Detaljhandeln håller sig flytandeDetaljhandeln håller sig flytande

HUI lämnar prognosen för detaljhandelns försäljningsutveckling oförändrad på 1,0 procent för år 2009. Mätt i volym skrivs prognosen ned med en halv procentenhet till 0,0 procent. 2009 blir således det svagaste året sedan 1996, men tillväxten för detaljhandeln som helhet blir åtminstone inte negativ. Bland många av sällanköpsvaruhandelns branscher lämnar lågkonjunkturen emellertid spår i form av kraftiga försäljningsminskningar.

Vårens detaljhandelsförsäljning har utvecklats i takt med HUI:s prognos och ligger hittills på drygt 1 procent mätt i löpande priser. Även om detaljhandelns försäljning som helhet stiger är tiderna svåra och antalet konkurser i detaljhandeln har under 2009 ökat med 61 procent. Prognosen för detaljhandelns försäljningsutveckling för innevarande år behålls oförändrad på 1,0 procent, mätt i löpande priser. Med tanke på att jämförelsetalen under hösten är betydligt svagare än hittills under våren och att hushållens och detaljhandelsföretagens optimism ökat kan en höjning av prognosen vara lockande. Bedömningen är emellertid att optimismen återigen kommer att dala i takt med att arbetslösheten ökar.

Mellan branscherna har utvecklingen varierat stort och HUI genomför en rad förändringar. Dagligvaruhandeln har, understödd av fortsatt starka prisökningar, fortsatt att öka starkt och HUI skriver upp försäljningstillväxten mätt i löpande priser till 4,5 procent (tidigare 3,0 procent). Samtidigt har sällanköpsvaruhandeln gått något sämre och prognosen skrivs ned från -1,0 till -1,5 procent. Svagast utveckling återfinns hos möbel- och byggvaruhandeln som hittills har backat med knappt 10 procent.

Mätt i volym skriver HUI ned prognosen till följd av ökade priser inom livsmedelshandeln och svagare prisminskningar inom sällanköpsvaruhandeln. Volymutvecklingen för 2009 prognostiseras därför landa på 0,0 procent. Under 2010 väntas handelns utveckling bli bättre, men utvecklingstakten befinner sig fortfarande betydligt lägre än de senaste årens genomsnitt.

Procentuell tillväxttakt i svensk ekonomi, fasta priser, utfall och prognoser.

2007 2008 2009 2010

BNP

2,5

-0,2

-4,5

0,5 Hushållens konsumtion 3,0 -0,2 -1,5 1,5 Total detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror 5,6 2,6 7,7 1,1 -0,7 2,5 0,0 1,5 -1,0 2,0 1,5 2,0

För en fullständig beskrivning av HUI:s konjunkturbedömning, se bifogad rapport.

Kontaktpersoner: Jonas Arnberg, 08-762 72 90 Jessica Lindblom, 08-762 72 85 Linda Thunström, 08-762 72 83

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar