Delårsrapport januari – september 2015

Delåret januari september 2015

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 30.142 (kSEK 16.897)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK –6.358 (kSEK -646)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK -6.541 (kSEK -727)
  • Resultat per aktie: SEK -0,65
  • Eget kapital per aktie: SEK 3,95

Kvartal juli september 2015

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 4.940
  • Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -7.974
  • Periodens resultat uppgick till kSEK -8.049
  • Resultat per aktie: SEK -0,80

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2014.

Kommentarer avseende perioden

Bolaget har under perioden konstruerat två nya elektriska busserier, HAW gen2 och Hybricon City Bus (HCB) vilket är en nattladdad buss.

HAW gen2 är mer produktionsanpassad, robustare och mer kostnadseffektiv jämfört med tidigare snabbladdade busserie. HAW gen2 ger Hybricon bra förutsättningar att kunna skala upp produktionen, höja kvaliteten och öka konkurrenskraften. HCB ger bolaget en nattladdad busserie för trafik som inte erfordrar ultrasnabbladdning. HBCs prisnivå ger kunder som har huvuddelen av sin trafik morgon och eftermiddag möjlighet att elektrificerar sina busslinjer.

Utvecklingen av nya bussmodeller har medfört ökade kostnader och förseningar i pågående leveranser vilket kommer att påverka resultatet för tredje kvartalet negativt.

Då Hybricons underleverantör AMZ har meddelat att de lägger ner sin produktion på nuvarande ort i Polen har Hybricon valt att säkerställa idag aktuella leveranser via ny leverantör.

AMZ arbetar med flytt av bussverksamheten och nystart tillsammans med Polska Ursus Bus på ny ort för att säkerställa framtida produktionskapacitet.

Hybricon har hos Ekova förlagt produktion av inneliggande HAW gen2 order, samt avser att även lägga framtida produktion av Hybricon City Bus hos Ekova Electric a. s. Den nya leverantören Ekova ger Hybricon en pålitlig och erfaren leverantör, bra kostnadseffektivitet och på sikt högre marginaler på våra produkter.

I samband med utvecklingen av två nya busserier samt byte av bussleverantör har bolaget omvärderat och omprognostiserat kostnader och värden som försämrar resultatet för tredje kvartalet med cirka 7,7 milj. Denna kostnad är en engångskostnad.

Vidare har byte av leverantör medfört att under kvartalet har bolaget drabbas av ökad kostnader i samband med bytet. Bolaget bedömer att merparten av kostnader av bytet är nu tagna och ingår i tredje kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Hybricons kund Umeå Kommun, har vunnit ”Europe´s finest award for clean urban transport ”Civitas award 2015” för sin satsning på Hybricons bussystem.

Arbetet med att ta fram alternativa produkter såsom tekniklicenser för motorstyrning samt retrofit-kit för att elektrifiera dieselbussar har påbörjats. Retrofit-Kit innebär en konveteringssats för att konvertera befintliga dieselbussar till fullelektriska bussar. Retro-Kit är ett sätta att behålla värdet på en bussflotta som redan köps in, men som av miljöskäl vill elektrificeras. Hybricon kommer med sin långa praktiska erfarenhet av bla motorstyrning kunna fungera som technical provider till elbussproducenter. Hybricon räknar med att kunna erbjuda dessa produkter till försäljningen under andra delen av året 2016.

Avtal är slutet med den Tjeckiska busstillverkaren, Ekova Electric a. s. Avtalet ger Hybricon en stabil leverantör, bättre intern kostnadseffektivitet och på sikt högre marginal på våra produkter.

VDs kommentarer om verksamheten

Kraven på ren, tyst och hållbar lokaltrafik fortsätter att öka. Både i Europa, USA och Asien startas nya elbussprojekt och det beställs mer elbussar än tidigare.

Under det tredje kvartalet har vårt färdigställande av HAW gen2 och den nattladdade Hybricon City Bus (HCB) har krävt mycket arbete.

Hybricon är med den nyutvecklade HAW gen2 och den nya nattladdade produkten Hybricon City Bus redo för den stigande efterfrågan för elbussystem. Att ligga i teknisk framkant är viktigt för Hybricon. Bolaget fortsätter att arbeta med flera mindre utvecklingsprojekt som medfinansieras av Energimyndigheten. Arbetet är viktigt för att säkerställa framtida teknik och konkurrenskraft. För att säkerställa bolagets produktionsresurser och kostnadsnivåer har Hybricon under perioden fortsatt sin översyn av Bolagets nuvarande samt framtida tänkbara kompletterande leverantörer.

Säljarbetet under kvartal tre har fortsatt. Vi skall inte underskatta att bussmarknaden uppvisar en tydlig tröghet, sannolikt beroende på ekonomisk och politisk osäkerhet inför den stundande omställningen till elbussar. Detta har medfört att Hybricon har justerat sina säljmål. Vi bedömer att marknaden skjuter fart under senare delen av 2016. Vi ser fortfarande ett stigande politisk intresse vilket har genererat politiska beslut både gällande statliga bidrag till bussystem och kommunala inköp. Detta har resulterat i ytterligare offertförfrågningar. Vi har till detta sett ett ökat intresse från företag i olika branscher som är mån som sin miljöprofil.

Periodens ansträngningar har resulterat i att vi står väl förberedda för kommande utmaningar. Hybricon är stolta över sina nya produkter och ser ljust på framtiden.

VD Jonas Hansson

Resultat för perioden jan sept 2015

Under perioden jan-sept 2015 (2014) uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 30.142 (kSEK 16.897) varav huvudsakligaökningen kommer från de två första kvartalen.  

Hybricons rörelseintäkter består i nettoomsättning om 13,5 mkr, produkter i arbete 5,6 mkr samt aktiverat arbete om 10,5 mkr och övriga intäkter om 0,6 mkr. Hybricon tappar omsättningstakten vilket beror på byte av leverantör till våra bussar. Vidare arbetar Hybricon med ett energieffektiviseringsprojekt som delfinansieras av Energimyndigheten. Detta projekt genererar en utveckling om bolaget bedömer kommer att generera framtida inkomster samt ge en konkurrensfördel, därav har ledningen beslutat att en del av denna kostnad skall balanseras som utvecklingskostnad.

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 36.500 (kSEK 17.543). Kostnaderna består huvudsakligen i direkta materialkostnader om kSEK 16.578, Övriga externa kostnader om kSEK 8.696 och personalkostnader om kSEK 9.745 samt värdeminskning enligt plan om kSEK 1.481, vilket var en ökning med 108 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Kostnadsökningen beror främst på byte av leverantör.

Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till kSEK -6.358 (kSEK -646). Minskningen av rörelseresultatet förklaras av försenad leverans och ökade produktionskostnader vilket är orsakat av byte av leverantör.

Resultatet från finansiella poster består av ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader på rörelsekredit i bank. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -183 (kSEK -81). Försämringen av Resultatet från finansiella poster förklaras av ökad belåning.

Hybricon har under perioden ej belastats med skatt. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK 6.541 (kSEK -727).

Eget kapital och likviditet

Den 30 september 2015 (2014) uppgick Hybricons egna kapital till kSEK 39.499 (kSEK -713) varav kSEK 1.000 (kSEK 50) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 38.499 (kSEK -763) utgjordes av fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes i sin helhet av aktiekapital.

Den 30 september 2015 (2014) uppgick Hybricons egna likvida medel till kSEK 6.397 (kSEK 500). Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till kSEK -27.001 (kSEK 16.662).

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK –10.831 (kSEK -14.463).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 41.913 (kSEK -2.970) vilket förklarades av att bolaget har under perioden genomfört två nyemissioner, den första om kSEK 28.000 och den andra om kSEK 9.000, före emissionskostnader.

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK 4.080 (kSEK -771).

Med nuvarande burnrate har bolaget behov av finansiering. Därför har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission. Ytterligare information om detta lämnas senare.

Hybricon-aktien

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 1.000.296 fördelat på 10.002.960 st aktier. Akties kvotvärde uppgår till SEK 0,10. Samtliga aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna, se dock undantaget nedan. Innehavare av aktier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma. I händelse av eventuell likvidation eller inlösen har samtliga aktier samma prioritet. Aktierna är utfärdade i elektroniskt format genom Euroclear-systemet. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0006966115. Hybricons akties så kallade kortnamn är HYCO.

Bolagets tre aktieägare före emissioner i samband med noteringen, ReMoD Invest AB, HF Holding AB och Array Consulting AB, ingick den 5 mars 2015 ett så kallat lock-up avtal innebärande att de ej får avyttra aktier till och med 12 månader efter bolagets aktie första handelsdag. Se mer om detta i prospektet på bolagets hemsida.

Taggar:

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar