Delårsrapport januari – september 2016

Kai Wärn, VD och koncernchef:
Utvecklingen i det säsongsmässigt mindre tredje kvartalet var generellt i linje med förväntningarna. Både resultat och marginal förbättrades. Som ett resultat av framgångsrikt genomförda effektiviseringar fortsatte den positiva resultatutvecklingen. De negativa valutaeffekterna kunde motverkas och samtidigt skapades utrymme för investeringar i lönsamma tillväxtsatsningar på områden som kommer att vara viktiga de närmaste åren. Rörelseresultatet för koncernen ökade till 431 Mkr (405) och rörelsemarginalen steg till 5,9% (5,5).

Försäljningen i divisionen Husqvarna ökade 5%, valutajusterat. Den Europeiska marknaden bibehöll sin goda tillväxtutveckling. Rörelseresultatet för divisionen ökade till 368 Mkr (321) och marginalen ökade till 9,8% (9,1) främst på grund av volymökning och operationella förbättringar, men delvis motverkade av negativ valutapåverkan och kostnader för tillväxtsatsningar. Försäljningsnedgången i divisionen Gardena var väntad givet de gynnsamma väderförhållanden som rådde i Centraleuropa förra året, men begränsades dock till -6% på grund av en lyckad lansering av ett nytt sortiment handverktyg. Rörelseresultatet minskade till 50 Mkr (113), främst som en konsekvens av den minskade volymen och högre kostnader för tillväxtsatsningar. Hittills i år har Gardena dock ökat sin försäljning med 9% justerat för valutakursförändringar, vilket är ett resultat av framgångarna med en utvidgad distribution och flera nya produktlanseringar.

Kostnadsbesparingarna och effektiviseringarna i divisionen Consumer Brands fortskrider enligt plan, dock något överskuggad av negativ valutapåverkan och effekten av att försäljningen varit 10 % lägre justerat för valutakursförändringar. Den säsongsdrivna rörelseförlusten minskade till -80 Mkr (-119) och marginalen förbättrades till -5.2% (-7.0).

Divisionen Construction fortsatte att leverera högre rörelseresultat och marginal, trots en lägre tillväxttakt än tidigare kvartal. Försäljningen var 1 % högre justerat för valutakursförändringar. Rörelseresultatet ökade till 155 Mkr (144) och motsvarande marginal ökade till 14.9% (14.1).

Koncernens finansiella mål för kommande år kommunicerades vid kapitalmarknadsdagen i september. Efter de senaste årens fokus på, och framgångsrikt genomförande av, marginalförbättring kommer nu större vikt att läggas på lönsam tillväxt. Målet är att årligen växa 1-2 procentenheter snabbare än genomsnittet i branschen. Våra mål är att ha mellan 3-5% årlig nettoomsättningstillväxt, att ha en genomsnittlig rörelsemarginal om minst 10% och att det operativa rörelsekapitalet i förhållande till nettoomsättningen ska vara under 25%. Divisionen Consumer Brands kommer även fortsättningsvis ha rörelsemarginalförbättring som sin främsta prioritet. 

Tredje kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 349 Mkr (7 307). Justerat för valutakurseffekter minskade nettoomsättningen med 1%. 
  • Rörelseresultatet ökade till 431 Mkr (405), trots ogynnsam valutapåverkan om cirka -60 Mkr. Motsvarande marginal ökade till 5,9% (5,5).
  • Nettoskulden* minskade till 6 454 Mkr (6 666) och skuldsättningsgraden förbättrades till 0,45 (0,50).
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,36 kronor (0,34). 

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Jan Ytterberg, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 20 oktober 2016. För deltagande, ring 08-5033 6434 eller +44 (0) 8444933800, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet på www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
Jan Ytterberg, Finansdirektör, tel. 08-738 90 77
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2015 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har över 13 000 medarbetare i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.