Hög konverteringsgrad i HQ:s personalkonvertibelprogram

När teckningsperioden avseende HQ:s personalkonvertibelprogram 2006/2009 löpte ut den 31 maj hade 103 ägare av 105 valt att påkalla konvertering till aktier. Av det totalt nominella beloppet om 78 086 400 kr har 77 836 800 kr, motsvarande 99,7 procent, konverterats till 810 800 nya aktier. Det innebär en ökning av antalet aktier med 3,0 procent. Antalet registrerade aktier i HQ efter den genomförda konverteringen uppgår till 27 925 280. ”Aktierelaterade incitamentsprogram förstärker känslan av delaktighet i företagets långsiktiga utveckling och leder till företagslojalitet. Det bidrar till en strävan efter en måluppfyllelse som överensstämmer med aktieägarnas mål och således ligger i samtliga aktieägares intresse”, säger HQ:s VD och koncernchef Mikael König. I samband med konverteringen ökar HQ:s kapitaltäckningsgrad med drygt 2 procentenheter, allt annat lika, och den årliga räntekostnaden minskar med 4,3 MSEK.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar