Kommuniké från årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 28 mars 2012 i Jönköping.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes till den 2 april 2012 och utbetalning av utdelningen beräknas ske den 5 april 2012. Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till nio. Årsstämman beslutade därefter om omval av Lars Westerberg, Börje Ekholm, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Ulla Litzén, Ulf Lundahl och Anders Moberg samt nyval av Katarina Martinsson och Hans Linnarson. Lars Westerberg valdes till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med 1 650 000 kronor till styrelsens ordförande, 475 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget. Ordföranden i revisionsutskottet erhåller 175 000 kronor och de två ledamöterna 75 000 kronor vardera, ordföranden i ersättningsutskottet erhåller 100 000 kronor och de två ledamöterna 50 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn betalas efter godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna per den 31 augusti 2012, vilka på förfrågan har uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning samt beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till Husqvarnas koncernledning.

Återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tre procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna B‑aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse av aktier får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandena är att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av föreslagna och beslutade incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser inom ramen för tidigare implementerade incitamentsprogram.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission mot apportegendom av totalt högst ca 57,6 miljoner B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2013. Emissionskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv där betalning sker med egna aktier.

Denna information har lämnats i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 kl. 19.00.

För ytterligare information kontakta:
Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Husqvarna Group
Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Husqvarna erbjuder produkter för både konsumenter och professionella användare. Koncernens produkter säljs via fack- och detaljhandlare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 30 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var cirka 15 700.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar