 januari 2016

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 4 november 2015

                                                                 Christer Sandberg                                      Peter Zonabend                                         

                                                                 Styrelseordförande                Styrelseledamot                                                                                     

Johan Wiklund                                                     Joakim Lindén

Styrelseledamot                              Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.hqab.se.

För mer information:

Christer Sandberg, styrelseordförande, tel. 070-666 10 30

Joakim Lindén, VD, tel. 070-832 68 83

HQ AB (publ), Box 7738, 103 95 Stockholm

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 2015 2014 2015 2014
(TSEK) juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader
Personalkostnader -471 -463 -1 582 -1 893
Övriga externa kostnader -6 176 -3 332 -23 523 -14 121
Summa rörelsens kostnader -6 647 -3 795 -25 105 -16 014
Rörelseresultat -6 647 -3 795 -25 105 -16 014
Finansiella intäkter 61 32 108 147
Finansiella kostnader 0 -2 -6 -6
Finansnetto 61 30 102 141
Resultat före skatt -6 586 -3 765 -25 003 -15 873
Skatt på periodens resultat - - - -
Periodens resultat -6 586 -3 765 -25 003 -15 873
Genomsnittligt antal aktier under perioden 381 180 072 272 271 480 341 286 815 243 502 304
Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,01 -0,07 -0,07
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TSEK) 2015-09-30 2014-09-30
Tillgångar
Aktier och andelar - -
Inventarier                                           40 40
Summa anläggningstillgångar 40 40
Övriga fordringar                                             496 497
Likvida medel                                                         44 032 19 286
Summa omsättningstillgångar       44 528 19 783
Summa tillgångar 44 568 19 823
Eget kapital 37 173 14 222
Övriga skulder 5 416 3 736
Upplupna kostnader 1 979 1 865
Kortfristiga skulder             7 395 5 601
Summa skulder 7 395 5 601
Summa eget kapital och skulder 44 568 19 823
RAPPORT OVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) 2015 2014
jan-sept jan-sept
Eget kapital vid periodens början 9 927 6 397
Nyemission 54 454 25 133
Emissionskostnader -2 205 -2 165
Periodens resultat -25 003 -15 873
Totalt eget kapital vid perioden slut 37 173 14 222
RAPPORT OVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 2015 2014
(TSEK) jan-sept jan-sept
Kassaflöde från den löpande verksamheten -25 003 -15 873
Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder 2 807 -385
Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten -22 196 -16 258
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 249 22 956
Periodens kassaflöde 30 053 6 698
Likvida medel vid årets början 13 979 12 588
Likvida medel vid periodens slut 44 032 19 286

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget följer Bokföringsnämndens allmänna råd och denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2007:1.

DEFINITIONER

Resultat per aktie efter skatt

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. I genomsnittligt antal aktier ingår emitterade aktier i nyemission. Resultat per aktie efter utspädning redovisas inte då det inte finns några utestående instrument som kan medföra en ökning av bolagets antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på balansdagen.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar