Två av HQ AB:s sakkunniga har vittnat i tingsrätten

HQ:s två första sakkunniga vittnen har nu hörts av tingsrätten under den pågåendet skadeståndsmålet. Både redovisningsexperten Walter Schuster, som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och riskexperten Kristian Bentzer, verksam på FCG (Financial Compliance Group) i Stockholm har på punkt efter punkt bekräftat HQs bild.

Så långt i rättegången har det hållits sakframställningar, partsförhör med svarandeparterna och vittnesförhör med en rad vittnen. Nu har avsnittet med sakkunniga experter som skall höras om sina iakttagelser inletts. Tvistemålen omfattar bland annat olagliga vinstutdelningar samt framförallt skadestånd på grund av omfattande spekulationsaffärer som dolts genom felaktiga värderingar, bokföring och informationsgivning.

De båda sakkunnigvittnena har tidigare lämnat flera skriftliga sakkunnigutlåtanden vilka ingivits till tingsrätten i målet. Powerpoint presentationerna utgör endast en kortare sammanfattning av dessa utlåtanden och vad som framkommit under den muntliga framställningen inför tingsrätten.

Deras powerpoint presentationer inför tingsrätten under huvudförhandlingen finns nu på HQ:s hemsida www.HQAB.se under fliken Om HQ, Utredningar. Här följer en sammanfattning av deras vittnesmål:

Walter Schuster:

 • HQ Bank har medvetet använt felaktiga värderingar i sina räkenskaper och årsredovisningar under åren 2007, 2008 och 2009.
 • Enligt regelverket är det transaktionspriset som utgör utgångspunkten för värderingen. Efterföljande redovisning som avviker från transaktionspriset måste ha belägg i observerbara aktuella marknadsdata. HQ har inte hållit ordning på sina egna transaktionspriser och har följaktligen inte kunnat lämna den information som krävs i detta avseende enligt regelverket.
 • HQ:s modellvärden har påverkat resultatet på ett otillåtet sätt och dessutom har HQ inte lämnat sådan information som gör det möjligt för användaren att bilda sig en uppfattning om hur stor del av periodens resultat som består av omvärderingar av företagets innehav på balansdagen.
 • Utgångspunkten för HQ:s redovisning har, i strid med regelverket, varit den värdering som deras handelsstrategi baseras på – också när det fanns aktuella marknadsdata som visade andra värden.
 • Kraven på tilläggsinformation enligt regelverket har inte tillgodosetts i de offentliga årsredovisningarna. Avvikelserna från de tvingande regelverken avser väsentliga belopp och har haft en påtaglig materiell betydelse.
 • Ur redovisningssynpunkt finns bara ”verkligt värde” i den bemärkelse som normgivaren från sin utgångspunkt definierar det.

Kristian Bentzer:

 • Den interna styrningen och kontrollen var bristfällig och styrelsen brast i sitt ansvar att säkerställa en effektiv styrning t.ex. genom avsaknad av tydlighet avseende strategier, riskaptit och interna regler.
 • Det fanns tydliga brister i företagskulturen sett ur ett riskhanterings- och kontrollperspektiv.
 • Risk Managements låga status i Banken liksom dess svaga bemanning resurs- och kompetensmässigt samt att styrelsen hade ett stort överseende med frekventa limitöverträdelser är tecken på en osund riskkultur.
 • De av styrelsen satta risklimiterna ger uttryck för en mycket stor riskaptit.
 • De riskmått som Banken använde var inte anpassade till den verksamhet som bedrevs och fångade inte de risker som denna gav upphov till.
 • Avsaknad av VaR eller annat övergripande riskmått.
 • Avsaknad av stresstester och andra kompletterande riskmått.
 • Banken borde ha kompletterat over-night riskmatrisen med djuplodande analys, rapportering och limitering av de övriga risker som derivatportföljen var utsatt för.
 • Basisrisker och koncentrationsrisker fångades inte i Bankens riskmätning.
 • I rapporterna saknades helt analytiska inslag såsom trendanalys och stresstester.
 • Utgångspunkten för värderingen av Tradingportföljen har varit att Tradingavdelingen åsatt det teoretiska värdet utan att behöva beakta observerbara marknadsdata och utan beaktande av skew, eller de faktiska priser till vilka de själva gjort transaktionerna.
 • De aktivitetskriterier som Banken själv bestämde öppnade upp för en hög grad av godtycklighet och manipulation.
 • Risk Managements kontroll av Tradingavdelningens värdering var svag. De gjorde en rimlighetsbedömning, utan att göra en självständig bedömning. Det saknades dokumenterad metod för denna med relevanta kriterier. De hade otydliga mandat att ifrågasätta och ändra de värderingar som åsatts av Tradingavdelningen. Banken blev härigenom exponerad för en mycket stor risk för godtycklig värdering, manipulation och ett felaktigt tradingresultat.
 • Riskrapporteringen utgjorde inte ett effektivt verktyg för styrelsens hantering av Banken eftersom riskmåtten var bristfälliga och inte gav en heltäckande bild av Tradingsportföljens risker.
 • Det var anmärkningsvärt att styrelsen inte på ett tidigt stadium ställde krav på tydligare och bättre riskrapportering. Detta tyder på en bristande förståelse för de risker som är förknippade med tradingverksamhet.
 • Den externa finansiella rapporteringen gav en bristfällig inblick i Bankens riskexponering  och var i vissa avseenden direkt felaktig. Ett väsentligt exempel framgår i årsredovisningen för 2009 där det framstår som att Bankens tradingverksamhet var inriktad mot så kallad market-making när Bankens tradingfokus i praktiken var egenhandel som till sin natur är väsentligt mer riskfyllt.
 • Bankens IKU (interna kapitalutvärdering) uppvisade många allvarliga brister och levde inte upp till vare sig marknadspraxis eller Finansinspektionens krav.
 • Marknadsrisker förknippade med tradingverksamheten finns inte med i den lista över väsentliga risker som skall återfinnas i en IKU.
 • Än värre var att kapitalkravet för dessa risker enligt Bankens bedömning i IKU 2009 endast uppgick till 33 Mkr samtidigt som styrelsen, väl medveten om detta, hade beslutat om en over-night limit  på hela 150 Mkr.
 • Om man utgår ifrån att Banken inte medvetet försökt vilseleda Finansinspektionen, signalerar denna brist på överensstämmelse att Banken och dess moderbolagsstyrelse inte har förstått vilket kapitalbehov enligt pelare 2 Banken var skyldig att hålla.
 • FCG har i sin utredning kunnat konstatera ett stort antal allvarliga brister i styrningen och kontrollen av Bankens verksamhet. Bristerna är i många fall anmärkningsvärda var för sig men än mer bekymmersamt är att de sammantaget visar på en mycket svag regelefterlevnad och en ytterst osund riskkontrollmiljö.
 • Av lag och föreskrifter framgår att styrelsen i såväl moderbolaget som Banken har ett långtgående ansvar att säkerställa en god intern kontroll, en robust riskhantering anpassad till verksamhetens art och komplexitet, samt i övrigt en sund verksamhet.
 • Mot bakgrund av den mängd brister som kunnat identifierats i FCG:s granskning, framgår att styrelsen på ett flertal betydande områden brustit i sitt ansvar och på ett mycket allvarligt sätt överträtt flera grundläggande lagbestämmelser och föreskrifter.

HQ AB:s styrelseordförande Christer Sandberg säger i en kommentar:

”Vi kan med hjälp av expertutlåtanden från såväl Schuster som FCG styrka våra tidigare argument att resultaten för 2007, 2008 och 2009 blåsts upp kraftigt med påhittade värden och så kallade Dag-1 resultat, helt i strid med gällande regler.

Felvärderingarna gjorde att förlusterna inom bankens tradingverksamhet kunde växa till en nivå som till slut hotade bankens existens – vilket ledde till att Finansinspektionen i augusti 2010 drog in bankens tillstånd och ansökte om bankens likvidation.

KPMG såväl som den ansvarige revisorn har varit behjälpliga avseende dessa regelvidriga förfaranden.

Vi kan vidare motbevisa motparternas påstående att förlusterna i tradingportföljen uppkom först under en kortare period andra kvartalet 2010. Argumentet att förlusterna skulle ha uppkommit plötsligt och oförutsett och utan att styrelsen och ledningen haft tid att agera är helt ogrundat och saknar verklighetsförankring. Dessutom har ju styrelsen ansvar även för sin förvaltning under den aktuella perioden och de var dessutom skyldiga att se till att HQ och Banken inte var utsatta för så stora risker att verksamheten äventyrades, de har inte uppfyllt detta sitt ansvar.”

För mer information vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelsens ordförande. Telefon: 070-666 10 30

HQs verksamhet är att driva målen om skadestånd och återvinningskrav mot HQs tidigare styrelse (med Mats Qviberg i spetsen), VD, revisor, KPMG och Öresund. HQ AB är noterat på Aktietorget och har ca 17 000 aktieägare.

______________

.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.