Mats Qviberg begär i dag att Stockholms tingsrätt skall ställa in huvudförhandlingen i tvistemålen

2016-10-28

I en inlaga ställd till Stockholms tingsrätt i dag har Mats Qviberg, under åberopande av att HQs talan i målen såsom tingsrätten sammanfattat den i en översikt inför huvudförhandlingen, att det varit ”(ogörligt) att under den korta tid som förelegat genomgå de hänvisningar som föreligger i detalj. Qviberg har rätt till skäligt rådrum enligt såväl rättegångsbalken som Europakonventionen och Stadgan.” Qviberg har därför begärt att huvudförhandlingen ställs in och utsätts till senare tillfälle eftersom Qviberg anser att det föreligger hinder för rättegång och att Qviberg inte anser sig kunna få en rättvis rättegång under nuvarande förhållanden.

HQs styrelseordförande kommenterar Qvibergs begäran att förhandlingen skall ställas in:

Qviberg m.fl. har under lång tid försökt sätta stopp för tvistemålsprocesserna. Att svarandesidan satsat så mycket både i ekonomiska resurser och förtroendekapital på att förhala och fördröja tvistemålsprocesserna tyder på att de är mycket oroade för de kommande förhandlingarna.

För mer information vänligen kontakta:


Christer Sandberg, styrelsens ordförande.
Telefon: 070-666 10 30

HQs fortsatta verksamhet efter det att dess tidigare dotterbolag, HQ Bank, förlorat sina tillstånd och försatts i tvångslikvidation, på ansökan av Finansinspektionen, är att efter beslut av bolagsstämman i HQ i maj 2011 driva målen om skadestånd och återvinningskrav mot HQs tidigare styrelse (med Mats Qviberg i spetsen), VD, revisor, KPMG och Öresund. HQ AB är noterat på Aktietorget och har ca 17 000 aktieägare

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar