Ny rapport från HUI: Obeskattade cigaretter kostar staten 2 miljarder per årPressmeddelande: Obeskattade cigaretter kostar staten 2 miljarder per år Ny rapport från HUI visar att ett av sex cigarettpaket inte är skattat i Sverige.
Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Svenska Tobaksleverantörsföreningen analyserat marknaden för obeskattade cigaretter. Denna innefattar cigaretter som smugglats in i landet alternativt förts in av privatpersoner på resande fot. För att uppskatta storleken på denna marknad har 10 000 cigarettpaket plockats. Resultatet visar att drygt 15 procent av cigarettpaketen inte är beskattade i Sverige. Dessutom har marknaden för misstänkt billiga cigaretter undersökts. Detta är cigaretter av relativt okända märken som säljs så billigt att de omöjligt kan vara fullt beskattade i Sverige. Dessa beräknas stå för ytterligare upp till 1,3 procent av den totala cigarettmarknaden i Sverige. Skattningen av marknaden för obeskattade cigaretter är förmodligen i underkant eftersom HUI inte har haft möjlighet att identifiera förfalskade paket med svensk varningstext.

Denna undersökning gjordes även 2008 och även då beräknades marknaden för obeskattade cigaretter till drygt 15 procent. Den svaga svenska kronan gör utländska cigaretter relativt dyrare samtidigt som utlandsresandet har minskat till följd av lågkonjunkturen vilket leder till minskad privatimport av cigaretter. Dessa två faktorer borde leda till en minskad konsumtion av obeskattade cigaretter, men detta är inte fallet enligt HUI:s undersökning.

HUI har också genomfört en attitydundersökning med hjälp av Temo/Synovate. Denna visar att acceptansen för billiga cigaretter som förts in från utlandet är hög samt att tillgången på billiga cigaretter upplevs öka.

Rapportens huvudsakliga slutsatser ? Den svarta sektorn, eller marknaden för obeskattade cigaretter, är stor. HUI har räknat 10 000 cigarettpaket och drygt 15 procent visade sig sakna svensk varningstext.
? Billiga cigaretter som omöjligt kan ha full skattetäckning står för ytterligare upp till 1,3 procent av marknaden. ? Attityderna till billiga cigaretter som förts in ifrån utlandet tycks vara öppna och tillgängligheten har enligt en konsumentundersökning vi genomfört ökat.
o 6 av 10 rökare uppger att de tycker det är OK att köpa billiga cigaretter som har förts in från utlandet.
o 3 av 4 svenskar tror att det är vanligt att man köper sådana cigaretter o 7 av 10 av dem som har en uppfattning, upplever att tillgängligheten på sådana cigaretter har ökat ? Den organiserade brottsligheten uppskattas spela en stor roll i den illegala tobakshandeln. En ökad efterfrågan på obeskattade cigaretter i Sverige riskerar därför att medföra ökad brottslighet.
? De förlorade skatteintäkterna till följd av obeskattade cigaretter uppgick till cirka 2 miljarder kronor år 2008.

Bifogat hittar du rapporten i sin helhet.

Kontaktpersoner: Martina Elfgren Lilja, VD Tobaksleverantörsföreningen 010-47 18 532 Jonas Arnberg, analytiker HUI, 08-762 72 90 Nora Prochazka, analytiker HUI, 08-762 72 88

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Organisationsnr. 556185–8498 Besöksadress: Regeringsgatan 60 E-post hui@hui.se Telefon: (vx) 08 - 762 72 80 Postadress: 103 29 Stockholm www.hui.se Telefax: 08 - 679 76 06

1 HUIs Konjunkturprognos 2007:1

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar