Delårsrapport januari – mars 2015

Kai Wärn, VD och koncernchef:
“Sedan den 1 januari, verkar Husqvarna Group under en ny varumärkesbaserad divisionsstruktur. Den nya organisationen ska ses som en proaktiv åtgärd för att positionera Husqvarna för nästa fas, 2016 och därefter, med större fokus på lönsam tillväxt. Under 2015 kommer emellertid fokus fortsatt vara på återhämtning av rörelsemarginalen genom det accelererade förbättringsprogrammet (AIP).

Sammantaget har året börjat bra för oss. Koncernens rörelseresultat ökade med 22% till 1 112 Mkr (908), trots en valutajusterad försäljningsnedgång på -3%. Motsvarande rörelsemarginal ökade till 10,2% (9,4). Även om den totala försäljningen minskade, var utvecklingen i termer av divisionsmix positiv. Försäljningen ökade med 9% i båda våra högmarginalsdivisioner, skogs- och trädgårdsdivisionerna Husqvarna och Gardena. Consumer Brands försäljning minskade med -21%, vilket främst speglar den sena inledningen på säsongen till följd av ytterligare en kall vinter i USA, men också av vår ambition att prioritera värde före intäkter. Construction inledde trögt, främst på grund av externa orsaker, men försäljningen förbättrades successivt och slutade på en ökning med 2%, men med en betydligt högre försäljningstakt i mars månad.

AIP fortsätter att leverera enligt plan och trenden med förbättrade brutto- och rörelsemarginaler för koncernen fortsätter. Marginalerna har påverkats positivt av fortsatt påverkan från de två viktigaste komponenterna i vårt förbättringsprogram; kostnadsminskningar drivna av Operational Excellence och försäljningstillväxt i våra produktledarskapsområden - det senare med en positiv inverkan på mixen. Några av framstegen motverkades av ogynnsam volympåverkan till följd av den lägre försäljningen i Consumer Brands. Däremot lyftes resultatet för koncernen av positiva effekter av förändringar i valutakurser, då valutasäkringar kompenserade för större delen av de negativa transaktionseffekterna.  

Den senaste tidens valutarörelser har gynnat oss på kort sikt, men på längre sikt förväntas de ha en negativ inverkan, i huvudsak med avseende på den stärkta USD. Även om rörelseresultatet och marginalåterhämtningen varit stabil sedan införandet av AIP-programmet har ytterligare förbättringsområden identifierats, såsom indirekt material och logistik samt kapacitets- och effektivitetsåtgärder, för att kompensera för den negativa inverkan från valutarörelserna."

Första kvartalet, januari - mars 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 13% till 10 928 Mkr (9 685). Justerat för valutakurseffekter minskade nettoomsättningen med -3%.
    - Tillväxt för Husqvarna, Gardena och Construction, medan Consumer Brands minskade väsentligt.
  • Rörelseresultatet ökade med 22% till 1 112 Mkr (908).
    - Operational Excellence kostnadsminskningar samt en gynnsam divisionsmix.
  • Positiva effekter av förändringar i valutakurser på kort sikt uppgående till 107 Mkr.
  • Resultat per aktie ökade till 1,37 kronor (1,08).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -2 410 Mkr (-1 960).

Telefonkonferens
En telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Jan Ytterberg, CFO, hålls kl 13:45 den 21 april 2015. För deltagande, ring 08-5052 0110 eller +44 (0)20 7162 0077, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet. För att delta via internet, se www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
Jan Ytterberg, Finansdirektör, tel. 08-738 90 77
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2015 kl. 12:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.