Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

DELåRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2001 · RöRELSENS INTäKTER 357 (757) MSEK · RESULTAT FöRE SKATT OCH MINORITET -23 (247) MSEK Resultat och ställning Koncernen Hagströmer & Qviberg (H&Q) redovisar för perioden 1 januari till 30 september 2001 ett resultat före skatt och minoritet på -23 (247) MSEK. En låg marknadsaktivitet i allmänhet och för teknologisektorn i synnerhet har bidragit till kraftigt lägre intäkter. Resultatet har härtill påverkats av intäkter och kostnader av tillfällig karaktär. Åtgärdsprogram har initierats och genomförts under andra respektive tredje kvartalet, innebärande att antalet anställda minskats med omkring 100 personer och att de löpande kostnaderna, exklusive bonus, reducerats med närmare 130 MSEK på årsbasis i förhållande till nivån under första kvartalet. Under andra kvartalet omstrukturerades verksamheten i Oslo. Denna har härefter konsoliderats, vilket påverkat intäkter och resultat positivt från och med tredje kvartalet. Resultatet före skatt och minoritet för tredje kvartalet uppgick till - 25 (32) MSEK. Resultatet förbättrades mot slutet av perioden och var positivt för september. Totalt uppgick rörelsens intäkter till 357 (757) MSEK, en minskning med 53 procent. H&Q Technology svarade för 30 (54) procent av rörelsens intäkter och H&Q Private Banking för 53 (44) procent. Provisionsintäkterna minskade med 46 procent till 279 (517) MSEK. Av provisionsintäkterna utgjordes 74 (134) MSEK av intäkter från finansiell rådgivning och underwriting. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar minskade med 88 procent till 28 (244) MSEK. Corporate finance relaterade innehav samt avyttring av aktieinnehavet i Starthouse inverkade med -47 (27) MSEK. Övriga intäkter uppgick till 58 (11) MSEK. Av dessa svarade avyttring av premieobligationsverksamheten för 65 MSEK, nedskrivning av fordran på SPP/Alecta för -6 MSEK och andel av intresseföretag för -1 MSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 380 (510) MSEK, en minskning med 25 procent. Personalkostnaderna minskade med 32 procent till 255 (376) MSEK och övriga kostnader med 7 procent till 125 (134) MSEK. I personalkostnaderna ingick engångskostnader för avveckling av övertalig personal med 14 MSEK. Övriga kostnader inkluderade reservering för befarade kreditförluster med 2 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 1 094 (-469 per den 31 december 2000). Eget kapital uppgick till 362 (469 per den 31 december 2000) MSEK, motsvarande 73 (92 per den 31 december 2000) SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 30 (24 per den 31 december 2000) procent. Under året har antalet anställda minskat med 25 procent och uppgick till 253 per den 30 september 2001 (336 per den 31 december 2000). Under det tredje kvartalet minskade antalet anställda med 39 till följd av vidtagna åtgärder, samt ökade med 9 i och med konsolidering av verksamheten i Oslo. Genomsnittligt antal anställda under året uppgick till 303 (330). Moderbolaget Moderbolaget redovisar för perioden en nettoomsättning uppgående till 0 (0) MSEK och ett resultat före skatt om -22 (-3) MSEK. Avyttring av aktieinnehavet i Starthouse påverkade resultatet negativt under andra kvartalet med 10 MSEK. Innehavet i den Luxembourg baserade H&Q New Technology Fund, vilken etablerades under andra kvartalet och i samband därmed förvärvade åtta corporate finance relaterade aktieinnehav i koncernen, uppgick per 30 september 2001 till 43 MSEK. Under september månad utgavs ett optionsprogram till personalen, som övertecknades och ger rätt till teckning av maximalt 275 000 aktier till kurs 133 SEK per aktie. H&Q Technology Rörelseintäkterna för året uppgick till 107 MSEK, en minskning med 74 procent i förhållande till föregående år. Lägre marknadsaktivitet, färre genomförda kapitalanskaffnings- och rådgivningsuppdrag samt sämre förutsättningar för arbitrage- och market maker verksamheten förklarar försämringen jämfört med föregående år. Resultatet var negativt, vilket helt kan hänföras till nedskrivningar avseende corporate finance relaterade innehav samt negativt resultat för kontoren i USA. Under tredje kvartalet ökade rörelseintäkterna med 43 procent i förhållande till andra kvartalet men minskade med 64 procent i förhållande till tredje kvartalet föregående år. Verksamheten i Oslo, som bedriver finansiell rådgivning med 9 anställda, ingår i affärsområdet och konsolideras från och med det tredje kvartalet. Antalet anställda uppgick till 76 (84 per den 31 december 2000). H&Q Private Banking Rörelseintäkterna för året uppgick till 190 MSEK, en minskning med 43 procent i förhållande till föregående år. Allmänt lägre marknadsaktivitet samt lägre marknadsvärden förklarar försämringen, vilken emellertid delvis har uppvägts av en ökad försäljning av garantiprodukter. Resultatet var positivt. Under tredje kvartalet minskade rörelseintäkterna med 36 procent i förhållande till andra kvartalet och med 52 procent i förhållande till tredje kvartalet föregående år. Totalt förvaltat kapital minskade till 16 (24 per den 31 december 2000) Mdr SEK, till följd av lägre marknadsvärden. Nettoinflödet av nya kunder och volymer var positivt. För året uppgick nettoinflödet av kapital till 2,3 Mdr SEK, varav 0,7 Mdr SEK under det tredje kvartalet. Antalet anställda uppgick till 106 (150 per den 31 december 2000). Utsikter De genomförda handlingsprogrammen får full effekt från och med fjärde kvartalet. Kostnaderna har därmed reducerats till nivåer som, tillsammans med övriga vidtagna åtgärder, lagt en grund för lönsamhet. Aktivitetsnivån i marknaden är fortfarande låg, men kan förväntas öka under det fjärde kvartalet. Mot denna bakgrund förutses ett positivt resultat i verksamheten för återstoden av året. Stockholm, 18 oktober 2001 Anders Böös, Verkställande direktör, Telefon 08-696 17 00 Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké Feb 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00050/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00050/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar