Delårsrapport januari – juni 2007

• Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 59,1 Mkr (62,0 Mkr), för sexmånadersperioden 112,7 Mkr
(113,3 Mkr)
• Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 4,9 Mkr (6,1 Mkr), för sexmånadersperioden 10,1 Mkr (10,3 Mkr)
• Periodens resultat i kvartalet uppgick till 3,4 Mkr (4,0 Mkr), för sexmånadersperioden 6,9 Mkr (6,7 Mkr)
• Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 1,26 kr (1,54 kr), för sexmånadersperioden 2,62 Mkr (2,57 kr)
• Koncernens förvärv av Dana Douglas Inc. genomfördes under andra kvartalet med tillträde den 2 juli 2007
• Peter Lindquist tillträdde som ny VD och Koncernchef den 21 maj 2007
• Prognos för 2007: Fortsatt ökad omsättning och förbättrat resultat

VD har ordet
”Hög tillväxt på exportmarknaderna gör att vi ser fortsatt positivt på framtiden”

Efter 6 veckor som ny VD för Human Care kan jag konstatera att det finns en bra grund i bolaget att bygga vidare på. Det finns goda möjligheter att nå högre effektivitet inom inköp och försäljning samt att genom ökad kostnadsreduktion hävda sig väl i konkurrensen framöver.
Nettoomsättningen för de första sex månaderna 2007 var i linje med 2006 även om den ökande försäljningen till länder i Östeuropa inte fullt ut kunde kompensera för den lägre försäljningen i Sverige och England. Vår bedömning är att Nordamerika har en mycket stark potential för Human Care och vi fortsätter att stärka vår försäljningsorganisation i USA och Kanada. Arbetet med att ta Dana Douglas produkter till den amerikanska marknaden och Human Care produkter till Kanada har redan påbörjats. På sikt bedöms resultateffekten från sådana synergier vara betydande men marginella under detta år.

Under det andra kvartalet 2007 genomfördes förvärvet av Dana Douglas Inc., med tillträde den 2 juli 2007. Bolaget omsatte senaste räkenskapsåret 7 MCAD (45 Mkr) med ett rörelseresultat på 1,5 MCAD (9,7 Mkr). Förvärvet stärker Human Care’s lönsamhet och kassaflöde från och med tredje kvartalet.
Vi har märkt av priskonkurrens i Norge inom produktområdet för Taklyftar samt i England för produktområdet Specialhissar. Trots detta ökade periodens resultat med 2 procent jämfört med samma period föregående år.

Den höga tillväxten på våra exportmarknader gör att vi ser fortsatt positivt på framtiden. Exporten ökade under de första sex månaderna med 8 % och vår exportandel uppgår nu till 47 procent av nettoomsättningen. Inom produktområdet Taklyftar har ett nytt distributionsavtal tecknats med företaget Lisclare som kommer att representera Human Care både på den irländska och engelska marknaden. Lisclare har lagt en första större order som har levererats under andra kvartalet. Det är framför allt inom produktområdet Specialhissar som orderingången ökar, tack vare en fortsatt stark nybyggnation samt att vi ökar försäljningen på vissa exportmarknader.

Trots en positiv utveckling av Human Care under de senaste åren finns det grundläggande utmaningar i bolaget. Den nya ledningen kommer att fokusera sitt arbete på att accelerera tillväxten både organiskt och genom förvärv. För att finansiera framtida förvärv måste arbetet med kapitalrationalisering intensifieras. Omstruktureringskostnader avseende avgångsvederlag för personal har tagits i marginell omfattning under andra kvartalet och kommer att fortsätta belasta resultatet under resten av året. Produktutvecklingsinvesteringar i såväl existerande som nya produktlinjer samt förstärkning av försäljningsorganisationer i Europa och Nordamerika är nödvändiga för att säkra en accelererad organisk tillväxt. En kontinuerlig process av identifiering av förvärv pågår. Trots dessa investeringar i organisation, produktutveckling och marknad håller vi fast vid vår prognos om fortsatt ökad omsättning och förbättrat resultat.

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar