Kommuniké från årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 4 april 2017 i Jönköping.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 1,95 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med 0,65 kronor per aktie med torsdagen den 6 april 2017 som första avstämningsdag, dels 1,30 kronor per aktie med fredagen den 6 oktober 2017 som andra avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdag den 11 april 2017 respektive onsdag den 11 oktober 2017. Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till åtta, utan suppleanter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Tom Johnstone, Ulla Litzén, Katarina Martinson, Bertrand Neuschwander, Daniel Nodhäll, Lars Pettersson och Kai Wärn, samt nyval av Christine Robins. Tom Johnstone valdes till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med sammanlagt 5 605 000 kronor, varav 1 825 000 kronor till styrelsens ordförande och 525 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget. Ordföranden i revisionsutskottet erhåller 190 000 kronor och de två ledamöterna 100 000 kronor vardera. Ordföranden i ersättningsutskottet erhåller 120 000 kronor och de två ledamöterna 60 000 kronor vardera.

Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning samt beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till Husqvarnas koncernledning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2017, LTI 2017.

Överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att sälja B-aktier i Husqvarna på Nasdaq Stockholm. Det antal B-aktier som får säljas får högst uppgå till det antal B-aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Försäljning av B-aktier får endast ske mot kontant betalning till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att låta bolaget ingå ett eller flera aktieswap-avtal med tredje part på villkor som överensstämmer med marknadspraxis.

Syftet med bemyndigandena av överlåtelse av egna aktier samt ingående av aktie-swap-avtal är att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas för detta ändamål.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2018, besluta om nyemission mot apportegendom av totalt högst ca 57,6 miljoner B-aktier. Teckningskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att underlätta förvärv där betalning sker med egna aktier.

Valberedning
Vid årsstämman 2013 beslutades att bolaget till dess bolagsstämman beslutar annorlunda ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad, vilka på förfrågan har uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande.

För ytterligare information kontakta:
08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.