Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 *Provisionsintäkterna ökade med 98 procent till 129,1 (65,1) MSEK. *Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar upp- gick till -11,6 MSEK. *Antalet aktiva kunder ökade med 149 procent till 65 200 (26 200) st. *Nettoflöde i HQ.SE Fonder uppgick till +1 360 (+20) MSEK. *Positivt resultat inom båda affärsområden förväntas under 2001. *Styrelsen föreslår utdelning och separatnotering av affärsområdet HQ.SE Fonder. *Styrelsen föreslår att ingen kontant utdelning utgår avseende 2000. *Styrelsen föreslår firmabyte från HQ.SE Holding AB till HQ.SE Aktiespar AB. Verksamhet HQ.SE-koncernens båda affärsområden har under fjärde kvartalet flyttat fram sina positioner väsentligt, trots ett tufft marknadsklimat. Aktiespar Fondkommission har fullt ut integrerats med HQ.SE Fondkommission och där- igenom bildat det nya affärsområdet HQ.SE Aktiespar. Ett resultat av in- tegrationen är att betydande kostnadsmässiga stordriftsfördelar kunnat re- aliseras och HQ.SE Aktiespar utgör idag Sveriges största Internetmäklare, mätt i antal kunder. HQ.SE Fonder avslutade året med mycket goda nettoin- flöden i fonderna. Inflödena både i PPM-valet och på fondmarknaden i öv- rigt överträffade de interna målen, och HQ.SE Fonder ökade därmed sina marknadsandelar under året. För att finansiera förvärvet av Aktiespar Fondkommission genomförde HQ.SE en nyemission om 161 MSEK och en apportemission om 60 MSEK under fjärde kvartalet. Ett teckningsoptionsprogram, riktat till samtliga medarbetare i koncernen, genomfördes samtidigt som nyemissionen. Resultat och ställning Koncernen Resultatet före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar upp- gick till -11,6 MSEK. Omstruktureringskostnaderna uppgick totalt till 19,7 MSEK, varav 11,0 MSEK avser utdelningen av Hagströmer & Qviberg och 8,7 MSEK integrationen med Aktiespar Fondkommission. Goodwillavskrivningarna uppgick till 3,6 MSEK. Rörelseresultatet före skatt uppgick därmed till - 34,9 MSEK. Kostnaderna för marknadsföring uppgick till 35,1 MSEK inom kon- cernen. Under 2000 uppgick provisionsintäkterna till 129,1 (65,1) MSEK och rörel- seintäkterna till 107,2 (67,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 98 pro- cent respektive 59 procent. Rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar var negativ (25,7 procent 1999) och avkastningen på eget kapital var nega- tiv (3 procent 1999). Balansomslutningen uppgick per årsskiftet till 582,9 MSEK, varav goodwill utgjorde 217 MSEK. Eget kapital uppgick per den 31 december 2000 till 346,1 MSEK eller 16,49 SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 210,9 MSEK. Antalet medarbetare per årsskiftet ökade till 74 (30) st. Moderbolaget HQ.SE Holding AB redovisar för 2000 ett resultat före bokslutsdispositio- ner och skatt om -9,9 (-37,1) MSEK. Provisionsintäkterna under perioden uppgick till 0 (32,2) MSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 4,5 (76) MSEK. HQ.SE Aktiespar HQ.SE Aktiespars rörelseintäkter uppgick till 16,7 MSEK och rörelseresul- tatet före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till -43,4 MSEK. Omstruktureringskostnader uppgick till 8,7 MSEK. Goodwill från förvärv av Aktiespar skrivs av över en femårsperiod och belastar re- sultatet för år 2000 med 3,6 MSEK. Provisionsintäkterna uppgick till 20,1 MSEK. Under fjärde kvartalet upp- gick provisionsintäkterna till 9,9 MSEK, en ökning med 102 procent jämfört med tredje kvartalet. Aktiespar Fondkommission, som konsoliderades från och med 2 december 2000, bidrog med provisionsintäkter uppgående till 3,7 MSEK under december månad. Intäktsökningen förklaras också av fortsatt in- flöde av nya kunder och väsentligt ökad aktivitet under december månad. Kunderna gjorde i genomsnitt 2,0 affärer per kund och månad under årets sista månad jämfört med 1,6 affärer per kund och månad som genomsnitt för hela året. Provisionsintäkterna uppgick därmed under december månad till 6,2 MSEK. Marknadsföringskostnader belastade under året rörelseresultatet med 23,1 MSEK. På grund av en större kampanj var kostnaderna för marknadsföring särskilt stora under fjärde kvartalet. Utfallet av kampanjen blev emeller- tid under förväntan, vilket framför allt berodde på den svaga börsutveck- lingen under sista kvartalet. Antalet aktiva kunder uppgick per sista december 2000 till 39 000 (100) st, varav 29 000 förvärvats från Aktiespar Fondkommission. Det totala för- valtade värdet i depå hos HQ.SE Aktiespar uppgår för närvarande till knappt sju miljarder. Inklusive den förvärvade depåkundstocken från PFK, som tillträds först i mitten av februari 2001, uppgår antalet kunder till närmare 53 000 st, och depåvärdet till drygt sju miljarder. Genom sammanslagningen med Aktiespar Fondkommission kunde stora kostnads- besparingar realiseras. I integrationen lades Aktiespar Fondkommissions tidigare IT-plattform ned och de två organisationerna slogs ihop. Väsent- liga besparingar kunde därmed göras av bl a kostnader för systemutveck- ling, datadrift, information och back-office. HQ.SE Aktiespars marknadsandel på Stockholmsbörsen under december 2000 och januari 2001 uppgick till 3,7 respektive 3,8 procent av antalet transak- tioner och 0,6 respektive 0,5 procent av omsättningen, vilket gör HQ.SE Aktiespar till näst störst bland de fristående Internetmäklarna. Tillgängligheten till HQ.SE Aktiespars Internettjänst har varit mycket hög under slutet av året med en tillgänglighetsgrad överstigande 99,9 procent. Den alltmer komplicerade systemmiljön har tillsammans med den ökade kund- stocken emellertid inneburit att svarstiderna på hemsidan på Internet ökat. Ett arbete inleddes under början av 2001 för att åtgärda detta, och svarstiderna har därefter successivt förbättrats. I november lanserades ett samarbete med American Express avseende ett lo- jalitetsprogram. Kunderna kan idag få American Express Membership Rewards- poäng när de genomför aktieaffärer hos HQ.SE Aktiespar. Samarbetet är det första i sitt slag som American Express genomför i Europa. HQ.SE Aktiespar bedriver f n ett utvecklingsarbete av den nya versionen av hemsidan på Internet. Därigenom kommer HQ.SE Aktiespar att kunna erbjuda kunderna väsentligt förbättrad information och funktionalitet. Lanseringen är planerad till mitten av våren. HQ.SE Fonder Rörelseintäkterna steg med 54 procent till 80 (52) MSEK och rörelseresul- tatet steg med 106 procent till 33 (16) MSEK. Intäktsökningen förklaras av att det förvaltade kapitalet under 2000 var betydligt större än under 1999. Det är en följd av den goda börsutveck- lingen under 1999 samt mycket goda nettoflöden under 2000. Rörelseresultatet belastades med marknadsföringskostnader om 10,8 (1,1) MSEK. I huvudsak har marknadsföringen koncentrerats kring lanseringarna av två nya fonder samt PPM-valet. HQ.SE Fonder förvaltar totalt tolv värdepappersfonder, varav åtta aktie- fonder, tre räntefonder samt en blandfond. Förvaltat kapital uppgick per årsskiftet till 8 270 (7 480) MSEK, fördelat på 7 860 MSEK i aktiefonder- na, 320 MSEK i räntefonderna samt 90 MSEK i blandfonden. Antalet kunder uppgick per årsskiftet till 26 200 (26 100) st. 2000 innebar ett rekordår för fondsparande i Sverige. Nettosparandet, dvs insättningar minus uttag, ökade med 71 procent till 99 Mdr jämfört med 1999, inklusive 36 Mdr från PPM. För HQ.SE Fonders del uppgick nettospa- randet till 1 360 MSEK, inklusive 460 MSEK från PPM, att jämföra med 20 MSEK 1999, varvid HQ.SE Fonders marknadsandel av nettoflödena ökade till 1,38 (0,03) procent. HQ.SE Fonders marknadsandel, baserat på förvaltat ka- pital, uppgick per årsskiftet till 0,92 (0,88) procent. Årets stora hän- delse på den svenska fondmarknaden utgjorde höstens PPM-val då miljontals svenskar skulle välja fonder för totalt 56 Mdr. Nära 70 procent gjorde ett aktivt val, och påverkade därmed hur en del av det allmänna pensionsspa- randet skulle förvaltas. 1,2 procent av dessa medel tillföll HQ.SE Fonder. Flertalet aktiebörser hade efter ett fantastiskt 1999 en negativ utveck- ling under 2000. Det förklaras främst av att värderingarna av teknologiak- tier omprövats. Detta påverkade också Stockholmsbörsen högst påtagligt som sjönk 12 procent. Därtill kommer att kurssvängningarna varit ovanligt sto- ra. Den svaga aktiebörsutvecklingen fick till följd att räntefonder kunde uppvisa en relativt sett mycket god utveckling. Bäst gick det för HQ.SE Obligationsfond, +7,8 procent, följt av HQ.SE Swedish High Yield och HQ.SE Likviditetsfond. Bland aktiefonderna utvecklades HQ.SE Rysslandsfond bäst, +1,4 procent, samtidigt som jämförelseindex sjönk med 18,1 procent. HQ.SEs största fonder, HQ.SE Strategifond och HQ.SE Sverigefond, som i huvudsak investerar på den svenska aktiemarknaden, sjönk visserligen under året men utvecklades också de betydligt bättre än respektive jämförelseindex. HQ.SE har under 2000 börjat marknadsföra två nya fonder i syfte att gör fondutbudet mer attraktivt. HQ.SE Absolut Strategi, vilken startades i slutet av december 1999, är en global blandfond som investerar i våra bäs- ta investeringsidéer på aktie- och räntemarknaderna. Fondens risknivå va- rierar över tiden, bl a genom att andelen räntepapper justeras beroende på marknadsutsikterna. I april 2000 startades HQ.SE Gorilla, en aktiefond som investerar inom Internet-, teknologi-, telekommunikation- och mediasekto- rerna. Gemensamt för de två nya fonderna är att förvaltningsavgiften ut- görs dels av en fast avgift, vilken är lägre än för de andra fonderna, och dels av en rörlig avgift som tas ut vid eventuell överavkastning. Det operativa arbetet under året har i huvudsak varit inriktat på att ska- pa fortsatt goda förutsättningar för bra förvaltningsresultat, utveckla samarbetet med de viktigare distributörerna, etablera nya samarbeten med distributörer samt utveckla nya produktidéer. Därutöver har ett arbete med att förbättra kommunikationen med fondandelsägarna genomförts, i huvudsak genom koncernens Internettjänst. Sedan april är det möjligt att handla med HQ.SEs fonder via Internet. Utdelning av HQ.SE Fonder Både HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder har, tidigare än förväntat, uppnått den kritiska massa som krävs för lönsamhet och möjlighet att med egna re- surser kunna utveckla verksamheten. Uppbyggnaden av organisation och till- växten i intjäningsförmåga inom respektive affärsområde under det senaste året har skapat förutsättningar för ytterligare fokusering och renodling inom HQ.SE-koncernen. Marknaden för både fondförvaltning och värdepappershandel på Internet har under det senaste året också genomgått en konsolidering, och de väsentliga synergier som realiserats i strukturaffärer på respektive marknad förvän- tas leda till att konsolideringen även fortsätter framöver. HQ.SE har för avsikt att ta en aktiv roll i denna konsolideringsprocess. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att genomföra en utdelning av verksamheten inom affärsområdet HQ.SE Fonder till aktieägarna. Beslutet avses genomföras med stöd av Lex Asea vid ordi- narie bolagsstämma. De koncernsynergier som finns idag, bland annat inom distribution av fonder via Internet, kommer även efter en uppdelning att säkerställas genom långsiktiga samarbetsavtal. Hans Hedström, som är chef för affärsområdet HQ.SE Fonder, föreslås tillträda som verkställande di- rektör i det utdelade bolaget. Utdelningen bedöms kunna genomföras under slutet av maj månad. Utsikter för 2001 Den organiska tillväxten och de strukturåtgärder som genomförts under 2000 har skapat de förutsättningar och stordriftsfördelar som krävs för lönsam- het. De fasta rörelsekostnaderna inklusive kostnader för marknadsföring inom nuvarande koncernstruktur uppgår till 12-13 MSEK per månad. Under rå- dande förhållanden förväntas båda verksamhetsområden visa positivt resul- tat före goodwillavskrivningar under 2001. Övrigt Utdelning av Hagströmer & Qviberg och inlösen I juni 2000 genomfördes utdelningen av aktierna i dotterbolaget Hagströmer & Qviberg AB och i september avslutades inlösenprogrammet varvid totalt 203 MSEK skiftades ut till aktieägarna. Nyemission och teckningsoptionsprogram Med anledning av förvärvet av Aktiespar Fondkommission slutfördes i novem- ber 2000 en nyemission med företrädesrätt på villkoren 1:2 på 25 SEK om- fattande 6 424 857 aktier, och en apportemission till Aktiesparinvest AB omfattande 1 715 000 aktier. Efter emissionerna uppgår antalet utestående aktier till 20 989 571 st. I samband med emissionerna genomfördes också ett delägarprogram riktat till samtliga anställda i koncernen. Programmet omfattar teckningsoptioner avseende 1 528 470 aktier, vilket motsvarar en utspädning uppgående till 6,8 procent efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Lösenkursen är 43,23 SEK per aktie och löptiden är till och med februari 2003. Aktieägare Enligt aktieboken per årsskiftet 2000 utgjorde följande företag och perso- ner de största registrerade ägarna. Andelen som ägs av svenska institutio- ner beräknas uppgå till 52 procent och andelen utländska ägare beräknas uppgå till 8 procent. Antalet aktieägare var 6 804 st. Andel av ak- tiekapital Tio största ägarna Antal och röster (procent) TMT One 8 063 944 38,4 Sveriges Aktiesparares 1 715 000 8,2 Riksförbund Mats Qviberg (inkl fa- 829 250 4,0 milj) Sten Dybeck (inkl fa- 809 692 3,9 milj och bolag) Fidelity fonder 588 000 2,8 HQ.SE fonder 440 000 2,1 Stefan Dahlbo (inkl fa- 303 580 1,4 milj och bolag) Öresund 246 862 1,2 Catella fonder 230 000 1,1 Brideglen Impex 224 500 1,1 Övriga 7 538 743 35,8 Summa 20 989 571 100,0 Utdelning Styrelsen föreslår att bolagstämman fattar beslut om utdelning av verksam- heten inom affärsområdet HQ.SE Fonder till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen att ingen kontant utdelning utgår för 2000. Firmaändring Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att HQ.SE Holding AB byter firma till HQ.SE Aktiespar AB. Bolagsstämma Bolagsstämma hålls den 4 april kl 17.00 på Moderna Museet i Stockholm. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor från mit- ten av mars och kommer dessutom att skickas ut till aktieägarna. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning mars 2001 Bolagsstämma 4 april 2001 Delårsrapport januari-24 april mars 2001 2001 Delårsrapport januari-augusti juni 2001 2001 Delårsrapport januari-oktober september 2001 2001 Stockholm den 8 februari 2001. Styrelsen i HQ.SE Holding AB säte: Stockholm ¤ Org.nr: 556274-8458 ¤ Internet: www.hq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar