Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

DELåRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2002 · RESULTAT FöRE SKATT OCH MINORITET -13 (2) MSEK · ENGåNGSKOSTNADER 21 MSEK · UNDERLIGGANDE RESULTAT POSITIVT [REMOVED GRAPHICS] Resultat och finansiell ställning Koncernen Hagströmer & Qviberg (H&Q) redovisar för första halvåret 2002 ett resultat före skatt och minoritet på -13 (2) MSEK. Resultatet har belastats med engångskostnader om 21 MSEK, varav nedläggning av kontor i New York 8 MSEK, avveckling av övertalig personal 4 MSEK samt att rörelseresultatet påverkats negativt på grund av kundförluster i Norge med 9 MSEK. Totalt uppgick rörelsens intäkter till 190 (282) MSEK. Provisionsnettot minskade med 24 procent till 131 (173) MSEK. Intäkter från finansiell rådgivning och underwriting var oförändrade mot föregående år 49 (49) MSEK. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar och räntenetto ökade med 18 procent till 59 (50) MSEK mot föregående år. Rörelsens kostnader för perioden uppgick totalt till 203 (280) MSEK, en minskning mot föregående år med 27 procent. Personalkostnaderna minskade med 35 procent till 124 (192) MSEK och övriga kostnader med 10 procent till 79 (88) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 765 (1 474 per den 31 december 2001) MSEK. Eget kapital uppgick till 353 (389 per den 31 december 2001) MSEK, motsvarande 68 (75 per den 31 december 2001) SEK per aktie. Vid full lösen av utgivna teckningsoptioner uppgår eget kapital till 389 (425 per den 31 december 2001) MSEK motsvarande 71 (78 per den 31 december 2001) SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 32 procent (26 procent per den 31 december 2001). Antalet anställda i koncernen uppgick den 30 juni till 229 (283 per den 30 juni 2001, 246 per den 31 december 2001). Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 233 (325). Moderbolaget Moderbolaget redovisar för perioden en nettoomsättning uppgående till 0 (0) MSEK och ett resultat före skatt om -56 (-18) MSEK, varav nedskrivning av dotterbolag utgjorde 46 MSEK. H&Q Investment Banking Rörelseintäkterna för H&Q Investment Banking uppgick till 86 (83) MSEK, en ökning med 4 procent i förhållande till föregående år. Resultatet för affärsområdet, exklusive verksamheten i USA, var positivt. Antalet anställda den 30 juni uppgick till 55 (75 per den 30 juni 2001, 73 per den 31 december 2001). H&Q Private Banking Rörelseintäkterna för H&Q Private Banking uppgick till 104 (145) MSEK, en minskning med 28 procent förhållande till föregående år. Resultatet var positivt för affärsområdet. Totalt förvaltat kapital minskade till 15 (18 per den 31 december 2001) Mdr SEK till följd av lägre marknadsvärden, nettoinflödet av nya kunder och volymer var dock fortsatt positivt. Antalet anställda den 30 juni uppgick till 102 (124 per den 30 juni 2001, 102 per den 31 december 2001). Utsikter Aktivitetsnivån i finanssektorn är låg bland annat till följd av mer än två års börsnedgångar. Hagströmer & Qviberg har mött detta genom flera åtgärdsprogram. Kostnaderna har därigenom minskat betydligt. Vidtagna åtgärder under året får full effekt från och med fjärde kvartalet. Löpande kostnader, exklusive bonus, bedöms då uppgå till 270 MSEK på årsbasis jämfört med 335 MSEK vid ingången av 2002 respektive 460 MSEK ett år tidigare. Hagströmer & Qviberg kommer därför att kunna visa positivt resultat i framtiden även om aktivitetsnivån fortsätter att vara låg. Hagströmer & Qviberg står väl rustat när konjunkturen vänder i finanssektorn. Stockholm, den 16 juli 2002 Patrik Enblad, Verkställande direktör, telefon 08-696 17 00 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport jan-sep 17 oktober 2002 Bokslutskommuniké februari 2003 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation om Delårsrapportering (RR20), samt Finansinspektionens föreskrift 2001:19. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som använts i årsredovisningen för 2001. Nya rekommendationer har ej gett någon effekt på redovisningen för första halvåret. Definitioner Vinst per aktie efter skatt Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier efter utspädning har utestående teckningsoptioner med lösenkurs om 71 och 133 SEK inkluderats. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal aktier på balansdagen. Vid beräkning av Eget kapital efter utspädning har hänsyn tagits till emissionslikvid från teckningsoptioner med lösenkurs om 71 och 133 SEK. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Räntabilitetstal beräknas på rullande tolvmånadersperioder. Likvida medel I likvida medel ingår kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, utlåning till kreditinstitut samt skulder till kreditinstitut. Kapitaltäckningsgrad Kapitalbasen i förhållande till riskvägt belopp för marknads- och kreditrisker. Noter (alla belopp i MSEK) Not 1 - Provisionsintäkter I provisionsintäkter ingår courtage med 118 (176). Not 2 - Övriga tillgångar/Övriga skulder I posten Övriga tillgångar ingår aktierelaterade derivatinstrument med positiva värden till 457 (verkligt värde). I posten Övriga skulder ingår aktierelaterade derivatinstrument med negativa värden till 318 (verkligt värde). Not 3 - Eget kapital I Eget kapital ingår preferensaktiekapital med 57. Antal utestående preferensaktier uppgår, efter konvertering, till 1 418 331 st. Koncernen 02-06-30 01-06-30 Belopp vid periodens ingång 389 469 Lämnade utdelning -26 -88 Nyemission teckningsoptioner 0 11 Återköp egna aktier - -2 Omräkningsdifferenser mm 0 3 Årets resultat -10 2 Belopp vid periodens utgång 353 395 Granskningsberättlese för Hagströmer & Qviberg AB (publ.) Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 16 juli 2002 KPMG, Caj Nackstad, Auktoriserad revisor Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på tillväxt. H&Q finansierar tillväxtföretag samt står bakom de som skapar, bygger och finansierar tillväxten: entreprenörer och i deras förgrening även företag och stiftelser. Verksamheten omfattar främst rådgivning, aktie- och derivathandel, kapitalförvaltning samt finansiell planering, och bedrivs inom enheterna H&Q Investment Banking respektive H&Q Private Banking. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fem städer i Sverige samt i Oslo och Luxemburg. Antalet anställda är cirka 215. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Prenumerera

Dokument & länkar