Bokslutskommuniké 2012

Hans Linnarson, VD och koncernchef:
”Marknadsförhållandena i Europa försvagades avsevärt under fjärde kvartalet. Den makroekonomiska osäkerheten gjorde att handeln var försiktig med att bygga lager inför kommande säsong. Försäljningen av säsongsprodukter som snöslungor och motorsågar minskade främst på grund av konsumenternas svagare efterfrågan. Försäljningen påverkades också negativt av att vissa nyligen lanserade handhållna produkter försenats. Rörelseresultatet påverkades negativt av den lägre försäljningsvolymen, samt av produkt- och försäljningskanalmixen.
    För Amerika var försäljningen av skogs-och trädgårdsprodukter något lägre under kvartalet, främst till följd av en svag efterfrågan på snöslungor. Rörelseförlusten för Amerika minskade under året, men arbetet med att ytterligare stärka resultatet fortsätter.
    Construction fortsatte dra nytta av en positiv utveckling i Nordamerika. Rörelseresultatet för affärsområdet fortsatte förbättras, även om försäljningen i kvartalet minskade till följd av vikande efterfrågan på marknader utanför Nordamerika.
    Koncernen är väl förberedd för den nya säsongen, då införsäljningen till våra viktigaste handelspartners ligger på tillfredsställande nivåer.
    Idag presenterade koncernen en investering på 1 miljard i nyckelteknologier. Satsningen på tillverkning av motorsågskedjor och cylindrar kommer att ytterligare stärka vår ledande position inom motorsågar. Genom att utöka med motorsågskedjor skapar vi också en möjlighet att växa inom reservdelsmarknaden, där kedjorna representerar den största eftermarknadskategorin.
    På kort sikt ser efterfrågan positiv ut för Nordamerika. Den europeiska marknaden väntas fortsätta vara en utmaning då den makroekonomiska osäkerheten kvarstår. Åtgärderna för förbättrad kostnadsstruktur som tillkännagavs i november fortskrider enligt plan och kommer att stödja resultatet för 2013.”

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 476 Mkr (4 994). Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med -8%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -618 Mkr (-236). Exklusive jämförelsestörande poster, avseende tidigare annonserade kostnader för personalneddragningar, uppgick rörelseresultatet till -362 Mkr (-236).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -451 Mkr (-144).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,87 kronor (-0,39).

Helåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 834 Mkr (30 357). Justerat för valutakursförändringar var nettoomsättningen oförändrad.
  • Rörelseresultatet ökade till 1 615 Mkr (1 551). Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet till 1 871 Mkr (1 615).
  • Det operativa kassaflödet förbättrades till 1 144 Mkr (-472).
  • Resultat per aktie ökade till 1,78 kronor (1,73).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor (1,50) per aktie för 2012.

Telefonkonferens
En telefonkonferens med Hans Linnarson, VD och koncernchef, och Ulf Liljedahl, CFO, äger rum kl 10:00 den 13 februari 2013. För deltagande, ring 08-5052 0110 eller +44 (0)20 7162 0077, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet. För att delta via internet, se www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen läggs ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
Ulf Liljedahl, Finansdirektör, tel. 08-738 94 42
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35
Mediakontakter, tel. 08-738 90 80

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2013 kl 08:00.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar