Högsta domstolen har nu meddelat att den ej beviljar prövningstillstånd för Carnegie i editionsmålet

HQ AB fick 17 juni 2016 ett positivt beslut från Svea hovrätt i ett editionsföreläggande mot Carnegie Investment Bank AB. HD meddelar ej prövningstillstånd

HQ har begärt att få ut en mängd handlingar hos bland andra Carnegie (som ej är part i civilmålen men som på grund av förvärvet av HQ Bank innehar handlingarna) som kan ha betydelse som bevis i de pågående civilmålen mot de förutvarande styrelse-ledamöterna, med Mats Qviberg i spetsen, VD:arna, revisorn, KMPG och Investment AB Öresund.

Carnegie har nu i snart sex år och efter synnerligen omfattande argumentation bestritt att de begärda handlingarna skall få utlämnas till HQ. Såsom framgår av beslutet från Svea hovrätt av den 17 juni 2016, har hovrätten efter Carnegies överklagande inte funnit skäl att bifalla överklagandet utan i stället funnit skäl att bevilja HQs begäran om edition, dvs. att samtliga av HQ begärda handlingar skall lämnas ut av Carnegie. Carnegie skall enligt beslutet betala HQs kostnader i hovrätten medan HQ skall betala del av Carnegis kostnader i tingsrätten.

Hovrättens beslut har nu vunnit laga kraft och Carnegie måste lämna ut de begärda handlingarna.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30

HQs fortsatta verksamhet efter det att dess tidigare dotterbolag, HQ Bank, förlorat sina tillstånd och försatts i tvångslikvidation, på ansökan av Finansinspektionen, är att efter beslut av bolagsstämman i HQ i maj 2011 driva målen om skadestånd och återvinningskrav mot HQs tidigare styrelse (med Mats Qviberg i spetsen), VD, revisor, KPMG och Öresund. HQ AB är noterat på Aktietorget och har ca 17 000 aktieägare.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar