Delårsrapport, januari - september 2001

Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 272,6 Mkr ·Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 272,6 Mkr (210,1). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 18,9 Mkr (56,5). ·Periodens resultat efter skatt uppgick till 310,9 Mkr (162,3) och har påverkats av en positiv resultateffekt om 109 Mkr som en följd av sänkt inkomsttaxering. ·För jämförbart fastighetsbestånd ökade fastighetsförvaltningens nettohyror jämfört med föregående år med 14,1 procent och bruttoresultatet med 26,8 procent eller med 37,4 procent exklusive särskilda projekt. ·Hyresintäkter ökar med 69 procent på under perioden omförhandlade avtal. · Stockholm den 24 oktober 2001 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga:Delårsrapport januari - september 2001. Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Clas Hjorth, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00 .HUFVUDSTADEN Delårsrapport, januari - september 2001 ·Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 272,6 Mkr (210,1). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 18,9 Mkr (56,5). ·Periodens resultat efter skatt uppgick till 310,9 Mkr (162,3) och har påverkats av en positiv resultateffekt om 109 Mkr som en följd av sänkt inkomsttaxering. ·För jämförbart fastighetsbestånd ökade fastighetsförvaltningens nettohyror, jämfört med föregående år, med 14,1 procent och bruttoresultatet med 26,8 procent eller med 37,4 procent exklusive särskilda projekt. ·Hyresintäkter ökar med 69 procent på under perioden omförhandlade avtal. · KONCERNENS RESULTAT Fastighetsförvaltning 1) Bruttoresultatet uppgick under perioden till 406,0 Mkr (329,4). Exklusive kostnader för särskilda projekt ökade bruttoresultatet med 33,9 procent. Fastighetsförvaltningens nettohyror uppgick under perioden till 824,4 Mkr (749,2), vilket motsvarar en ökning om 10,0 procent. I ökningen ingår genomförda förvärv och försäljningar med netto -26,3 Mkr. För jämförbart fastighetsbestånd uppgick ökningen till 14,1 procent och ökningen av brutto-resultatet till 26,8 procent eller till 37,4 procent exklusive särskilda projekt. Av fastighetsförvaltningens nettohyror svarade Affärsområde Stockholm för 562,6 Mkr (509,3), Affärsområde NK för 181,3 Mkr (170,4) och Affärs område Göteborg för 80,5 Mkr (69,5). Fastighetsförvaltningens kostnader uppgick under perioden till 418,4 Mkr (419,8). Fördelat per affärsområde svarade Affärsområde Stockholm för 272,3 Mkr (274,1), Affärsområde NK för 109,3 Mkr (111,5) och Affärsområde Göteborg för 36,8 Mkr (34,2). Av Affärsområde Stockholms totala underhållskostnader svarade särskilda projekt för 64,3 Mkr (27,9). Mkr Sth NK Gbg Totalt Nettohyror 562,6 181,3 80,5 824,4 Kostnader -272,3 -109,3 -36,8 -418,4 Bruttoresultat 290,3 72,0 43,7 406,0 Omsättningshyrestillägg i NK-fastigheterna, som år 2000 uppgick till 20,7 Mkr, redovisas i kvartal 4. Utöver detta förekommer inga säsongsvariationer. Övrig verksamhet Övrig verksamhet innefattar parkeringsrörelsen i Parkaden i Stockholm, konferensrörelsen i World Trade Center i Stockholm samt hotellrörelsen i Norrmalmstorg 1 i Stockholm. Parkeringsrörelsen i World Trade Center ingår från och med 2001 i fastighetsförvaltningen. Nettoomsättningen var 87,5 Mkr (63,3), kostnaderna uppgick till 71,6 Mkr (50,0) och bruttoresultatet till 15,9 Mkr (13,3). Övriga resultatposter Central administration uppgick till -22,3 Mkr (-18,9). Jämförelsestörande poster för perioden på 18,9 Mkr (56,5) 2) avser främst de under 2000 försålda Liljeholmenfastigheterna. Finansiella intäkter och kostnader var netto -145,9 Mkr (-173,7). Koncernens skatt (såväl aktuell som uppskjuten skatt) uppgick under perioden till 38,3 Mkr (-47,8). Den positiva skatten beror på att Skattemyndigheten i Stockholm har bifallit Förvaltnings AB Norrilens (f d Hufvudstaden International AB) omprövningsyrkande avseende bolagets taxering 1998, vilket innebär att inkomsttaxeringen sänkts med 401 Mkr. Resultateffekten uppgår till 109 Mkr. SÄRSKILDA PROJEKT Särskilda projekt avser kostnadsförda åtgärder som förädlar och utvecklar fastigheter. De kostnader som uppstår i samband härmed belastar på kort sikt resultatet. På längre sikt ökar dock de särskilda projekten avkastningen i fastighetsbeståndet. I resultatet ingår kostnader om 72,4 Mkr (27,9). Kostnaderna avser främst Orgelpipan 7, Klarabergs-gatan 56-64 i Stockholm, där en ombyggnad av drygt 10 000 kvm för Postgirot Bank AB genomförs och beräknas vara avslutad i december 2001, Hästhuvudet 26, Kungsgatan/Sveavägen i Stockholm, främst avseende fasadarbeten, samt Femmanhuset i Göteborg, där en utbyggnad av kommunikationsbalkonger och rulltrappor har gjorts. Arbetena i såväl Hästhuvudet 26 som Femmanhuset är avslutade. INVESTERINGAR De totala investeringarna i fastigheter och inventarier uppgick under perioden till 86,4 Mkr (80,5) 3) . De enskilt största posterna avser uppförandet av en ny byggnad i kvarteret Skären vid Norrmalmstorg i Stockholm, den pågående investeringen i Orgelpipan 7, Klarabergsgatan 56- 64, Stockholm samt den avslutade investeringen i Femmanhuset i Göteborg. FASTIGHETSBESTÅNDET Det bokförda värdet på Hufvudstadens fastighetsbestånd uppgick till 10 547,8 Mkr (10 534,8 vid årsskiftet) och den uthyrbara ytan till 434 210 kvm (429 542 vid årsskiftet). Den totala ytvakansgraden per 30 september var 2,4 procent (2,6 vid årsskiftet) och den totala hyresvakansgraden 2,3 procent (1,9 vid årsskiftet). HYRESMARKNADEN I centrala Stockholm och centrala Göteborg har hyresutvecklingen planat ut, främst beroende på en avtagande ekonomisk tillväxt. En låg vakans har dock bidragit till att bibehålla hyrorna på en fortsatt hög nivå för välbelägna kontors- och butikslokaler i Stockholms mest eftersökta delmarknader. Intresset för moderna kontors- och butikslokaler i Göteborgs mest eftersökta lägen är fortsatt stabilt. På kontorsmarknaden råder balans mellan utbud och efterfrågan samtidigt som vakanserna i de attraktivaste områdena är låga. Koncernens pågående omförhandlingar för såväl kontors- som butikslokaler fortsätter att utvecklas posititvt. Totalt har under perioden cirka 53 000 kvm omförhandlats till ett värde av cirka 202 Mkr. I genomsnitt har dessa omförhandlingar resulterat i en ökning av hyresintäkten med 69 procent. FINANSIERINGSSTRUKTUR Hufvudstadens upplåning uppgick till 4 292,8 Mkr (4 248,1 vid årsskiftet). Den genomsnittliga ränte-bindningstiden var 22 månader, den genomsnittliga kapitalbindningstiden 26 månader och den genom-snittliga räntekostnaden 5,0 procent. Nettoskulden var 4 199,0 Mkr (4 022,5 vid årsskiftet). Kapitalbindningsstruktur, 30 september 2001 Förfallo- Volym, Andel, Tidpunkt Mkr % 2001 491,4 12 2002 1 005,3 23 2003 600,4 14 2004 905,7 21 2005 500,0 12 2006 790,0 18 Totalt 4 292,8 100 Räntebindningsstruktur, 30 september 2001 Förfallo- Volym, Andel, Genomsnittlig Tidpunkt Mkr % effektiv ränta, % 2001 1 156,4 27 4,8 2002 830,3 19 4,8 2003 600,4 14 4,4 2004 905,7 21 5,3 2005 300,0 7 5,6 2006 500,0 12 5,7 Totalt 4 292,8 100 5,0 MODERBOLAGET Periodens resultat efter finansnetto var -116,3 Mkr (55,3), varav 212,1 Mkr avser nedskrivning av aktier beroende på överföring av tillgångar, som resulterat i motsvarande ökning av uppskrivningsfonden. Likvida medel vid periodens utgång var 80,4 Mkr (106,7 vid årsskiftet). Investeringar i fastigheter och inventarier uppgick under perioden till 71,0 Mkr (245,2). AVSKRIVNINGAR För att vidmakthålla byggnadernas höga kvalitet och standard över tiden genomför Hufvudstaden löp-ande underhållsåtgärder. De vidtagna åtgär derna redovisas till stora delar i resultaträkningen. Med anledning av ovanstående har från och med 1 januari 2001 nya procentsatser tillämpats vid avskrivningar på byggnader: Ny Tidigare Byggnader: kontor 1% 2% Byggnader: varuhus, parke- 2% 3% ringshus, hotell, restauranger World Trade Centerbyggnaden redovisas från och med 1 januari 2001 som anläggningsfastighet. Om de nya avskrivningsprinciperna hade tillämpats för motsvarande period 2000, skulle avskrivningarna uppgått till 69,3 Mkr. KVARTAL 3 4) Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 145,6 Mkr (123,0). Exklusive kostnader för särskilda projekt ökade bruttoresultatet med 39,3 Mkr eller 31,6 procent. Nettohyrorna uppgick till 275,4 Mkr (254,6), vilket motsvarar en ökning om 8,2 procent, som främst beror på hyreshöjningar. Genomförda förvärv och försäljningar påverkade nettohyrorna med -10,4 Mkr. Fastighetsförvaltningens kostnader uppgick till 129,8 Mkr (131,6), en minskning med 1,8 Mkr. Bruttoresultatet för Övrig verksamhet uppgick till 5,3 Mkr (3,6). Nettoomsättningen uppgick till 27,4 Mkr (19,8) och verksamhetens kostnader till 22,1 Mkr (16,2). Periodens skatt är positiv och uppgår till 86,1 Mkr (-11,6) som en följd av sänkt inkomsttaxering 1998 med 401 Mkr avseende Förvaltnings AB Norrilen. NYA REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Den 1 januari 2001 trädde ett antal nya rekommendationer i kraft. Hufvudstadens redovisning påverkas främst av RR9 Inkomstskatter. Härav följer att redovisningen av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder utökas, varvid bland annat skatte-mässiga underskottsavdrag värderas. Motsvarande skatteintäkt respektive skattekostnad redovisas i resultaträkningen. Hufvudstaden har tidigare netto-redovisat gjorda uppskrivningar av fastigheter med beaktande av uppskjuten skatt. Detta bruttoredo-visas nu med ett belopp motsvarande 1 356,5 Mkr. I föreliggande delårsrapport har de nya Redovisningsrekommendationerna tillämpats, varvid även alla jämförelsetal har omräknats enligt de nya prin-ciperna. Omräkningen har gjorts enligt RR5 Redo-visning av byte av redovisningsprinciper. Effekten på ingående eget kapital framgår av not 1 och 2. KOMMANDE INFORMATION Bokslutskommuniké 2001 7 februari 2002 Årsredovisning 2001 mars 2002 Informationen publiceras även på Hufvudstadens hemsida, www.hufvudstaden.seUnder 2000 ingick de nu försålda Liljeholmenfastigheterna samt den förvärvade fastigheten Pumpstocken 13 från 1 september 2000. Under 2001 ingår den förvärvade fastigheten Norrmalmstorg 1. Jämförelsestörande poster för år 2000 avser i sin helhet SPP-medel. Exklusive förvärv år 2000. Under 2000 ingick de nu försålda Liljeholmenfastig-heterna samt den förvärvade fastigheten Pumpstocken 13 från 1 september 2000. Under 2001 ingår den förvärvade fastigheten Norrmalmstorg 1. Jämförelsetalen avser kvartal 3 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00780/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00780/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar