Kommuniké från årsstämma i Hybricon

Den 21 maj hölls årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga.

Mikael Berglund valdes till ordförande att leda årsstämman.

Vid stämman var 1 668 712 aktier av totalt 44 538 978 aktier representerade på årsstämman vilket motsvaras av 4% av rösterna.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Martin Rogersson och Leif Herlitz, samt nyval av Peter Östlund och Erik Albinsson. Martin Rogersson valdes till styrelseordförande. 

Peter Östlund är en av grundarna och äger genom bolag ca 9.56% av Hybricon.  

Erik Albinsson, Danderyd, 56 år civ ing. Erik har under 30 år verkat i flera industriföretag varav 15 år som verkställande direktör, bla i det börsnoterade Duroc AB(publ). Erik har en bred erfarenhet av försäljnings- och förändringsarbete.  

Deloitte AB omvaldes till revisor, med Anders Rinzén som påskrivande revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 100 000 kr samt till var och en ledamot 50 000 kr. Arvode till revisor beslutades att fastställas till enligt offert för revisionsuppdraget och för övriga ärenden enligt löpande räkning.

Stämman beslutade att välja Fredrik Jonsson och Joakim Larsson till valberedning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Stämman beslutade enhälligt att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. 

Inga övriga frågor avhandlades.  

Styrelsen konstituerade sig på efterföljdande styrelsemöte. 

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 Maj 2018.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar