Kommuniké från årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 11 april 2013 i Jönköping.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes till den 16 april 2013 och utbetalning av utdelningen beräknas ske den19 april 2013. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till nio. Årsstämman beslutade därefter om omval av Lars Westerberg, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Hans Linnarson, Ulla Litzén, Ulf Lundahl, Katarina Martinson och Anders Moberg samt nyval av Daniel Nodhäll. Börje Ekholm avböjde omval. Lars Westerberg valdes till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att oförändrat arvode ska utgå med sammanlagt 5 500 000 kronor, varav 1 650 000 kronor till styrelsens ordförande, 475 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget. Ordföranden i revisionsutskottet erhåller 175 000 kronor och de två ledamöterna 75 000 kronor vardera, ordföranden i ersättningsutskottet erhåller 100 000 kronor och de två ledamöterna 50 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn betalas efter godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att bolaget till dess bolagsstämman beslutar annorlunda ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna per den 31 augusti, vilka på förfrågan har uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning samt beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till Husqvarnas koncernledning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2013, LTI 2013.

Återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tre procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna B‑aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse av aktier får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandena är att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade incitamentsprogram genom att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas av detta skäl.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av högst 1 400 000 B-aktier ska kunna ske till anställda i enlighet med LTI 2013.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission mot apportegendom av totalt högst ca 57,6 miljoner B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2013. Emissionskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv där betalning sker med egna aktier.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Norrby, Investor Relations Manager, 08-738 93 35 eller ir@husqvarnagroup.com

Denna information har lämnats i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 april 2013 kl. 18.30.

Husqvarna Group
Husqvarnakoncernen är världens största tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter för konsumenter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare till både konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 31 miljarder kronor och koncernen hade i snitt 15 400 anställda i drygt 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar