Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Förvaltningsarvodena uppgick till 78,0 (82,2) MSEK. · Resultat före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till 22,2 (24,0) MSEK. · Nettoinflödet i fonderna uppgick till 329 (517) MSEK. · Förvaltat kapital uppgick per 30 september 2001 till 6 800 (8 300 per den 31 december 2000) MSEK. · Mycket gynnsam utveckling för HQ.SE Rysslandsfond, +46,2 % under perioden. Intäkter Koncernen Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvoden, uppgick under januari- september 2001 till 78,0 (82,2) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 5%. Den mycket gynnsamma utvecklingen för HQ.SE Rysslandsfond och det positiva nettoflödet har påverkat intäkterna positivt, medan den generellt svaga utvecklingen på världens aktiebörser med dess negativa effekter på det förvaltade kapitalet bidrog starkt negativt. Under förra året bidrog också det resultatbaserade förvaltningsarvodet i HQ.SE Absolut Strategi positivt. Moderbolaget HQ.SE Fonder AB hade under perioden inga intäkter. Resultat Koncernen Resultatet före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till 22,2 (24,0) MSEK under årets nio första månader, vilket är en minskning med 7,5%. Omstruktureringskostnader i samband med omställning av organisationen och utdelningen av HQ.SE Fonder uppgick till 11,7 MSEK, vilket innebär att resultatet före skatt uppgick till 10,5 (24,0) MSEK. Den främsta förklaringen till att resultatet före omstruktureringskostnader kunnat bibehållas på en hög nivå är att marknadsföringskostnaderna reducerats till 3,9 (11,0) MSEK. Tidigare erfarenheter visar att marknadsföringsinsatser under perioder med svag börsutveckling ger dålig utdelning. Provisionskostnaderna, dvs ersättningen till distributörer (däribland PPM), har däremot ökat i jämförelse med förra året. Moderbolaget HQ.SE Fonder AB redovisar för perioden ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -1,2 (-) MSEK. Finansiell ställning Koncernen Eget kapital uppgick per den 30 september till 18,5 MSEK, motsvarande 0,88 SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 31,2 MSEK. Moderbolaget Bolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 9,8 MSEK och likvida medel till 2,3 MSEK. Nettoflöden och förvaltat kapital Nettosparandet, dvs insättningar minus uttag i fonder, uppgick under januari-september 2001 till 329 (517) MSEK. Förvaltat kapital uppgick per halvårsskiftet till knappt 6,8 (8,3 per den 31 december 2000) Mdr. Svenskarnas nettosparande i fonder uppgick under perioden till 45 (+54) Mdr. Exklusive PPM-medel har dock nettosparandet hittills i år sjunkit mer påtagligt i jämförelse med förra året. Den svaga börsutvecklingen har troligtvis också bidragit till att räntefondernas andel av nettosparandet uppgick till 67%, vilket är en mycket hög andel i jämförelse med de närmast föregående åren. Nettosparandet i fonder fortsätter att i huvudsak vara en del av försäkringslösningar. Baserat på nettosparandet fortsätter HQ.SE Fonder att stärka sin position på marknaden för aktiefonder. Det relativt höga nettosparandet i räntefonder har dock bidragit till att HQ.SE Fonder inte kunnat fortsätta flytta fram positionerna på den totala fondmarknaden. Fondernas utveckling Flertalet aktiebörser uppvisade under perioden en negativ utveckling. Det förklaras främst av omvärderingen av teknologiaktier men även av en svagare konjunkturutveckling än tidigare förväntat. Stockholmsbörsen, vilken redovisade en nedgång om 29,9% under årets första nio månader, har belastats av sitt stora beroende av telekombranschen. Den svenska kronans försvagning under perioden gör den internationella jämförelsen än mer oförmånlig. För HQ.SE Sverigefond begränsades nedgången till 25,9%, vilket är en bättre utveckling än för jämförelseindex. HQ.SE Strategifond, vilken är koncernens största fond, sjönk med 25,3%, vilket i sin tur är något sämre än sitt jämförelseindex. Mycket glädjande är utvecklingen för HQ.SE Rysslandsfond, vilken hittills i år stigit med 46,2%. Dels har den ryska aktiemarknaden utvecklats bra och dels har fonden överträffat sitt jämförelseindex med god marginal. Härutöver har HQ.SE Fonders räntefonder haft en positiv utveckling. Följ fondernas utveckling på vår hemsida, www.hqsefonder.se. Övrigt Fokusering av verksamheten Ökat fokus kommer läggas på de produkter där HQ.SE Fonder med aktiv förvaltning baserad på fundamental analys erbjuder ett tydligt mervärde. Baserat på fondförmögenhet och rating är det uppenbart att HQ.SE Fonder har en profil som konkurrenskraftig förvaltare av främst svenska och östeuropeiska värdepapper. Detta har lett till att organisationen anpassats, vilket inneburit vissa personalneddragningar. Utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB I maj 2001 delades aktierna i HQ.SE Fonder AB med stöd av "Lex Asea" ut till aktieägarna i HQ.SE Aktiespar AB, nu namnändrat till Avanza AB. HQ.SE Fonder och Avanza bedrivs därefter som två självständiga bolag. Notering på Nya Marknaden Aktierna i HQ.SE Fonder AB är noterade på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista. Utsikter inför det fjärde kvartalet Intäkts- och resultatutvecklingen är i stor utsträckning beroende av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Marknadsutvecklingens negativa inverkan på det förvaltade kapitalet hittills i år talar för att rörelsens intäkter under det fjärde kvartalet kommer att understiga intäkterna under årets tidigare kvartal. Resultatmässigt bedöms detta motverkas av de kostnadsreducerande åtgärder som genomförts under det tredje kvartalet. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké januari/februari 2002 Årsredovisning 2001 mars 2002 Stockholm den 24 oktober 2001 Hans Hedström, Verkställande direktör Telefon 08-5220 2600 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nyckeltal och statistik Jan Jan Helår Sept Sept Nyckeltal 2001 2000* 2000* [REMOVED GRAPHICS] Rörelsens intäkter, MSEK 78,0 82,2 109,0 Rörelsens kostnader, MSEK -68,1 -58,6 -76,9 Resultat efter finansiella poster, MSEK 10,5 24,0 33,1 Resultat före omstruktureringskostnader och 22,2 24,0 33,1 skatt, MSEK Vinst per aktie, SEK 0,38 0,82 1,14* * Eget kapital per aktie, SEK 0,88 Avkastning på eget kapital, % 76 Vinstmarginal, % 10,1 21,0 21,9 Soliditet, % 45 33 Utveckling per kvartal 01:3 01:2 01:1* 00:4* [REMOVED GRAPHICS] Rörelsens intäkter, MSEK 25,5 28,7 25,3 26,8 Rörelsens kostnader, MSEK -22,6 -25,1 -20,7 -18,2 Rörelseresultat, MSEK 2,9 3,6 4,6 8,6 Rörelsens kostnader exkl. omstruktureringskostnader, MSEK -17,7 -21,9 -17,2 -18,2 Rörelseresultat före omstrukturerings- kostnader, MSEK 7,8 6,8 8,1 8,6 Statistik 010930 010630 010331 001231 [REMOVED GRAPHICS] Förvaltat kapital, MSEK 6 800 8 400 7 400 8 300 Nettoflöde per kvartal, MSEK -28 +398 -41 +844 Antal anställda, st 20 20 18 22 * Avser proforma-siffror ** Vinst före skatt med avdrag för schablonskatt Stockholm · Org.nr: 556602-2777 · www.hqsefonder.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011023BIT01040/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011023BIT01040/bit0003.pdf

Dokument & länkar